Slová na Zemi – Kniha o⁠ duchovnej obrode a do­spievaní

Kniha, na ktorej už pár rokov pracujem, sa vo viacerých ohľadoch vy­myká zvyk­lostiam. Ne­týka sa jednej, ale viacerých širokých oblastí. Počas čítania sa vyvíja nielen jej obsah, ale aj na­lade­nie, spô­sob podania a⁠ môj postoj k spoločnosti. Tak, ako som sa sám v⁠ priebe­hu rokov vyvíjal a dospieval, menil sa aj môj prístup. To, čo pí­šem, nezakladám na tvrdeniach iných, ani na vedeckom vý­sku­me, ani na vlastnej či cudzej autorite. Pome­dzi články však dopĺňam množstvo úryvkov z diel ľudí, ktorých si hlboko vážim a ktorí ma ovplyvnili.

Slová na Zemi stoja na mojom osobnom príbehu a na svojsky vnímanom spoločenskom príbehu našej doby. Rov­nako tak stavajú na odkazoch našich predkov, ktoré sú stále ži­vé v⁠ súčasnej slovenskej kultúre.

Rozpletám listy slov, zvykov a⁠ spôsobov sme­rom k ich koreňom. Verím, že naši predkovia boli múdri ľudia a že mali niečo, čo sa neskôr ruka v ruke s⁠ prie­myslom a⁠ vzdelávaním skoro stratilo. Mali schopnosť tvorivo a slo­bodne spolu­pra­cov­ať s prírodou aj navzá­jom: nie s vi­di­nou moci, zdrojov a⁠ zisku, ale k všestrannému prospechu. Pre ďal­šie prežitie ľudí na Zemi je práve táto schopnosť kľúčová.

Naša pôvodná aj súčasná kultúra obsahuje cenné odkazy. Skrývajú sa však hlbšie pod povrchom a ich zmysel je možné pochopiť zväčša len v súzvuku s vlastným zážitkom. Slová, spôsoby a⁠ obrady nemajú zmysel ani hĺbku sami o sebe, majú ich len v⁠ súvislosti s tvojím životným príbehom.

Vďaka obetiam a úsiliu našich prastarých a ešte starších rodičov sme si udržali a vo vlnách nového veku ukotvili našu zem a jazyk: Slovenskú republiku a slovenčinu.

K čomu však zatiaľ, v čase písania tejto knihy, nedošlo, je obroda našej vlastnej kultúry: nášho slovenského duchovna. Stále sa ako Slováci pozeráme na to naše veľmi rozpačito a⁠ skôr cudzími očami, ako vlastnými. Dovolím si tvrdiť, že na­ša kultúra ukrýva veľké bohatstvo – sami sedíme na zdroji, ktorý môže byť výdatný, vyživujúci a liečivý – vtedy keď náj­deme odvahu ponoriť sa, zamočiť sa a uvoľniť ho od nánosov.

Úlohou Slov na Zemi je prispieť k chápaniu toho, s čím máme v tejto pohnutej dobe dočinenia a k⁠ napojeniu na svoj prameň. Obsahujú príbehy, úvahy, úryvky, obrazy a⁠ nástroje, ktoré mne samému pomohli na ceste dospievania. V⁠ knihe ich ponúkam s nádejou, že môžu poslúžiť širšie a⁠ pod­poriť duchovnú a zemskú obrodu, možno nielen na Slovensku.

Prehľad častí knihy:

  • Úvod – predstavenie diela.
  • Zoznámeniepre lepšie pochopenie toho, čo nasleduje: Zážitky a myšlienky z obdobia môjho do­spie­vania.
  • Spochybnenie spoločnostivýchodzie body: Vplyv spo­lo­čenského poriadku na ľudské prí­behy.
  • Koreňoslovienachádzanie základov: Stopovanie pô­vo­du slov smerom k celistvosti a prirodzenému duchov­nu.
  • Obroda duchanástroje zmeny: Súvislosti medzi spo­ločno­sťou, Duchom, Zemou, smrťou a obradmi prechodu.
  • Obrazosloviekolá, živly a vlny: Vzory a znaky od nepa­mä­ti spre­vá­dza­júce človeka smerom k⁠ šťastiu a naplneniu.
  • Záverprecitnutie: Späť k nám a do stredu, k sebe a⁠ tebe.
  • Dodatok – niekoľko vecí nezaradených inde.

Kniha je krásne ilustro­vaná. Jedna jej časť je spracovaná v po­dobe Obra­zo­slo­via: obrazy známe z⁠ nášho ľudo­vého ume­nia a⁠ pô­vodnej duchov­nej kul­túry sú popisované ako rôz­ne po­hľa­dy na svet a príbeh života.

Slová na Zemi – kniha o duchovnej obrode a dospievaní – vyjde pravdepodobne k zimnému slnovratu roku 2019. Knihu je možné predobjednať na adrese: svorad nazemi.sk