O mne

Spo­je­nie

Ak mi budeš mať čo po­ve­dať – som otvorený pod­ne­tom, otázkam či pripomienkam: svo­rad zav­ináč nazemi.sk.

Pár slov o mne

Vyrastal som v pan­elákovom byte na stred­nom Sloven­sku. Odmal­ič­ka som mal nevôľu pod­liehať pori­ad­ku spoločnos­ti – ale je to len posled­ných pár rokov, čo sa mi darí uvoľniť sa a napá­jať sa na pori­adok prirodzený, zdravý, ľud­ský a zem­ský. Zároveň je tých­to pár rokov príbe­hom môjho napá­ja­nia sa na prav­du, na vlast­né telo a seba samého.

Zák­lad­nú školu som vychodil ako väčši­na z nás: také obyča­jné menej aj viac pekné zážitky. Výni­mkou boli posled­né dva ročníky, ktoré som strávil na SHAPE Amer­i­can High School v Bel­gicku. Bola prí­jem­ná a pokroková. Okrem iného som sa vtedy naučil po anglicky – nemal som ani zák­la­dy a za rok a pol som už čítal v pôvod­nom znení Stopárovho sprie­vodcu gala­xiou a Pána prsteňov. Naspäť na Sloven­sku mi rámec poskyt­lo gym­náz­i­um so zam­er­aním na nemčinu, neskôr som vyš­tu­doval v Brne apliko­vanú infor­matiku a SSME – služ­by, riade­nie a inová­cie. Počas štú­dia som si nie­koľkokrát sprav­il pol roka prestávku – bol som na Erasme vo Vied­ni, na študi­jnej stáži v krás­nom prostredí Morav­ského kra­su, pár mesi­a­cov rôzne po sloven­ských lazoch. Naj­šťastnejšie obdo­bie môjho dovteda­jšieho ži­vota som strávil ako sko­ro-bez­do­movec v Berlíne. V sú­časnosti pracu­jem pre min­is­ter­st­vo vnú­tra, kde spra­vu­jem znalosti o infor­mačných sys­té­moch. Inak čas trá­vim v spoločnos­ti ľudí, ktorí sú mi blíz­ki, v blízkosti prírody. Po­dieľam sa na všeličom, čo ma na­pĺňa radosťou a dáva mi zmy­sel.

Moja ces­ta vedie cez vlast­né zážitky. Po tom, čo som ako mladý cha­lan zis­til, že veci sa v sku­točnos­ti majú inak, ako nám pod­sú­va­jú v škole či v médiách – som odmi­etal ver­iť, ale na­učil som sa dôverovať. Dokázal som sa otvoriť by­tostiam, ktoré všeličo vedia a sú celistve­jšie ako ja sám. To ma zachráni­lo.

Rád píšem, čas­to o duchovných, prí­rodných a kul­túr­nych súvis­los­ti­ach. Vychádzam z vlast­ného živ­ota a z to­ho, čo som pri­jal, pochopil a poňal cez múdrych ľudí. Za všetkých spome­niem Mira Žiarisla­va Švick­ého, Stanisla­va Gro­fa, Andre­ja Kari­mo­va, Jorge­ho Areni­vara.

Vychádzam hlavne zo živých prameňov našich rod­ných a sloven­ských, ale aj zo živých učení rôznych prírod­ných národov. Keď čítam, tak skôr poma­ly a v sú­znení s pri­amo preží­vaný­mi po­hybmi môjho živ­ota. Neocen­iteľný­mi učiteľka­mi mi boli ženy – tie, s ktorý­mi som mal a mám blízky vzťah.

Mám ter­az 31 rokov. Sám nachádzam svo­ju vyrov­nanosť a celistvosť… Pri­pravujem sa, rozví­jam – teším sa, až sám dospe­jem k plnos­ti a napo­je­niu, k svad­be, ktorá pri­jí­ma a spá­ja proti­klady. Teším sa až plne pojmem ženu a Zem do svo­jho ži­vota a spoko­jne sa riadne usadím. S nadšením a hravosťou sa uvoľňu­jem. Naberám schop­nos­ti, vedomie a odvahu na prvé veľké vyvr­cholenie živ­ota.