Obsah knihy

Zem si pýta takéto diela a praje nám. Zodpovednosť však stojí na nás! Možno počuješ láskyplný jemný hlas, tam cez srdce, to Zem ťa volá – stopovať späť cestu k⁠ nej – do Sveta – domov! Možno si už zabudol, tak dlho si bol preč. Je čas sa zase raz vrátiť, nabrať síl, uvoľniť sa celku a rozšíriť svoje vedomie. Ak si nespokojný a zmä­tený, vedz, že dobre ti padne obrátiť sa,naplniť sa – načrieť sily zo zdroja všetkého! Nájsť znova seba, napo­jenie, na svoje vedenie, váhu a poslanie.

Kniha Slová na Zemi vznikla na základe článkov, ktoré som písal v priebehu niekoľ­kých rokov, ako som sa postu­pne objavoval a vyvíjal – ako postupne dospievam! Každý z článkov je samostatný celok nezávislý od ostat­ných. Námety sa však dotýkajú a prelínajú – začať čítať môžeš na ktoromkoľvek mieste. Články sú doplnené úryv­kami z⁠ kníh, ktoré mi veľa dali a na ktoré by som rád týmto spôsobom upozo­rnil.

Obsah knihy sa skladá z niekoľkých častí:

  • Sám sebou je dotykom môjho osobného príbehu;

  • Spoločnosť je prieskumom umelého prostredia, do ktorého sme sa narodili;

  • Koreňoslovie stopuje slová nášho ducha k ich ko­re­ňom, pozdĺž rodových a dejinných príbehov;

  • Prirodzenosť približuje ľudské vzťahy a ich širšie zemské súvislosti;

  • Boh a Zem sú hutnejšími pohybmi ducha cez bo­lesť a⁠ strach smerom k celistvosti a láske;

  • Záverom sa vraciam späť k sebe a tebe.

Na prvý pohľad sa obsah tejto knihy môže javiť zvláštne,divne. Slová nie vždy používam tak, ako sme zvyknutí. Zem je totiž iná, ako nás naučili. Je iná, ako si dnes bežne myslíme. Slová na Zemi tu sú, aby prispeli k ob­rode našej kultúry, k du­chovnému znovu­zrodeniu, tu na Zemi.