Vykvitnúť!

Vykvitnúť!

2-stromzivota

Keď sa to hýbe a otriasa, keď to fúka a vlny sú veľké… Navonok sa možno ešte tvárime – vnútri zmätok, neis­tota… Kam ísť? Kde sa schovať, skryť? Či vyjsť von a bo­jovať? Za koho a za čo? Za akú ideológiu, presvedčenie, stranu? Akého nasledovať vodcu, aký smer? Bojovať za vieru, domnienky či názory? Za sľuby či peniaze?

Mož­ností je veľa: ideológií, predstáv, zámienok a ná­zo­rov je veľa. Zem je však len jedna. Tá nás všet­kých spá­ja! Takto: Nejsť za nikým – ísť k sebe, do seba a k Zemi.

Vo víchrici sa oddaj Zemi!

Keď sa staneš sám sebou, keď si uvedomíš, kto si a kde stojíš… Keď sa srdcom otvoríš pravde Sveta, ktoré­ho stredom si ty – ktorého dychom sme my, ľudia, príro­da, živly – práve tu a teraz, medzi nebom a zemou.

Len ľudia, ktorí sú sami sebou, dokážu slobodne spo­lu­pracovať a tvoriť Svet. Oni sú schopní držať Svet, to svet­lé miesto, kde sa môžeme otvoriť v dôvere a nechať sa vyži­viť, zahojiť a prepojiť sa do skutočného spoločen­stva. Do spoločenstva nie len ľudí – všetkých bytostí Zeme! Sem spejeme, dospievame…

Dospelí ľudia už nepot­rebujú brať moc druhým. Ne­po­trebujú byť pre dru­hý­ch potrební. Nepotrebujú vodcov, aby im dávali úlohy, ne­potrebujú, aby im niekto pri­ka­zoval a⁠ zakazoval. Nepotrebu­jú vonkajšie riadenie, aby dokázali spolupracovať. Oni sami cítia, vidia a ve­dia, čo je práve dobré spraviť pre celok, ktorého sú súčasťou, pre­tože oni sami sa celistvými stali.

Dospievanie je cesta k celistvosti. Nie pri­kláňať sa k tomu či tomu, nie nasledovať to či ono… Za­stať si pevne seba, nás, celú Zem, na ktorej stojíme! Po­tom sa veci začnú meniť k dobru – k prospechu. Do­spelosť nie je cieľ, ideál ani stav – je to plný život.

Od nás to záleží – nie od falošných tvárí v mé­diách, nie od tých duchov na obrazovkách – my sme skutoční. Práve! Pravda je práve prebiehajúca. Všetko ostatné je len v tvojich predstavách.

Dotkni sa Zeme, pokloň sa, uvoľni sa! Stras všetky stra­šiace predstavy – očisti svoju budúcnosť. Ako čistí sa uvidíme. Uzrieme sa, uvedomíme sa. Potom môžme spolu začať vytvárať Svet. V zákryte Zeme sa temnota rozo­stú­pi, z nášho stredu prežiarime okolie. Veď Svet od podstaty svetlý je!

Veci pôjdu ľahko – samovoľne sa dajú do po­hybu tými správnymi smermi, tými rozmermi, aby bolo dobre. Zastaň si vzpriamene a napoj sa, od­daj sa sebe sa­mému, Zemi aj nebu! Ten prúd medzi nimi je silou, ktorá zažiari z tvojho stredu. Možno ťa to pove­die byť rázny a zastať si hranice… Inokedy ťa prekvapivo naplní mier… Povedie ťa jemne a ladne, prešmykneš sa pomedzi boje a hrozby…

Nenechaj sa ruchmi vyviesť z miery! Stoj vyrovnane, drž si svoju celistvosť, zo srdca, v dô­vere a prianí zdravia sálaš liečivý mier!

Prijmi to všetko, čo sa deje… Vedz, že keď sa otvoríš, keď zanecháš upäté predstavy a namyslenia – keď sa oči­stíš… Práve vtedy cez teba začne prúdiť sila – tá prasi­la, ktorá je liečivá, pre teba aj tvoje okolie.

Teraz stojíš medzi nebom a zemou. Tu, v čarovnej prítomnosti. Tu sme. Tu si. Oddaj sa jej – pravde, Zem ťa ochráni – a potom povstaň k nebu, hrdý a vyrovnaný, pro­stý, čistý a⁠ vedomý. Vykroč radost­ne! Už vieš, čo robiť a ako! Pri­chádza ti to, dochá­dza ti to…

Vieš, že súc sám sebou nie si vinný. Povinnosti sa ťa netý­kajú! Nebudú sa ťa týkať dovtedy, kým si zas niečo nena­myslíš… Kým si prostý, čistý, vedomý… Si chránený! Ten stav sa dá len zažiť. V napojení! Prajem ti to. Prajem to nám! Zdravie!

Duchov-ideológií-kultúr je veľa. Duša-pravda-Zem je len jedna. Keď im umožníme dostať sa do súladu… Práve vtedy na­stane mier! Ten bájny mier, ktorý je základom rozvoja, naplne­nia a prekvitania! Svet vykvitne! Naši predkovia to vedeli… V koreni nášho jazyka ostala táto múd­rosť do­dnes ukrytá: Svet – kvet.

kvést, květ, květina, květena, květenství, vykvést, odkvést, rozkvět, vzkvétat a jiné. Staropolsky kwiść (pol­sky kwitnąć), rusky cvestí, srbsky/chorvatsky cvàsti, staroslověn­sky cvisti. Praslovan­sky *kvisti se spojuje se *svьtěti, *světъ (svítit, svět), východiskem je in­doevropské */kuei-t- ‘zářit’.“ – Český etymologický slovník. (Skrátené.)

 

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *