Povesť o upíroch

Povesť o upíroch

Prvé tisícročie kresťan­ského letopoč­tu bolo pre naše územie úsvit­om civ­i­lizá­cie. Bola to doba fran­ských voj­no­vých ťažení a avarských vpá­dov. V⁠ tom čase sa slo­bod­ný národ slo­venský delil na kmene, občiny, dediny a rody. Čeli­ac ohro­zeniu sme za čias Sama vytvo­rili nad­kmeň – kme­ňový zväz.

V tej dobe pred niečo vyše tisíc rok­mi pre­be­hol pre­vrat. Do vede­nia kmeňového zväzu sa dostali ľudia, ktorých zá­me­rom nebo­lo bla­ho ze­me a jej ľudu, ale moc a⁠ ovlá­danie dru­hých. Rov­nako ako nedáv­na nežná revolú­cia, aj ten­to pre­vrat bol pod­porovaný zo za­hraničia. Z⁠ kra­jín, kde sa budo­vala cir­kev a⁠ for­mál­na hier­ar­chia. Z⁠ kra­jín vedú­ci­ch vyh­lad­zo­va­cie vojny a⁠ otrokárske ťa­ženia. Choro­ba moci sa už dlho v Európe roz­pínala. Ter­az sa dosta­la aj k⁠ nám.

Zača­lo sa to nená­pad­ný­mi misi­a­mi akože kresťan­ských kňa­zov. V⁠ sku­točnos­ti títo viero­zvestci nešírili Ježišo­vo uče­nie, ale semená duševnej choro­by. Podar­i­lo sa im nakaz­iť niek­toré kniežatá. Slabší jed­in­ci podľahli moci­chti­v­osti a⁠ se­bec­kosti. Zapredali dušu. Prisa­hali ver­nosť fran­ským kráľom, byzantské­mu cisá­rovi či pápežovi. Vzdali sa svo­jej kra­jiny, svo­jich rodín, rodičov, pred­kov. Rodiny ich oplakali ako mŕt­vych. Tieto kniežatá vyme­nili to najcen­nejšie, čo mali. Vy­menili svo­ju dušu aj ducha. Vyme­nili svo­ju prí­tom­nosť, svo­ju kultúru, rod­inu, svo­ju zem a korene. Vyme­nili sku­točný divý raj pozem­ský – za pe­niaze, moc a⁠ akýsi prísľub vykúpe­nia: posm­rt­né kráľ­ovstvo nebeské. Nakazené kniežatá začali našu kra­jinu odvrchu nadol rozk­ladať.

Naši pred­kovia boli sil­ní. Choro­ba postupova­la poma­ly. Ľudia jej len tak nepodľahli. Súčasťou ich kultúry boli lieky na túto chorobu ducha: liečivé obrady. To je dôvod, prečo bola naša pôvod­ná kultúra násilne pot­lačo­vaná – pre­čo aj Konš­tan­tín a⁠ Metod pod krutý­mi tresta­mi zaka­zo­vali naše pôvod­né rod­né, prírod­né du­chovno. Títo páni nepri­niesli kres­ťan­stvo. Bra­tia solún­s­ki a im podob­ní, skrý­va­júc sa za Je­žiša Krista, prinies­li lži a⁠ otrokárske zákony.

Vyrubo­vali sväté háje, sväté lesy. Kradli ľu­ďom silu, brali im moc, zem, samo­správu. Naši pred­kovia kra­jinu nevlast­nili. Ani vzduch ani vodu ani pôdu ani zem totiž vlast­niť nemôžeš – môžeš ich len dočasne obhospo­darovať. Vlast­niť môžeš iba to, čo ti je vlast­né, svo­ju kultúru či vlasy naprík­lad. Až cirkev u nás za­viedla vlast­níct­vo pôdy, aby poho­to­vo mohla zhabať zem spod nôh každé­mu, kto sa previnil voči jej záka­zom.

Cirkevné zákazy naši pred­kovia odmi­etali uznať. Nene­chali sme si vzi­ať naše du­chovno a⁠ naše sviat­ky. Nedo­vo­lili sme vyrú­bať všetky naše lesy. Nenechali sme si vysušiť celú kra­jinu. Rozk­lad ale tisíc rokov pos­tupo­val. Čoraz viac ľudí nákaze pod­lieha­lo. Roz­padli sa kmene. Celistvosť tratili obči­ny aj dediny. Rozpa­dajú sa rodiny. Ostá­va­jú slabí jed­notliv­ci.

My ľudia sme spoločen­skí tvori – silne spolo­čenskí. Keď sú naše väz­by a⁠ vzťahy popre­tŕhané a pokrivené, trpí­me. Od­rezaný jed­notlivec ne­má príst­up k⁠ Zdro­ju živ­ot­nej sily. Slab­ne, chorľavie… Sila, hod­nota a bohat­st­vo totiž prú­dia zo srd­ca vzájom­ného pre­po­je­nia – bohat­st­vo vznikávzájom­nou po­mo­cou, praj­noua prostouspolu­prácou.

Sám jed­notlivec – ktorý sa zriekol spo­je­nia s⁠ rodi­nou, s⁠ ro­dom, kra­ji­nou a⁠ prírodou – prí­stup k⁠ Zdro­ju nemá. Viera na perách ani krížik na prsi­ach to nespraví. Bez zdravých vzťa­hov medzi nebom a⁠ zemou je človek odká­zaný na živ­ot­nú silu druhých. Stá­va sa od­kázaným vonka­jšiu výživu. Môže siah­nuť po násilí: začne silu zo svo­jho oko­lia ťažiť.

Keď sa knieža necha­lo „vierozvest­ca­mi“ po­krstiť, zriek­lo sa tým všetkých svo­jich bývalých vzťa­hov. Z jeho príbuzných sa stali pohan­skí psi, s ktorý­mi sa nepa­tri­lo jesť pri stole. Na oplátku knieža získa­lo pod­poru od cirkvi a⁠ pápeža – vojen­skú pod­poru a⁠ peni­aze.

„Na čo sú mi ter­az ale vojaci a⁠ peni­aze, keď som nemoc­ný a bez živ­ota?“ spý­ta­lo sa knieža. „Máš vojakov, aby si si mohol sily nakrad­núť, koľko chceš,“ znela odpoveď, „máš naše požehnanie – vybuduj si sieť otrokov, ktorých môžeš ovlá­dať a⁠ rozka­zo­vať im. Práve tak sa čer­pá živ­ot­ná sila: tým, že druhých donútiš do toho, čo sami nechcú. Tým, že ich poko­ríš, zlomíš – tým, že znásil­ňuješ, zo­tročuješ. Staneš sa moc­ným a sil­ným knieža­ťom.“

Sieť for­mál­nej hier­ar­chie vied­la k pod­danstvu, k nevoľní­ctvu. Kresťan­skí páni väčšinu nakrad­nutej sily zasa odo­vzdá­vali vyš­šie, ich pánom. Tým, kto ich pokrstil, zver­il zem zha­banú po­hanom a po­skytol prostried­ky.

Preš­lo tisíc rokov odvt­edy a⁠ choro­ba po­stúpila ďalej. Už nie sú nakazení iba urodzení páni. Už sme chorí sko­ro všet­ci. Sko­ro všet­ci sa do niečo­ho nútime, ako hlad­ní duchovia si krad­nem­e navzájom silu.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *