Dve podoby kresťanstva

Dve podoby kresťanstva

Keď som bol prvý raz v⁠ kos­tole na omši, ostal som hlboko otrasený. Kde je to sväté miesto lásky? Kde je to svet­lo, ten stret du­cha a⁠ duše? „Pán, pán…“ opako­vali ve­ria­ci. Pán kňaz im spred oltára kázal. Po stenách viseli šibe­nice. Boh asi na­ozaj trpí, pri pohľade na ten­to zjav určite. „Ľudia, trpte, čím viac, tým lep­šie,“ asi taký bol odkaz toho­to kos­tol­ného zjavu. „Moja-vina-moja-vina opa­kujte a pod krížom sa namys­lene poko­rte! Ďaku­jte za to, že vám pod­lomili a že vás vier­ou zvi­aza­li!“

Čo sa sta­lo? Kedy sa zme­ni­lo nábožen­st­vo lásky na ná­boženstvo utr­pe­nia, pod­danst­va, otroct­va? Nik­to o⁠ tom nehovorí. Všet­ci tráp­ne čušia. Aj v⁠ učeb­ni­ci­ach dejepisu ten­to kúsok chý­ba.

Voláme sa Sloveni, Slo­va­nia – sme Slovenky a Slová­ci. V⁠ zápa­do­európs­kych jazykoch sa vysky­tu­je podob­né slo­vo: esclave, Scla­vus, slave – s⁠ výz­namom: otrok. Tieto slová majú svoj koreň práve v⁠ našom mene.

Slave (anglicky ‚otrok‘) – pôvodne ‚Slav‘ tak­to použí­vané v⁠ druhot­nom výz­name, pre­tože veľa Slo­vanov bolo predaných do otroct­va doby­vateľmi. Ten­to vývoj je dôsled­kom križi­ack­ych vojen Ota I. Veľkého a⁠ jeho na­sledovníkov pro­ti Slo­vanom.“ – Online Ety­mol­o­gy Dic­tio­nary, skrátené a preložené.

Sloven je otrok – aspoň pre vzde­laných oby­vateľov vteda­jšej západ­nej Európy. Táto časť Európy bola v⁠ ran­om stre­doveku už kresťan­ská. Naše sloven­ské územie bolo vtedy ešte z⁠ veľ­kej časti „po­han­ské“. Žili tu nie ľudia, ale „pohan­skí psi“ – prírod­ný zdroj otrokov.

Vierozvest­ci k⁠ nám nechodili šíriť lásku k Bohu a⁠ slo­vo Ježišo­vo. Mali úplne iný záu­jem. Prinies­li pís­mo. Šírili hlavne písané zákony zakazu­júce „pohanst­vo“. Ten­to no­vý zá­ko­n krim­i­nal­i­zo­val našu kultúru, zakázal naše slo­ven­ské obyča­je a duchovno. Pod akým trestom? Háda­jte. V prve­jpísanej zbierkezákonov z nášho územia sto­jí:

Pred každým zákon­níkom sa tre­ba zmieniť o⁠ Božej prav­de. Pre­to svätý Kon­štantín v⁠ prvom zákone napísal a⁠ po­vedal tak­to: Každá ded­i­na, v⁠ kto­rej sa kon­a­jú obe­ty ale­bo prísahy pohan­ské, nech je odo­vzdaná Božiemu chrá­mu so všetkým ma­jetkom, ktorý patrí ľuďom v⁠ tej­to de­dine. Tí, ktorí vykoná­va­jú obe­ty a⁠ prísahy, nech sa preda­jú so všetkým svo­jím majetkom a⁠ získaný výnos nech sa dá chu­dob­ným.“  – Konš­tan­tín-Cyril. Zakon sud­nyj ľudem, 9. storočie.

Hodil si min­cu do studničky, obet­inu živej vode – zdro­ju živ­ota? Ozdo­bil si stuž­kou strom? Zosobá­šil si sa s⁠ milou vo svä­to­háji?⁠ Prisa­hal si na po­svätný kameň? Budiž predaný do otroct­va! Nie len ty, spolu s tebou nech je predaná hneď celá tvo­ja ded­i­na! Tak káže slo­vo páno­vo! To, čo ti je vlast­né, to, kam patríš, nech je roz­dané nám „chudob­ným v du­chu“ – nám kresťanom!

Prečo sa o tom­to neučíme na dejepise? Vo vedeck­ých kruhoch sú to všeobec­ne uzná­vané a zná­me skutoč­nos­ti:

Pre panovníkov a⁠ im podri­adených bis­kupov a⁠ kňa­zov malo obra­canie pohanov predo­všetkým mocen­ský a⁠ hos­podársky vý­znam. Použí­vali čas­to tých naj­krute­jších pros­triedkov zjavného násil­ia.“ – PhDr. Mag­da­léna Bera­nová, DrSc. Slo­vané. Kapi­tola Kresťan­ské mise, strana 239.

Ste ovce, nasle­du­jte Pána, vášho pastiera a⁠ spasite­ľa – to bol odkaz toho výjavu, ako som ho vní­mal vtedy v⁠ kos­tole. Taká bola tá sprá­va: „Mod­lite sa k⁠ ši­benici, mod­lite sa k⁠ obrazu Pána, ktorý chu­dák za vás trpí! Na výs­trahu pribitý! Toto sme sprav­ili s vaším Bo­hom, toto sme sprav­ili s Lásk­ou! Nasle­du­jte ten­to vzor, neste jeho kríž! Toto žite, toto si tvorte! Vy ste za to vin­ní! Ste obe­te! Pán vás súdi! Poko­rte sa, pod­da­jte, plaťte a slúžte.“

Rúha­jú sa. „To nie my, to kni­ha, to pís­mo, to zákony,“ hlá­sajú, „to kni­hy nesú zodpo­vednosť za naše konanie.“ Oni nič, oni muzi­kanti.

Je divné, že tu za tých­to okol­nos­tí ešte stále sme. My, Slová­ci – ľudia slo­va – sloveni. Je za nami veľká sila. Vyše tisíc rokov sme tu napriek zákazu svo­jej kultúry, napriek otrokárskym ťaže­ni­am, vyko­risťo­va­niu a vyko­re­ňovaniu vy­trvali. Napriek svätej vojne pro­ti nám vedenej, napriek nevoľníc­tvu, muče­niu, zabí­ja­niu a⁠ predá­va­niu.

Slnko je sil­né. Zem je sil­ná. Slo­vo je sil­né a náš strom živ­ota stále dýcha. Nože sa očisťme od kos­tol­ných blu­dov. Rozpamä­tajme sa! Spomeňme si, čo učili raní kresťa­nia. Ces­ta srd­ca, odd­a­nia sa láske a pravde, nie kni­he! Spolu v⁠ dôver­nom kruhu, napo­jení na svo­je vnú­torné vede­nie. V⁠ pro­stote a úpri­mnosti, v⁠ pri­aní a prav­di­vosti je sila! Spo­meňme si na našich pred­kov, na naše pôvod­né rod­né a živé prírod­né duchovno. Je tu stále. Len si ho pre vrstvu nánosov už neuve­do­mu­jeme.

Zmyme väz­ni­ace pís­mená! Stret­nime sa pod ochra­nou čarovného kruhu. Boh nepa­trí cirkvi – je nás všet­kých! Je to náš stred, ten obraz, ktorý nás spá­ja. Zem nepa­trí pánom – a už vôbec nie právnick­ým osobám! My patríme Zemi – sme jej súčasťou a ona našou! Nech je nám cťou na rod­nej zemi prírodne a slo­bodne hos­podá­riť, spra­vodlivo a⁠ zdra­vo našu zem sloven­skú spravo­vať!

Druhý raz na omši

Uplynu­lo pár rokov a v kos­tole som bol zas. V Kreuzber­gu v Berlíne sto­jí vedľa Gör­litzkého parku zau­jí­mavá stav­ba. Po vojne zničený a v novom duchu postavený, v duchu čistom, znovuzro­de­nom: evan­jelický Emmaus Kirche.

V srd­ci kos­to­la je kaviarnič­ka s prí­jem­ným pánom a⁠ ká­vou za jed­no euro, nad ňou na poschodí zas tvorivá diel­ňa pre deti. Vedľa, pri­amo pod kos­tol­nou vežou, je „Sve­tový ob­cho­dík“ s⁠ pest­rými veca­mi od spri­ate­lených výrob­cov rôzne po svete. Opro­ti obchodu sa otvára loď, dlhá a⁠ vy­soká, jednoduchá, veľkolepá, ale bez okáza­lého bohat­st­va, pro­stá. V rohu sto­jí organ, uprostred sú stolič­ky uspo­ri­adané do kruhu. Prichádzam do vnú­tra, s úctou vzop­nem dlane pred srd­com, ako hosť ustupu­jem do domu. Je nás tu dosť, ľudia sa usadili a ter­az niek­torí po jed­nom vstá­va­jú a⁠ chodia k sviet­nikom. On či ona odpáli sviečku a⁠ povie pár slov. Zväčša za niečo ďakujú, či sa za nieko­ho modlia, prí­padne prosia prítom­ných o⁠ pri­an­ie blíž­nemu, ktorý je v ťažkom živ­ot­nom rozpoložení. Se­diac tam s⁠ ni­mi, prek­va­pe­ný to celé ticho pozoru­jem.

Postaví sa muž, pre­jde k organu a začí­na hrať. Vlny krás­nej hud­by sa šíria priestorom. Kňaz nás priví­ta spolu so ženou po jeho boku. Počú­vame slová z⁠ Pís­ma. Číta ich žena. Je to príbeh o človeku, ktorého zhlt­la veľry­ba, p­beh o tom, ako sa plav­ili námorní­ci na lodi. Tak­to si ho s⁠ odstupom vybavu­jem:

Boli v tom všet­ci spolu, v odd­aní moru, vlnám, živo­tu. Sypa­lo sa na nich nešťastie za nešťastím. Príči­na útrap bola skry­tá v pod­palubí: bola v jed­nom z⁠ more­plavcov, ktorý vo svo­jom vnútri zápasil sám so sebou. Zápasil s⁠ bohom. Ten duševný vír, tá búrka hádzala celou loďou. Ten námorník sa volal Jonáš a skry­tý v⁠ tme pod palubou ohro­zo­val živ­o­ty všetkých ostat­ných. Bol tam s nimi na jed­nej lodi, a⁠ zároveň nebol – bol v⁠ zmätku, v⁠ rozor­vaní vní­ma­júc led­va seba samého. Nebo­lo s ním reči, nebo­lo mu pomo­ci. Posád­ke pad­lo sťaž­ka roz­hod­núť sa, všet­ci videli, čo sa deje, len on nie. Nakoniec letel cez palubu. Vyho­dený z lode sa Jonáš top­il vo vlnách, až kým ho more nepohlti­lo. Pri­jala ho voda, pohlti­la ho smrť, zhlt­la ho bytosť mora, bytosť Zeme. Pohlti­lo ho to, čoho sa najvi­ac bál, to, čomu sa tak vzpier­al: Vza­la ho tá prav­da, s⁠ ktorou jeho duch zápasil. Pod­dal sa, odd­al sa smr­ti, vode, prú­du, Bohu. Stratil sa, aby sa mohol nájsť ako nový človek. Pre­jdúc brá­nou smr­ti a⁠ znovu­zrode­nia, prekvape­ný a živý, zachrá­nený veľk­ou rybou, tou rybou, ktorú mali v znaku raní kresťa­nia.

Žena číta­la príbeh, muž ho dopĺňal svo­jím vý­kladom. Pomedzi to znel strie­da­vo organ a strie­da­vo prí­tom­ní spie­vali. Žena po čas­ti­ach číta­la a kňaz vysvetľo­val, pre­kladal príbeh do jazy­ka dnešných ľudí. Pred­stavo­val ho ako odraz vnú­tor­ného zápa­su člove­ka. Vrav­el, že psy­chológovia to opisu­jú ako boj vedo­mia s podve­domím, ako zápas ega, v⁠ jazyku nábožen­st­va je to zas boj ducha s⁠ du­šou, boj člove­ka s Prav­dou.

Čo je Boh? Slo­vo? To slovo, ktoré­mu máš ver­iť? Je Boh lás­ka? Tá láska, ktorej sa otvoríš a odd­áš? Ak Boh je slo­vo, ktoré pre­durču­je budúc­nosť, tak nech tým slovom je láska. Bol to Ježiš, kto zme­nil ten výz­nam: Nech Boh je Láska. Lás­ka je Mat­ka. Mat­ka je Zem. Voda. Ryba…

Bol som silne pohnutý. Chv­el sa celý priestor a⁠ ja som plakal. Dojatý som plakal, potichúčky, aby som os­tatných v kruhu nerušil. Voda sĺz niečo zmy­la, uvoľni­la. Krása, cítil som ten závan ozdrave­nia, niečo sa vo mne zaho­ji­lo, roz­pusti­lo – odpustil som. Pred­sa to môže byť dobré! Od­púšťa­júc sebe, pred­kom, kresťanom, utrel som si slzy.

Po omši sa väčši­na ľudí pre­sunula do kaviarničky v⁠ stre­de kos­to­la a tam spolu s kňa­zom pokračo­vali vo veselom rozhovore. Ja som sa zavrel do tmy na záchode v⁠ podzemí kos­to­la, odki­aľ som ich tlmene počul. Mal som potre­bu si to celé v⁠ samote ešte dopreží­vať.

Z Berlí­na som si doniesol dar. Idúc domov uli­ca­mi pri­ti­ahla môj pohľad kni­ha v škat­uli pred jed­ný­mi dvera­mi. Ľudia tam tak­to nechá­va­jú pred pra­hom veci, ktoré už nepotre­bu­jú a ktoré ešte môžu druhým poslúžiť. Chy­tím kni­hu do ruky, prek­vapený váhou zväzku otváram čierne dosky, listujem. Mám poc­it, ako­by tá kni­ha žiar­i­la. „Die Bibel, Heilige Schrift“, švaba­chom tlačené slová, „nach der deutschen Ueber­set­zung D. Mar­tin Luthers, Ber­lin 1900“. Pri­jí­mam ten­to dar. Chvála, ďaku­jem.

One thought on “Dve podoby kresťanstva

  1. Juraj Drlička

    Pekne napísané, hlavne prvá časť. Ovšem, nemožno zabú­dať na dva pod­stat­né fak­ty: prvý — Ježišove uče­nie je bolo a je určené pre nápravu “skazeného židovského náro­da, ktorý sa odvrátil od Boha”. A za druhé — on sám vyzý­val učeníkov, aby šírili jeho uče­nie i medzi iný­mi národ­mi, ale aby nevchádza­li medi Slo­vanov (Sam´Árijcov, spomenutí sú Chanaán­ci a Fil­i­pa­nia), pre­tože “tí žijú cnos­t­ným živ­o­tom podľa svo­jich Bohov”.
    Nuž teda, dnes má každý Slo­van, a najmä každý Slovien slo­bod­nú možnosť výberu, či sa vráti ku svo­jej sku­točnej Slo­vanskej viere, ale­bo zotrvá pri cud­zej viere určenej k náprave židov. Tre­ba však súčasne vedieť, že zotr­vanie v kresťanstve je i plné rešpek­to­vanie cirkevnej hier­ar­chie, inštitú­cií, nespochy­bňo­vanie jej činov, teda plná spolu­zod­poved­nosť za jej dejin­né skutky. To sa vyžadu­je od pravého kresťana. Kam dnes kresťan­ská cirkev smeru­je, je prit­om jasne zreteľné z vyja­drení a činov jej hlavy, súčas­ného pápeža.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *