Zem spieva (1933)

Zem spieva (1933)

Vtedy, pred osemde­si­a­ti­mi rok­mi niečo veľ­mi vzác­ne miz­lo a len málok­to si to uve­do­moval. Je zázrak, že ten­to film, ktorý to zachytil, za vteda­jších pod­mienok vôbec vznikol a že so šťastím prežil do dnešných dní, ak keď len v málo kval­it­nej kópii.

Zem spie­va!

Na rozdiel od pozd­ne­jšej fil­movej tvor­by zachytá­va­júcej živ­ot ľudu, tieto zábery sú živé, sú úprim­né. Film vznikol bez scenára, s voľných záberov, ktoré sa podar­ili, a dotvára ho krás­na hud­ba, vlastne je ho hudob­ný film. Je to brá­na k duši zeme! Brá­na z čias, keď naša kra­ji­na, aspoň v odľahle­jších čas­ti­ach, ešte žila, plne žila, dýcha­la… Živ­ot bol iný, dnes pre väčšinu z nás hádam nepred­staviteľne ťažký – a pred­sa sa tí ľudia vtedy radovali! Oveľa viac, ako my dnes.

Oni vedeli. Vedeli, čo tu robia, na Zemi.

Vďa­ka ti Karel Plic­ka, chvála vám všetkým vďa­ka ktorým vzniklo a zachova­lo sa toto dielo.

One thought on “Zem spieva (1933)

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *