Varovanie

Neber nič z toho, čo čítaš, ako prav­du! Prav­da totiž nie je v písme ale v živ­ote! Prav­da je všetko to, čo je a čo bolo. Nič z toho, čo je napísané nie je prav­da, nič z toho, čo si mys­líme, čo si pred­stavujeme, v čo veríme…

To, v čo veríme, sa však má sklon potvrd­zo­vať a⁠ v⁠ na­šom osob­nom i širšom svete napĺňať. Keď uverím, že som slabý, sku­točne sa slabým stá­vam. Keď uverím, že som lep­ší ako druhí a stret­nem druhých…

Môžem sa snažiť si svo­je presvedče­nie pred prav­dou uchrániť: zavretím srd­ca a citu – neúc­tou a bez­cit­nos­ťou… Popre­tím vede­nia – nevedo­mosťou… Obme­dze­ním pohľadu a vi­denia – bezo­hľad­nosťou a nenávis­ťou…

Druhí prirodzene dopĺňa­jú, čo tebe chý­ba, zrkadlia tú prav­du, voči ktorej si sa vymedzil. A⁠ už je len krôčik k⁠ boju, k⁠ vojne pro­ti nim, pro­ti druhým! Pro­ti sve­tu a⁠ prirodzenos­ti? Pre­tože, keď ty si lep­ší, záko­nite je niek­to druhý horší – zlý. Pra­ješ si bojo­vať a báť sa? Deliť svet na dobro a zlo, súdiť, vlád­nuť? Snažiť sa byť lep­ším a⁠ trpieť, tŕp­nuť kaž­dým stret­nutím s druhý­mi? S druh­mi?

Varu­jem. Viera je sil­ný nástroj. Rad­no s ňou zachá­dzať obo­zretne, vedome, zod­povedne. Je to ná­stroj utvá­ra­nia budúc­nos­ti. Živ­ot nemusí byť od pod­staty boj. Nech svet je svet­lý! Nech sú tieto články tomu príno­som!