Peru a liečivé rastliny

Mal som v sebe pnu­tie… Pred­stavo­val som si, aký živ­ot by som rád žil — a nev­er­il som si, že ten pre­chod zvlád­nem. Vzhľadom na to, ako som poz­nal svo­je telo a psy­chiku. Viac vecí mi za posled­ný rok-dva nevyš­lo. Uve­do­moval som si čoraz väčš­mi, že toho v sebe veľa potre­bu­jem poliečiť, uzdrav­iť: v prvom rade vzťah so sebou samým — nadobud­núť silu, isto­tu, seba­hod­no­tu.… Inak nemá zmy­sel vstupo­vať do nových vzťa­hov: s domovom, prá­cou, ženou… Bol som úprimne prek­vapený, že ma volá Peru. Pres­ne­jšie, “dieto­vanie rastlín” podľa tradí­cie náro­da Ship­i­bo. Ter­az píšem po návrade z tohto ústra­nia. Že čo...