Varovanie

Varovanie! Neber nič z toho, čo čítaš, ako pravdu! Pravda nie je v písme, ale v živote! Pravda je všetko to, čo je a čo bolo. Nič z toho, čo je napísané nie je pravda, nič z toho, čo si myslíme, čo si pred­stavujeme, v čo veríme…

To, v čo veríme, sa však má sklon potvrdzovať a⁠ v⁠ na­šom osob­nom i širšom svete napĺňať. Keď uverím, že som slabý, skutočne sa slabým stávam. Keď uverím, že som lepší ako druhí a stret­nem druhých…

Môžem sa pokúsiť si svoju vieru pred „pravdou“ dru­hých uchrániť: Zavretím srdca, citu – neúctou… Za­vretím pohľadu – bezohľadnosťou… Zavretím videnia, nevedo­mosťou, nenávis­ťou… A už je len krôčik k boju, k⁠ boju proti druhým! Pretože keď ty si lepší, niekto druhý je zákonite horší… Zlý.

Praješ si bojovať a báť sa? Deliť na dobro a zlo, súdiť, vlád­nuť? Snažiť sa byť lepším a trpieť, tŕpnuť každým stretom s druhými? S druhmi?

Varujem. Viera je nebezpečný nástroj a radno s ňou zachá­dzať obozretne, vedome, zodpovedne. Je to mocný ná­stroj tvo­renia budúcnosti.

Život nemusí byť od podstaty boj. Nech svet je svet­lý! Nech sú tieto články k tomu prínosom!

 

13094359_1108585009198222_6394740499713110414_n