Varovanie

Neber nič z toho, čo čítaš, ako pravdu! Pravda totiž nie je v písme ale v živote! Pravda je všetko to, čo je a čo bolo. Nič z toho, čo je napísané nie je pravda, nič z toho, čo si myslíme, čo si pred­stavujeme, v čo veríme…

To, v čo veríme, sa však má sklon potvrdzovať a⁠ v⁠ na­šom osob­nom i širšom svete napĺňať. Keď uverím, že som slabý, skutočne sa slabým stávam. Keď uverím, že som lepší ako druhí a stret­nem druhých…

Môžem sa snažiť si svoje presvedčenie pred pravdou uchrániť: zavretím srdca a citu – neúctou a bez­cit­nos­ťou… Popre­tím vedenia – nevedo­mosťou… Obme­dze­ním pohľadu a vi­denia – bezohľadnosťou a nenávis­ťou…

Druhí prirodzene dopĺňajú, čo tebe chýba, zrkadlia tú pravdu, voči ktorej si sa vymedzil. A⁠ už je len krôčik k⁠ boju, k⁠ vojne proti nim, proti druhým! Proti svetu a⁠ prirodzenosti? Pretože, keď ty si lepší, záko­nite je niekto druhý horší – zlý. Praješ si bojovať a báť sa? Deliť svet na dobro a zlo, súdiť, vlád­nuť? Snažiť sa byť lepším a⁠ trpieť, tŕpnuť kaž­dým stretnutím s druhými? S druhmi?

Varujem. Viera je silný nástroj. Radno s ňou zachá­dzať obo­zretne, vedome, zodpovedne. Je to ná­stroj utvá­ra­nia budúcnosti. Život nemusí byť od pod­staty boj. Nech svet je svet­lý! Nech sú tieto články tomu prínosom!