Keď ľudia nahradili pravdu predstavami

Keď ľudia nahradili pravdu predstavami

Ľudia zlyhávajú. Správu našej spoločnosti sme teda po­stavili na zákonoch, predpisoch, nariadeniach, postupoch a povin­nostiach – a na právnických osobách, ktoré ľudí vedú k správnemu konaniu.

Sú tu štáty a jeho ústavy ako školy, úrady či súdy. Tieto nás vedú k dodržiavaniu písaných dohôd. Popri tom sú tu spoločnosti, dnes už zväčša nadnárodné, ktoré nás vedú pro­stredníctvom obrazov a vzorov: cez reklamu, médiá, fil­my. Vedú nás zväčša k nákupu a závislosti. Ešte sú tu cirkvi, tie sú zodpovedné za súčasný stav, keď veríme písmu, ob­razu a pá­novi viac ako vlastnému úsudku a vnemu. Ich vplyv na nové dianie je však dnes mizivý, pozornosť ľudí už nie je sústredená na kostol a mučenie, ale na štúdium, pe­niaze a multimediálnu zábavu.

Predstavy predstavujú budúcnosť

Vlastne sme vytvorili umelý priestor v oblasti nášho spoločné­ho ducha. Je to priestor myšlienok a predstáv o tom, ako by spoločnosť mala správne pracovať a vyvíjať sa. Tieto myšlien­ky sú premietnuté na papier a do počítačov. Tieto myšlienky ožili v podobe právnických osôb, v podobe spoločností – matíc, ktoré chránia dohodnutý poriadok a tých ľudí, ktorí sa poriadku prispôsobili.

Ľudia však stále zlyhávajú. Akokoľvek prepracovaná sú­stava myšlienok – stále sa nájde nejaká medzera, ktorou sa náš umelý zákon dá obísť a ktorú niekto zneužíva. Popri tom tu máme celý veľký priestor, ktorý zákon nijak neupra­vuje. V tomto priestore sa vedie informačná vojna, vojna o našu po­zornosť. Je to priestor multimédií. Naše podvedo­mie totiž nerozlišuje, čo je len záber z filmu a čo sa ti deje skutočne. Darmo si myslíme, že prúdy obrazov, rytmy v rá­diu či pís­menká na obrazovke nás neovplyvňujú. Práve ob­raz, písmo a pieseň sú to, čo ľudí vedie, to, čo ľudia nasledu­jú. Multimédiá určujú našu spoločnú budúcnosť. Multimé­diá spravujú našu spoločnosť. Stále si to však ty, kto dáva obrazom význam. Ak im význam nedáš ty, dá ti ho niekto iný.

Čo je to pravda?

Správa našej spoločnosti je v kŕčoch. Ľudia kradnú, sú nezod­povední. Presadzujú si vlastnú pravdu, tú, ktorá im vyhovuje. Riešením mala byť cirkev, mal ním byť zákon, malo ním byť školstvo. Dnes sme už od riešení upustili a decku dáme do rúk tablet… Stále však tlačíme na ľudí, aby naše spoločné „prav­dy“, naše „objektívne“ predstavy, brali vážnejšie. Už od rané­ho detstva. Nevieš? Tu na, pozri do knihy! Spýtaj sa Googlu. Pravda je to, čo sa dočítaš, to, za čím stojí nejaká značka, spoločnosť, autorita, technológia. Pravda je to, na čom sme sa ako spoločnosť dohodli, to, čomu sme boli nútení uveriť.

Ľudia sa dostali do nevedomého omylu. Myslia si, že sú­stava spoločnosťou dohodnutých predstáv je pravda. Ne­môžu byť ďalej od pravdy!

Pravda to totiž od podstaty niečo iné. Pravda je presný opak myšlienky či predstavy. Pravda je to, čo je práve. Prav­da je prítomný okamih, v ktorom je obsiahnuté všetko to, čo bolo. Pravda je tá zem, z ktorej strom života čerpá živiny, z ktorej rastie a ktorej daruje to, čo už nepotrebuje, svoje suché listy. Pravda je prítomnosť, je to prostredie života, pravda je strom sám, ako žije a dýcha. Pravda je človek sám s celou svo­jou minulosťou, ktorá ho prepája so všetkými os­tatnými by­tosťami Zeme.

Obrazy možných budúcností

Myšlienky a predstavy sú nebo. To je to nebo, do ktorého, ku ktorému strom a človek rastú. Sú to možné budúcnosti. Pred­stavy sú možné stavy, ktoré stoja pred nami. Týmto spôsobom dokážeme tvoriť, dokážeme ovplyvňovať svoje cesty do bu­dúcnosti. Predstava sa stáva pravdou až vtedy, keď v ňu uveríš a keď sa jej oddáš. Potom sa v priebehu času ohnú okolnosti, ohne sa náhoda, ohne sa tvoja pozornosť tak, aby ťa viedla cestou života smerom k predstavenej bu­dúcnosti.

Multimédiá sú práve len súbory predstáv, sú to pre­mietané obrazy, zvuky, slová, písma, piesne, vzory správa­nia… Keď si mýliš predstavu s pravdou, tak zamieňaš svoju zem pod nohami, svoju skutočnosť a pravdivosť, keď ju za­mieňaš za vzdušný zámok… Potom na ňom stojíš, na ňom si duchovne závislý.

Vždy si na niečom závislý. Vždy niečomu slúžiš. Ale čomu? Je zdravé byť závislým na pravde, na zemi – toto je jediná zdravá závislosť, ktorá sa postupne mení v lásku. Ale čo, ak si si pravdu zamenil za to, čo si ľudia myslia, za to, čo hovoria, čo ukazujú?

Správa zeme

Nie je vôbec vhodné snažiť sa spravovať prítomnosť podľa predstáv možnej budúcnosti. Súc v predstavách totiž nie si prítomný, nie si v pravde, nie si práve teraz, práve tu. Ne­vidíš prítomnosť, nevidíš seba, ani druhých, ani zem – len si pred­stavuješ, namýšľaš, premietaš. To je dôvod, prečo si na­vzájom ako ľudia tak často ubližujeme, telesne či citovo, tak často sme bezohľadní k druhým, tak často ničíme seba, škodíme sebe a okoliu, vedome či nevedome ničíme svoje životné prostredie, svoju Zem. Rúbeme si svoj strom života.

Riešením je očistenie sa od predstáv, od myšlienok. Až vtedy, keď sa vlny mysle upokoja, skrze jej hladinu uzrieš ob­raz pravdy, obraz seba, obraz zeme. Je to prechod smrťou, pre­tože to znamená smrť tvojich myšlienok a predstáv, smrť toho všetkého, čo si si o sebe, o svete, o Zemi myslel. Smrť všet­kých tých obrazov, čo ti kedy premietli. Nič z toho nebola pravda. Teraz vidíš.

Prebudenie zo sna predstáv

To preto si bol taký špinavý, tak posadnutí myšlienkami, ktoré ťa ovládali. To preto si bol sluhom vlastných chcení a predstáv. To preto si bol otrokom nariadení a povinností, pí­saných, nepísaných, aj tých, ktoré si si len predstavoval. Oni, tie vzdušné zámky, sa báli smrti. A ty si sa s nimi stotožňoval. Žil si v strachu. Nevedel si, že ich smrť nie je tvojou smrťou.

Bol si v omyle. Nestotožňoval si sa s pravdou, so sa­mým sebou, ale s vlastnými a cudzími predstavami. Celý ži­vot si sú­stredil svoju pozornosť nie na pravdu, ale na pred­stavy. Tam ťa viedli už od detstva, ku počúvaniu slov, ku knižkám a k bli­kajúcim obrazovkám. Na čo si sa pozeral, na to sa podobáš. Tak ako labuť, ktorú vychová kačka si myslí, že je kačkou. Ne­vedomky si si myslel, že ak by tieto pred­stavy umreli, umrel by si aj ty s nimi. To preto si sa nikdy od predstáv nečistil, to preto si stále bol ich otrokom. Bál si sa smrti!

Smrť je bránou k samospráve

Práve som ťa z omylu vyviedol. Pozri sa smrtke smelo do očí. Vedz, že ona je zem. Ona je pravda. Ona je tvojím očis­tením a oslobodením. Ona je bránou k dokonalosti. Smrť je dokonanie, je to skon a nový začiatok.

Rodíš sa znovu, ako nový človek. Už vidíš pravdu. Už nepotrebuješ nariadenia, aby ťa usmerňovali. Už nie si otro­kom, ktorý slúži obrazom. Si samosprávny, si celý. Si viac ako stroj, si viac ako myšlienka – tieto sú len tvojimi ná­strojmi, ktoré môžeš použiť – a keď neslúžia, vymeniť, odlo­žiť, zaho­diť… Prejdúc bránou smrti, stávaš sa celistvým, nič nemáš navyše a nič ti nechýba. Stávaš sa dospelým člove­kom. Čiň tak každou zimou, každou nocou! Uzatvoriac kruh.

Znovuzrodenie k zodpovednosti

Vidiac pravdu, súc v prítomnosti, dokážeš na ňu odpovedať. Si schopný odpovede, si v prúde, si zodpovedný. Už nie si len časť, už nie si len hejnom vtákov-myšlienok vyplašene lietajú­cich pomedzi vzdušné zámky. Už si celý strom, s korunou aj koreňmi! Vtáčiky nech prilietajú aj odlietajú! Si celistvý, vidíš a vieš – si vedomý. Zodpovedný a vedomý. Máš moc spravovať seba samého, máš možnosti. Si mocný, veľkomož­ný, slobodný. Máš možnosť voľby, máš vôľu, si voľ­ný.

Ako zodpovedný dospelý človek dokážeš vidieť pravdu, bez predsudkov, bez nálepiek. Vidíš, cítiš, prirodzene ctíš iné bytosti. Si prítomný – dokážeš byť plne pri tom, čo sa deje. Spoločne dokážeme byť prítomní, dokážeme spolupra­covať. Toto je nutným predpokladom pre schopnú, zdravú a zodpo­vednú správu spoločnosti, pre správu vecí nám spoločných, pre dlhodobo udržateľnú správu Zeme.

Je to na tebe, na jedinom tvojom rozhodnutí – na roz­hodnutí prekonať strach, uvoľniť sa, oddať sa Zemi, dôvero­vať. Na rozhodnutí stať sa vedomým.

2 thoughts on “Keď ľudia nahradili pravdu predstavami

  1. IGI

    Myslim,ze pravda je len slovo,ktoreho vyznam sa precenuje.Kazdy ma nepochybne svoj uhol pohladu a aj svoje spomienky,vnimanie co je pravda.Myslim,ze vsetci by sme boli vedomí,len vacsina je malo kvalitna.Sposobene prostredim,zazitkami a rovnakym vzdelavanim co sposobuje nepravdy ktorymi sa riadi vacsina.Ale googlom sa to meni k lepsiemu.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *