Pôrod a počiatok

Pôrod a počiatok

Poči­a­tok je veľ­mi dôležitý. To, ako je nas­tavený zači­a­tok, ovplyvní celý nasle­du­jú­ci beh kola… Sám som zažil tak veľké zásahy v období môjho nar­o­de­nia, že sa moja niť živ­ota dlho ani nedokáza­la obrátiť a stočiť späť k zači­atku, vo víre živ­ota sa zno­va vrátiť. V našej spoločnos­ti je toto dnes pravid­lom – priveľa z nás si ako bábätko zaži­lo také švi­hy, že sa z toho nasle­du­júce tri-štyri desaťročia ťažko spamätá­va­jú, neľahko nachádza­jú stratený stred, narušenú rovnováhu, mieru… Ale kým sa im nepo­darí nájsť ces­ty späť domov, nájsť zno­va poči­a­tok – niet pre nich ces­ty k znovu­nas­tave­niu sve­ta, k znovuzro­de­niu do dobrého – do sve­ta v pravom slo­va zmysle… Na prí­chod do Sve­ta – ktorý je posvät­ný a ktorého zmy­sel, výz­nam, hĺbku sme zabudli.
Pôrod je kľúčový.
Niekedy býva­lo obyča­jným, ale to je už dávno, že sa ľudia obra­cali každým rokom späť, aby s jarou mohli začať nano­vo – zdraví – aby mohli s novým zači­atkom oprav­iť, to, čo nebo­lo dobre…
Za niečo menej ako mesi­ac sa tak­to znovuzrodím.
Do zdravého sve­ta zried­kakedy vedie nemoc­ni­ca. Sú aj iné spô­so­by. Jed­ni zná­mi majú taký­to príbeh:

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *