Obsah knihy

Kniha Slová na Zemi sa vo viacerých ohľadoch vy­myká zvyklostiam. Netýka sa jednej, ale viacerých širokých oblastí. Počas čítania sa vyvíja nie len jej obsah, ale aj na­lade­nie, spôsob podania a postoj k spoločnosti. Tak, ako som sa sám v priebe­hu rokov vyvíjal a dospieval, menila sa aj môj prístup. Články v knihe na seba priamo nenadväzujú – má však zmysel, ako sú za sebou zaradené. Prvá polovica kni­hy je základom pre odvážnejšie pohľady a pre niekoho možno ťaž­šie ucho­pi­teľné súvislosti v druhej časti.

To, čo píšem, priamo nezakladám na tvrdeniach iných, ani na vedeckom výskume, ani na vlastnej či cudzej autorite. Pomedzi články však nájdeš množstvo úryvkov z diel ľudí, ktorých si hlboko vážim a ktorí ma ovplyvnili.

Slová na Zemi stoja na mojom osobnom príbehu a na svojsky vnímanom spoločenskom príbehu našej doby. Rovna­ko tak stavajú na odkazoch našich predkov, ktoré sú stále ži­vé v súčasnej slovenskej kultúre.

Rozpletám listy slov, zvykov a spôsobov sme­rom k ich koreňom. Verím, že naši predkovia boli múdri ľudia a že mali niečo, čo sa neskôr ruka v ruke s prie­myslom a vzdelávaním skoro stratilo. Mali schopnosť tvorivo a slo­bodne spolu­pracovať s prírodou aj navzá­jom: nie s vi­di­nou moci, zdrojov a zisku, ale k všestrannému prospechu. Pre ďal­šie prežitie ľudí na Zemi bude práve táto schopnosť kľúčová.

Naša pôvodná aj súčasná kultúra obsahuje cenné odkazy. Skrývajú sa však hlbšie pod povrchom a ich zmysel je možné pochopiť zväčša len v súzvuku s vlastným zážitkom. Slová, spôsoby a obrady nemajú zmysel ani hĺbku sami o sebe, majú ich len v súvislosti tvojím životným príbehom.

Vďaka obetiam a úsiliu našich prastarých a ešte starších rodičov sme si udržali a vo vlnách nového veku ukotvili našu zem a jazyk: Slovenskú republiku a slovenčinu.

K čomu však v čase písania tejto knihy zatiaľ nedošlo, je obroda našej vlastnej kultúry: nášho slovenského duchovna. Stále sa ako Slováci pozeráme na to naše veľmi rozpačito a skôr cudzími očami, ako vlastnými. Dovolím si tvrdiť, že na­ša kultúra ukrýva veľké bohatstvo – sami sedíme na zdroji, ktorý môže byť výdatný, vyživujúci a liečivý – vtedy keď náj­deme odvahu ponoriť sa, zamočiť sa a uvoľniť ho od nánosov.

Úlohou Slov na Zemi je prispieť k chápaniu toho, s čím máme v tejto pohnutej dobe dočinenia a k napojeniu na svoj prameň. Obsahujú príbehy, úvahy, úryvky, obrazy a nástroje, ktoré mne samému pomohli na ceste dospievania. V knihe ich ponúkam s nádejou, že môžu poslúžiť širšie a pod­poriť duchovnú a zemskú obrodu, možno nie len na Slovensku.

Prehľad častí knihy:

  • Úvod – Predstavenie diela.

  • Zoznámenie Pre lepšie pochopenie ďalších častí knihy: Zážitky a myšlienky z obdobia môjho do­spie­vania.

  • Spochybnenie spoločnosti chodzie body zmeny: Prí­behy z môjho oko­lia po­zna­čené nešťastným poriadkom.

  • Koreňoslovie Nachádzanie základov: Stopovanie pôvo­du slov smerom k zdravému prírodnému duchovnu.

  • Obroda duchaNástroje zmeny: Súvislosti medzi spolo­čno­sťou, Duchom, Zemou, smrťou a obradmi prechodu.

  • ObrazoslovieSvargy, kolovraty a vlny: Vzory a rámce spre­vá­dza­júce človeka smerom k⁠ šťastiu a naplneniu.

  • ZáverPrecitnutie: Späť k nám a do stredu, k sebe a tebe.

  • DodatokNiekoľko dôležitých vecí nezaradených inde.