Usporiadanie diela

Usporiadanie diela

Príprava vydania a Marcelom Antalom (vydavateľstvo Alter Nativa z Brdárky)

Slová na Zemi sa vo viacerých ohľadoch vy­mykajú zvyklostiam. Netýkajú sa jednej, ale viacerých širokých oblastí. Počas čítania sa vyvíja nie len obsah, ale aj na­lade­nie, spôsob podania a postoj k spoločnosti. Tak, ako som sa sám v priebe­hu rokov vyvíjal a dospieval, menila sa aj moja tvorba. Články ani časti knihy na seba priamo nenadväzujú – má však zmysel, ako sú za sebou zaradené. Prvá polovica kni­hy je základom pre odvážnejšie a možno pre niekoho ťažšie ucho­pi­teľné pohľady v druhej časti.

To, čo píšem, priamo nezakladám na tvrdeniach iných, ani na vedeckom výskume, ani na vlastnej či cudzej autorite. Pomedzi články však nájdeš množstvo úryvkov z prác ľudí, ktorých si hlboko vážim a ktorí ma ovplyvnili.

Slová na Zemi stoja na mojom osobnom príbehu a na osobne vnímanom spoločenskom príbehu našej doby. Rovna­ko tak stavajú na odkazoch našich predkov, ktoré sú stále ži­vé v⁠ súčasnej kultúre.

Rozpletám listy slovenských slov, zvykov a⁠ spôsobov sme­rom k ich koreňom. Verím, že naši predkovia boli múdri ľudia a že mali niečo, čo sa neskôr ruka v ruke s⁠ prie­myslom a⁠ vzdelávaním skoro stratilo. Mali schopnosť tvorivo a slo­bodne spolu­pracovať s prírodou aj navzá­jom: nie s vi­di­nou moci, zdrojov a zisku, ale k všestrannému prospechu. Pre ďal­šie prežitie ľudí na Zemi je práve táto schopnosť kľúčová.

Naša pôvodná aj súčasná kultúra obsahuje cenné odkazy. Skrývajú sa však hlbšie pod povrchom a ich zmysel je možné pochopiť len v súvislosti s vlastným zážitkom. Slová, spôsoby a obrady nemajú zmysel ani hĺbku sami o sebe, majú ich len v⁠ súvislosti tvojím životným príbehom.

Vďaka obetiam a úsiliu našich prastarých a ešte starších rodičov sme si udržali a vo vlnách nového veku ukotvili našu zem a jazyk: Slovenskú republiku a slovenčinu.

K čomu však v čase písania tejto knihy zatiaľ nedošlo, je obroda našej vlastnej kultúry: nášho slovenského duchovna. Stále sa ako Slováci pozeráme na to naše veľmi rozpačito a⁠ skôr cudzími očami, ako vlastnými. Dovolím si tvrdiť, že na­ša kultúra ukrýva veľké bohatstvo – sami sedíme na prameni, ktorý môže byť výdatný, vyživujúci a liečivý – vtedy keď náj­deme odvahu ponoriť sa, zamočiť sa a vyčistiť ho od nánosov.

Úlohou Slov na Zemi je prispieť k chápaniu toho, s čím máme v tejto pohnutej dobe dočinenia a k⁠ napojeniu na svoj prameň. Obsahujú príbehy, úvahy, úryvky, obrazy a⁠ nástroje, ktoré mne samému pomohli na ceste dospievania. V⁠ knihe ich ponúkam s nádejou, že môžu poslúžiť širšie a⁠ pod­poriť duchovnú a zemskú obrodu, možno nie len na Slovensku.

Prehľad častí knihy:

  • Úvod – Predstavenie diela.
  • Osobný príbeh Zoznámenie: zážitky s obdobia môjho dospievania pre lepšie pochopenie ďalších častí knihy.
  • SpoločnosťVýchodzie body: príbehy a za­my­slenia nad spoločenským poriadkom.
  • Koreňoslovie Príprava základov: stopovanie sú­vi­slostí a⁠ ko­reňov slov sme­rom k prírode a pôvod­né­mu duchovnu.
  • Obroda duchaJadro knihy: súvislosti medzi spoločno­sťou, Zemou, smrťou, posvätnom a obradmi prechodu.
  • ObrazoslovieDoplnenie: obrazy a rámce spre­vá­dza­júce človeka dospievaním smerom k⁠ šťastiu a celistvosti.
  • ZáverNávrat: späť k nám a do stredu, k sebe a tebe.
  • Prílohy – Niekoľko dôležitých vecí nezaradených inde.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *