Zámer

Zámer

Zmena moja vnútorná nech je teraz. Teraz vy­kročím, tam, kam chcem ísť. Nechcem predávať svoj čas za pe­niaze, ktoré sú ná­strojom zotročovania a⁠ sústreďovania moci. Ne­chcem zo­mrieť v⁠ boji za slobodu. Ten­to boj tu bol odkedy sme ne­slobodní a⁠ na­priek víťazstvám sme slo­bodní stále menej.

Chcem slobodne žiť – vzchopiť sa a byť plno­hod­notnou súčasťou spoločen­stva ľudí, ktorých si vážim, súčasťou Zeme a⁠ Vesmíru. Súčasťou kolobehov, časťou Vedomia, časťou tlčú­ceho vesmírneho srdca.

Chcem poslať život ďalej cez svoje deti. Prajem si byť vní­mavý k odkazu svojich predkov. Prajem si byť ve­domý si svo­jej duše, svojho tela a ducha – aj svojich vzťa­hov, vzorov a⁠ myš­lienok, ktoré mnou víria.

Chcem si splniť svoju úlohu tvora v⁠ divej hre života a⁠ záro­veň žiť vedome a plne. Prajem si ľúbiť a cítiť, prijímať a⁠ dá­vať. Prajem si byť otvo­rený, celistvý aj vedieť, kde sú hranice. Prajem si cítiť a⁠ ve­dieť, nielen veriť tvrdeniam iných.

Túžim sa venovať tomu, čo je človeku prirodzené a⁠ čo ho robí ľudským. Prajem si niesť svoju silu s ľahkosťou, kráčať smelo a uvoľnene, bez zbytočných obáv. Želám si byť šťastný a vy­rovnaný a⁠ zdravý. Prajem si odísť, keď príde môj koniec a⁠ za­čiatok a⁠ mať pocit, že som hral hru života naplno a⁠ užíval si ju.

Neželám si trápiť sa v⁠ spo­ločnosti a⁠ pre takú spoločnosť, ktorá bola nastavená tak, aby človeka oslabovala a⁠ ničila. Želám si s⁠ ňou byť v rovnocennej vedomej spolupráci. Upravujem vlast­né nastavenie, mením svoj prístup, na­chádzam správnu po­lohu a rovnováhu. Vzpria­mujem sa, vystieram a zrovnávam sa, rozpúš­ťam svoje stuhnutia a strachy. Prajem si zdravé a⁠ slo­bod­né vzťahy. Prajem si spo­loč­nosť, ktorá je priechodná, prie­hľadná, prajná. Umelá spoločnosť je len rám­com – prirodze­né je spolo­čen­stvo, kde sa všetci poznajú a⁠ ctia si jeden dru­hé­ho. Vtedy život prúdi, prúdi sila a láska.

Túžim žiť v⁠ spoločenstve. Cítim, že toto spolo­čenstvo sa práve tvorí. Pri­jímam skutočnosť takú, aká je, prijí­mam svoje dedičstvo a svoje úlohy. Otváram sa pravde. Čis­tím sa, dý­cham a uvoľňujem.

Prijímam svoje časti, všetky časti celku, ktorým som. Prijí­mam svoje miesto, miesto jednej časti širokého cel­ku, kto­rého sa účastním. Šťastný sa tak rodím do prí­tomnosti. Prijí­mam Zem, pretože ona je tým, čo je.

Vy­kračujem.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *