Duša, duch a dych

Duša, duch a dych

Duch je duchovno, kultúra, sú to naše obrazy, pred­stavy, spomienky, slová, naše spoločné dohody, názo­ry, viery… Je to naše myšlienkové vybave­nie, to všetko, čo si držíme v⁠ duchu. Duch je výz­nam, ktorý dávame javom a⁠ vzťa­hom. Duch je to, čo môže byť, je to voľnosť, vzduch, nebo.

Duša je prázd­no­ta a zároveň večnosť, je to nič a⁠ všet­ko, posvät­ná prav­da všetkého toho, čo je a toho a čo bolo. Duša je priestor vzťa­hov všetkého živého, je to sieť. Vo svo­jej šírke je neu­cho­piteľná duchom. Je to večná ne­ot­rasiteľná isto­ta prí­tom­ného okami­hu – prí­tomnosť, v⁠ kto­rej je sústre­dená celá min­u­losť. Je to prav­da, je to Zem.

Dnes je duša nepocho­piteľ­nou, pre našu myseľ je nero­zlúsknuteľným orieškom. Duša totiž ducha presahu­je. Duch je časť a duša je celok. Časť nemôže pochopiť celok – keď sa s ním však dostane do súladu, keď sa časť oddá celku, stá­va sa sama celkom. Duch je prenikavé svet­lo a duša je pri­jí­ma­jú­ca tem­no­ta – duch tvorí, duša je lono, priestor tvore­nia.

Obe slová, duša aj duch, mali dávny spoločný koreň – bol čas, keď boli jed­no. Dnes sú tieto dve naše súčasti zried­ka­vo v súlade. Práve to je dôvod, prečo sú činy dneš­ných ľudí zväčša rušivé a ničivé.

Dych je živ­ot, dýchaš, žiješ. Duch v duši je nádych, vý­dych, pravidel­ný tep, pohyb, zme­na, vlne­nie, prú­de­nie sily. Chvieme sa, srd­ce bije, Slnko vychádza a zapadá – zme­na je živ­ot. Duch v zladení s dušou je slo­bo­da, voľné dýchanie, nad­ch­nu­tie. Keď sa naše myšlienkové vybave­nie dostá­va do súladu s prav­dou, keď naše pred­stavy už nepopier­a­jú naše vzťahy – živ­ot sa mení.

Duch zos­tupu­je na Zem. To je to pro­roko­vané kráľov­stvo nebeské, ktoré je tu dole, pri koreňoch. Za­čleňujeme sa, spá­jame, otvárame sa – až ter­az dokážeme sku­točne spolupra­co­v­ať, zdieľať a tvoriť… Oduševnene, nad­šene!

 

duše, dušič­ka, duševní, oduševnělý, dušo­vat se, zádušní. Všesl. — p. dusza, r. dušá, s./ch. dúša, stsl. duša. Psl. *duša úzce sou­visí s *duchъ (  : duch) — buď je od něj odvozeno (psl. *duch-ja), či — pokud je již ie. (*dhous‑i͡ ā ) — obě jsou od ste­jného slovesa. Ste­j­nou příponu, ale jiný stu­peň kořene má lit. dvasià ‘duch’.
duch, duchovní, duchoven­st­vo, ob. duchař, duchaři­na. Všesl. — p., r. duch, s./ch. dȕ h , stsl. duchъ. Původ­ní výz­nam ‘dech, závan’ je doložen ve vsl. a části jsl. (srov.   : vzduch). Psl. *duchъ lze srov­nat s lit. daũ­sos (pl.) ‘vzduch’, gót. dius ‘živočich’ (něm. Tier ‘zvíře’) a snad i ř. theós ‘bůh’, vše z ie. *dhouso, *dheuso- (A8, B2) od *dheu- ‘vanout, dýchat’.
dýchat, dýchání, dýchací, dýchánek, dýchav­ičný, nedýchatel­ný, zadýchat (se), nadýchat (se), vzdy­chat, vydýchat (se), neprodyšný aj. Všesl. — p. dychać , ukr. dýchaty, s./ch. díhati, stsl. dychati. Psl. *dychati patří ste­jně jako   : duch,  : duše,   : dech k odvozen­inám od ie. kořene *dheu- ‘dýchat, vanout’; kromě sou­vis­lostí uve­dených tam srov. ještě lit. dúsauti ‘vzdy­chat’ a dvė sti ‘vydech­nout (duši)’, lot. dvést ‘dýchat’ (A5).
nad­ch­nout, nadšený, nadšení. Viz: dech

— Jiří Rejzek. Český ety­mo­log­ický slovník.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *