Do dospelosti

Do dospelosti

Kmen­ové kul­tu­ry vykoná­va­jí pře­chodové rit­uá­ly první čakry, aby oslav­i­ly, že se mladý člověk stává mužem či ženou. Obřad povzbuzu­je mladé lidi k tomu, aby se uvol­nili z rodičovských pout s matk­ou a otcem. Během obřadu se mladý člověk hlásí k Zemi jako ke své matce, která jej nikdy neo­pustí a k Nebi jako k neochvějné­mu, pevné­mu, spolehlivé­mu, stálé­mu otci. To zajišťu­je, že mladý člověk bude dál ochraňován, ale již větší­mi síla­mi, než svou bio­log­ick­ou matk­ou a otcem. Mladý muž či žena se pak mohou účast­nit obřadů a obětí pro Nebe a Zemi, a tedy udržo­vat vědomé spo­jení se svý­mi kos­mick­ý­mi rodiči. My, oby­vatelé Západu, kteří nemáme pře­chodové rit­uá­ly dospělosti, jsme duchovní­mi siro­ta­mi. Boju­jeme ve svém živ­otě s pocitem, že nemáme matku a otce a později zjišťu­jeme, že nevíme, jak sami být spolehlivý­mi rodiči.

– Dr. Alber­to Vil­lol­do, z kni­hy Shaman, Heal­er, Sage

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *