Žena a Zem

Žena a Zem

Mal som dnes sen. Zdalo sa mi, že ležím vonku na tráve, na lúke pred cha­tou, svi­eti slnko. Pozoru­jem, ako sa po neďalekom múriku plazí zmi­ja. Pekná je, veľká, s čiernou vlnk­ou na chrbte, poma­ly ale bde­lo sa vlní, skú­ma okolie. Vlezie do diery a vylezie z nej, blíži sa ku mne popri mojich nohách ako ležím, cítim jej blízkosť. Zau­jal som ju. Sle­du­jem ju a cítim, že som stuhol. V duchu sa ubez­pečujem: je to v pori­ad­ku, nie je nebezpečná, len sa prud­ko nepohnúť… Cítim jej dych, vlieza mi cez krátky rukáv pod košeľu, stočí sa a dotkne sa ma svo­jím chlad­ným telom. Zmer­aviem a zavriem oči. Zrazu precit­nem: na perách som pocítil bozk. Je bledá a poz­erá sa na mňa. Jej pery sú ružové, má krátke svetlé vlasy a pekné menšie prsia. Do očí sa jej nepozriem. Hladí ma a ja hladím ju, je stu­dená, necí­tim nič. Vítam ju a som rád. Som však vnútri stia­hnutý, stuh­nutý a neviem, čo s tým – mrzí ma to… Je stu­dená, ale ja viem: je to moja necitlivosť, moja vlast­ná mer­avosť, som ako­by zam­razený, neu­voľ­nený.

Ráno v sprche sa na ten sen roz­pamätám. Bol za tým nejaký dávny stra­ch? Zra­nená dôvera? Zno­va ma zam­rzí, že som nedokázal byť plne s ňou, prí­tom­ný a uvoľ­nený, dô­verovať a otvoriť sa… V duchu sa jej na to pý­tam. Ona ma upoko­jí, chápe ma: Nevadí, že si bol taký. Aj tak sa jej to páči­lo, vraví, nech sa pre to neobá­vam. „Netráp sa tým, prí­dem zas a rada!“ Možno nie len vo sne…

Má ťa rada. Je rada s tebou, tebe dáva zmy­sel, je zmy­selná, je príťažlivá. Je milá, je krás­na. Príde do priestoru, ktorý obhájiš: do kruhu domo­va. Naplní ho lásk­ou.

Ty si ten muž, kto utvorí Svet, tak, že postaví hran­ice. Ty si ten muž, ktorý udrží Svet živý… Ty si tým mužom, ktorý v priebe­hu zmien spre­vádza druhých cez hran­ice do Sve­ta. Pri­chodí čas, keď Svet sa pre­rodí… Keď hran­ice sa roz­padli vo víre zmien do zmätku… Čoho sa vtedy chytiť, na búr­livých vl­nách zmien? Od­daj sa jej, tej vode, v jej vedení náj­di radosť a⁠ zmy­sel! Voda ťa povedie, vlní sa, vedie k nej – to ona ťa priťahu­je – všepríťažlivá Zem.

Je plod­ná, ona je tou zme­nou. Je zmy­sel­ná, plná, ona ti dá to, čo ty sám si dať nedokážeš. Ona je živou prav­dou, od ktorej sa zase raz môžeš odraz­iť – a zo svo­jho stre­du, od srd­ca žiar­iť do Sve­ta! Z nej, zo ženy sa všet­ko ro­dí, rod­ná Zem, milá Zem – hravá je, zmy­sel­ná aj láskavá.

Keď si dieťa, je ti mat­kou, ktorá ťa objíme a napo­jí… Keď si chlapec či chlap, vtedy je ti ses­trou, ktorá ťa pod­porí, bavíte sa, ľúbite sa – ako ses­tra ťa spre­vádza ces­tou-neces­tou, v mieri aj v⁠ boji… Keď v prie­behu dospieva­nia narazíš, ona ti je ved­mou – bude ti tou kmotrou smrťou, ktorá ťa prevedie vlast­ným prero­dom v muža.

Keď pochopíš to veľké tajom­st­vo, keď uvidíš ce­lok a⁠ časť, keď prekonáš hran­ice umelého, keď sa otvoríš lás­ke, potom je ti milenk­ou, je ti ženou… Ona je ten cieľ, ten jed­iný konečný ciel, ktorý je kon­com aj zači­atkom.

Zem ako žena, ako ved­ma, ktorá vedie a vie – Zem ako voda, ako prapod­sta­ta, ako mat­i­ca živ­ota, Zem ako po­ria­dok, ako večnosť večnej zme­ny… Všepríťažlivá pri­ťahuje samého ducha, samého boha. Teba.

Len zdan­li­vo vše­mo­hú­ci – ten namyslený, ktorý žije v⁠ kla­me, úbo­hý a neprí­tom­ný, bez­moc­ný a nemoc­ný, bez spo­jenia s⁠ prav­dou… Ten boh, ktorý sa stratil… Otvor sa a⁠ odd­aj sa jej, nevadí, že tam ešte nie si, že ešte nie si pri­pravený, spoko­jný, hotový, že vo svo­jom cieli ešte nie si… Ona ťa volá, ľúbi ťa… Nevadí, že si zmer­av­el, zneis­tel… Je to v⁠ pori­ad­ku, uvoľni sa, máme čas, máme celú večnosť… Dôveruj! Od­daj sa Jej. Môžme sa milo­vať! Muž a⁠ žena. Duch a duša. Boh a Zem.

Buď zhovievavý, k sebe aj k nej – možno ste sa oba­ja boli stratili. Možno sa hľa­dá, tak ako ty ju… Už sa vidíte!

2 thoughts on “Žena a Zem

 1. vercarsen

  zmy­ja je s tvrdym y

  1. Had má aj úplne inú sym­bo­l­iku, pre ľudí, ktorí sa nebo­ja pravdy, o tom bude ďalší článok 😉
   Celko­vo si trochu mimo, nie len čo sa sym­bo­l­iky týka. Zmi­ja sa píše s mäkkým i.
   Slovník praví:
   zmi­ja “vreteni­ca” — Praslo­van­sky *zmь­ja; stará odvo­den­i­na od indoeurópske­ho výrazu zachovaného v praslo­vančine *zem — doslo­va asi “čo je, žije na/v zemi a podob­ne, pôvodne tabui­stické označe­nie pre nebezpečné plazy (na rozdiel od domových hadov?)

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *