Liečivé jedlo

Liečivé jedlo

Foto Ladomíra, zdroj ved.skS jed­lom sa prepá­jame so svo­jím prostredím a so Zemou samou, spoločným jed­lom sa prepá­jame navzájom ako ľud­ské spoločen­st­vo. Toto sú vážne veci – nehodí sa ich brať na ľahkú váhu. O jed­lo, jeho zaob­staranie, spra­co­vanie a prípravu sa vždy v min­u­losti starali hospodári: gazd­iná a gaz­da. Boli vážení, ctení a⁠ uzem­není – v spo­jení so Zemou ju vní­mali – cítili, čo potre­bu­jeme. Zem ich vied­la ako na nej hospodáriť a ako pripravo­vať jej dary.

Čím sa líši­lo vteda­jšie jede­nie od toho dnešného? Pred­ovšetkým si ľudia jed­lo vážili, stôl bol posvät­ným miestom, rov­nako ako pec a oheň, kde sa jed­lo pripra­vo­valo. S polia­mi, lúka­mi a les­mi mali ľudia osob­ný vzťah, ako aj so zvier­ata­mi a rastli­na­mi – cítili ich, vníma­li, cenili si ich a ctili. Zaobchádza­li s nimi úsporne – tak, aby z nich mali čo najširší osoh a straty živ­ot­nej sily boli čo naj­menšie. Jed­lo, ktoré jedli, odpoveda­lo ich nezried­ka telesne veľ­mi náro­čnému spô­sobu živ­ota. Jedli domá­ci kváskový chlieb, rôzne kaše, kys­lú kapus­tu, veľ­mi cenená bola slan­i­na, klobásy a syry nechá­vali vyzrieť za pôsobe­nia ušľachtilých plesní, mlieko píjali kys­lé, var­ili po­lievky. Jedli to, čo dané obdo­bie práve ponúka­lo, pesto­vali veľ­mi veľa dru­hov ovo­cia, ktoré rôzne uchová­vali a pripra­vovali. Ne­ma­lú časť ich stravy tvo­rili divé jedlé byliny a plody.

Predpríprava semien

Naši sedli­ac­ki pred­kovia semená pred jede­ním zbavo­vali och­ran­ných prostried­kov – pro­tivýživových látok, ktoré se­mená prirodzene obsahu­jú. Semi­ačko si totiž v⁠ prvom rade pra­je vyk­líčiť a nebyť dovt­edy zje­dené. Orechy, stru­koviny a⁠ zr­ná pre­to obsahu­jú látky, ktoré v tele živo­čí­chov narušu­jú správnu čin­nosť tráve­nia a znemožňu­jú tak využiť niek­toré v semene obsi­ah­nuté živiny. Naprí­klad kyseli­na fytová sa viaže na enzýmy, ktoré pre­vádza­jú min­erá­ly cez črevnú stenu a⁠ bráni tak ich vstre­bá­va­niu.

Z⁠ tohto dôvo­du sa obil­niny a semená v min­u­losti vždy pred použitím ne­chá­vali napučať či na­klí­čiť, pražili sa ale­bo kvasili, prí­padne sa mleli na múku, z ktorej sa sprav­i­lo ces­to, kto­ré kys­lo a potom sa piek­lo. Nepouží­valo sa však droždie, ktoré je novodobou záleži­tosťou, ale polo­di­vý kvá­sok, ktorý síce pracu­je poma­lšie a me­nej pred­vída­te­ľne, výsle­dok je však pri správnej príprave z⁠ hľadiska stráviteľnos­ti neporov­nateľne lep­ší.

Dnes sa namiesto riad­ne­ho kvase­nia nepri­aznivé lát­ky zo zŕn odstraňu­jú spravid­la stro­jovým spra­co­v­aním. Výsled­kom je biela múka, biela ryža či biely cukor, ktoré sú už zbavené častí semi­en a rastlín obsahu­jú­cich ne­vhod­né látky – zbavené sú však aj prospe­šných látok, ktoré našim telám následne chýba­jú.

Kvasená zelenina

Nie len semená sa kvasili – aj zelen­i­na čas­to pre­chádzala mliečnym druhom kvase­nia. Bunky rastlín majú totiž odol­nú bunkovú ste­nu a väč­šina živín je vnútri nich – práve kvase­nie ale­bo aj vare­nie bunkové ste­ny rozruší a⁠ živiny uvoľní. Do kys­lých polie­vok sa vtedy nepridá­val ocot – kys­losť bola dôsled­kom prirodzeného kvase­nia po tom, ako sa poliev­ka necha­la na teplej peci. Rov­nako tak v mlieku rozložia pro­spešné bak­térie lak­tózu, ktorá je pre väčšinu do­spelých ľudí nepri­jateľná, na stráviteľné živiny.

Kvase­nie je tiež výborný spô­sob dlhodobého uchová­vania potravín – nie len kapu­stu je možné naložiť, mož­ností je neobmedzene! Zák­ladom kvase­nia je živá kultúra mliečne­ho kvase­nia – tá sa buď vytvorí z⁠ mikro­orga­nizmov prirodzene poletujú­cich v ovz­duší a⁠ ži­júcich na koreňoch rastlín či povrchu plodov – ale­bo tomu môžeme pomôcť. Výborným pros­triedkom pre rých­le pod­ni­ete­nie kvase­nia nalo­ženej zeleniny je naprí­klad kul­túra obsiah­nutá v kefí­rovej srvát­ke. Pri kyslej kapuste vtedy stačí použiť o po­lovicu menej soli.

Mliečne kvasenie

Teším sa mlieku, ale pri­jí­mam ho len v podobe kefíru ale­bo dobre vyzretého syra. Surové mlieko totiž pre väčšinu dospelých ľudí nie je vhod­né, pre­tože už nema­jú enzým pre štiepe­nie mliečne­ho cukru – lak­tózy. Ťažkosti môže spô­sobo­vať ja mlieč­na bielkov­ina kazeín, ktorá je ťažko stráviteľná – hlavne ak bolo mlieko pas­ter­i­zo­vané: ohrev totiž zničí v mlieku prirodzene obsi­ah­nuté enzýmy, ktoré by nám inak s jeho trávením pomohli. Mlieko nám potom väč­šom množstve vyslovene škodí. Síce sa dá si na priemy­selne upravené čer­stvé či trvan­livé mlieko zvyknúť – ale aj keď sa už neprí­jemné prízna­ky nedostavu­jú, stále nám také­to mlieko neprospie­va.

Keď už piť mlieko, tak kys­nuté! Kys­lé mlieko je vý­sledkom práce jednobun­kových mikroor­ga­niz­mov, ktoré tie pre nás nepriaz­nivé látky v⁠ mlie­ku trávia a premieňa­jú. Také­to kys­lé, bak­téria­mi riadne spra­co­v­ané mlie­ko, je pre nás už vhod­ne­jšie a mô­že nám prospievať – aj keď aj voči tomu sú výhrady a ne­platí to pre každého. Je samoz­rejme veľký rozdiel v tom, aká živá kultúra mlieko kvasí: jeden kmeň bak­térií jogur­tu toho spraví oveľa menej ako druho­vo veľ­mi rôznorodý mikro­bióm kefíru. Čer­st­vo na­do­jené mlieko, ako ho poz­nali naši prar­o­dičia, býva­lo samovoľne osíd­ľované pestrou mikroflórou priro­dzene sa nachádza­jú­cou na ve­mene zdravej kravy. Kys­nu­tie tiež pod­porovali kul­túry, ktoré žili a samo sa zuš­ľachťovali na dlho­dobo opa­kovane použí­vaných nádo­bách. Pri zacho­vaní zák­lad­nej čis­to­ty to vôbec nebo­lo nehy­gien­ické: nie mŕt­va steri­lita je zdravá – práve zdravá živá mikroflóra má schop­nosť pot­lačiť neži­adúce chorobo­plod­né zárod­ky.

Pred rozšírením priemy­sel­ného potrav­inárst­va v 21. storočí sa mlieko nikdy pred výrobou syrov, kefí­ru či pred kys­nutí nepre­váralo. Ohrev či pas­ter­izá­cia síce ničí prí­padné chorobo­plod­né zárod­ky – zároveň však zničí aj živú mikroflóru mlieka, ktorá pred­stavu­je priro­dze­nú ochranu mlieka pred cud­zorodý­mi zárod­ka­mi. Keď dlhšie necháš na teple pas­ter­i­zo­vané mlieko, ono neskys­ne, ale začne smrdieť – pokazí sa. Ohrev tiež znižu­je do­stupnosť vita­mínov B6 a B12 a zhoršu­je už zmienenú stráviteľnosť mlieka, pre­tože ničí enzýmy. Odporúčam teda na prí­pra­vu mliečnych výrobkov použí­vať surové, poki­aľ pochádza od zdravých zvier­at z⁠ prírod­ných hospodárstiev.

V praveku sa kvasi­lo v mechoch z⁠ bacho­rov pre­žú­vavcov, v ich črevách ale­bo v hli­nených nádobách na teple pri ohni, či jednodu­cho v jame v zemi vyst­lanej lis­tami. Kvase­nie a kys­nu­tie – cud­zím slovom fer­men­tá­cia – je vlastne vonka­jší druh tráve­nia, ktorý ľudia využí­vali odjakži­va. Kvasením a zrením nezried­ka nechá­vali pre­chádzať aj mäso rýb či diviny. Dôvod bol prostý: také­to jed­lo dlho nepod­ľahne skaze a je stráviteľne­jšie.

Je dôležité rozlišo­vať medzi tech­nika­mi spra­co­v­a­nia po­tra­vín, ktoré uchová­va­jú či zvyšu­jú množst­vo živín v potrave, a tými, ktoré nás o ne pripravu­jú. Mraze­nie všeobec­ne väčšinu živín uchová­va, nakladanie, fer­men­to­vanie a pridá­vanie bak­ter­iál­nych kultúr pod­ľa tradičných spô­sobov zvyšu­je dos­tup­nosť množst­va ži­vín tým, že zosilňu­je aktiv­i­tu enzý­mov. Suše­nie na slnku je pras­tarým spô­sobom konz­er­vo­va­nia potravín, ktorý živiny uchová­va a dokon­ca ich množ­stvo zvyšu­je. Mali by sme sa ale vyhýbať potrav­inám spra­co­vaným metó­da­mi, medzi ktoré patria vysoké teplo­ty vráta­ne paste­rizácie, suše­nia za vysokých teplôt, spra­co­v­a­nia obil­ia za vysokých teplôt a tlaku (extru­dovanie) a tiež ole­jom získa­vaným extrak­ciou za vysokých teplôt a pomo­cou rozpúšťadiel.“ – Sal­ly Fal­lonová, Mary G. Enigová, PhD. Vyži­vu­jící tradi­ce. Strana 50. Preložené.

Za celým záz­rakom kvase­nia sto­ja mikró­by druho­vo príbuzné či totožné s tými, ktoré máme sami v⁠ našom trávi­a­com ústro­jen­stve. Kvasené potraviny nám prospie­vajú vlastne aj spät­ne: posilňu­jú náš črevný mikro­bióm – to spolo­čenstvo malých bytostí vnútri nás. Tých­to máme v se­be viac, ako je buniek nášho te­la – črevné mikró­by sú totiž oveľa men­šie ako ľud­ské bunky. Majú váhu!

Naša črevná sús­ta­va je vstup­nou brá­nou do nášho tela a jej povrch je väčší ako ten našej kože. Je teda pocho­piteľné, že trávi­a­ca sús­ta­va je veľ­mi úzko pre­via­zaná s⁠ obran­ným imunitn­ým sys­té­mom. Platí, že čím je črevná mikroflóra zdrav­šia, tým sme aj my voči cho­robám odol­nejší a celko­vo zdravší. Zdravé a správne pripravené jed­lo je tak pred­pok­ladom zdravia celého člove­ka!

Poctivé kysnutie

Ešte sa vrá­tim ku kys­nuté­mu pečivu. Done­dávna sa pri kys­nutí ces­ta nepouží­val z drož­dia vyrobený kvá­sok ale divo vypesto­vaný kvások, o ktorý sa starali v⁠ každej domác­nos­ti či pekárni. Zák­ladom takého­to kvásku sú jed­nobunkové bytosti pri­rodzene sa vysky­tujúce v pro­stredí, na zrne a na koreňoch rastlín. Tieto rôznorodé mikroor­ga­nizmy pre nás dokážu spra­covať obil­nú ­ku oveľa dokonale­jšie ako jeden kmeň kvas­níc nachá­dzajúci sa v droždí. Okrem iného, dokážu pod­statne znížiť obsah lep­ku. Droždie sa zača­lo použí­vať pre­to, že pod­ni­eti rých­le a ľahko pred­ví­dateľné kysnu­tie, ktoré nemusí pre­biehať na dva razy, ako je tomu u kvás­ku – výrob­covia potom ľahšie dodrži­ava­jú zabehnutú nor­mu. Avšak, prá­ca chvat­ná málo plat­ná: naše telo po­tom zís­ka z⁠ chle­ba oveľa menej živín. Droždie nezvlá­da roz­ložiť všetky ne­prospešné látky, ktoré sa v⁠ zrne prirodzene vysky­tu­jú – pri­na­j­menšom pri celozrn­nom pečive je dô­ležité použiť doma chovaný divý kvá­sok.

„Doporuču­jeme použí­vať rôzne druhy celozrn­ného obil­ia, ale s dôležitým varovaním. Fos­for v otrubách celých zŕn je viazaný v⁠ látke zvanej kyseli­na fytová. Kyseli­na fytová sa viaže so žele­zom, váp­nikom, horčíkom, meďou a zinkom v črevnom trak­te a bráni ich vstre­bá­va­niu. Celozrn­né obilie tiež obsahu­je inhibí­to­ry (rušiče) enzý­mov, ktoré môžu narušiť tráve­nie obil­ia. Tradičné spoločnos­ti obvyk­le svo­je obilie pred konzumá­ciou namáčali či fer­men­to­vali, čo sú pos­tupy, ktoré neu­tral­izu­jú fytá­ty a inhibí­to­ry enzý­mov a⁠ ma­jú ten úči­nok, že natrávia obilie tak, aby všetky jeho živiny boli dos­tup­né. Klíčením, namáčaním cez noc a staro­módnym kva­sením kváskom možno docieliť tohto pro­ce­su natrá­venia v⁠ našich vlast­ných kuchy­ni­ach.“ – Sal­ly Fal­lonová, Mary G. Enigová, PhD. Vyživu­jící tradi­ce. Strana 25. Preložené.

Čí chlieb ješ, toho pieseň…

Chlieb je viac ako len základ­ná potra­vina za pár eur zo sa­mo­ob­sluhy: ctili sa ním hos­tia, je to boží dar! Peče­nie chle­ba býva­lo niekdy hrdou výsadou slo­bod­ných ľudí. V⁠ koreňoslovných slovníkoch sa dočí­taš, že anglické vý­ra­zy pre šľachti­cov, pre paniu a pána, úzko súvisia s⁠ chle­bom. Slová „lady“ a „lord“ obsa­hujú staroan­glický slovný koreň „hlaf“, ktorý má v sú­čas­nej anglič­tine tvar „loaf“, s⁠ výz­namom: peceň (chle­ba). Pôvod­ný tvar slo­va lady do­slova zna­me­nal „tá čo pečie chlieb“ a⁠ slo­vo lord sa v pôvod­nej podobe vyk­ladá ako „stráž­ca chle­ba“ – bolo to oslove­nie pre gaz­du – hospodára. Naše slo­vo chlieb ob­sa­hu­je ten istý slovný koreň a dávny slo­van­ský zvyk víta­nia hostí chle­bom a⁠ soľou svedčí o podob­ných súvis­los­ti­ach.

Slo­bo­da súvisí so samo­správou a hmot­nou a duchov­nou sebestačnosťou – s⁠ nezávis­losťou na cud­zích pánoch. Pred nás­tupom feu­dal­iz­mu sme žili v rodovej demokracii – v spoločnos­ti dedín a občín, kde každý muž a žena spravu­jú­ci vlast­nú hospodársku jed­notku boli slobod­ný­mi ľuď­mi. Znak­mi šľachty sú práve slo­bo­da a samo­sprá­va – hrdých a slo­bod­ných ľudí dopre­vádza­li dlhé vlasy a⁠ po­bočná zbraň, v staršej dobe sek­era či pal­i­ca. Šľach­ta súvisí so šľacht­ením: s vlast­ným rodom, ras­tom, rozvo­jom a⁠ zu­šľach­ťo­va­ním. Slo­bo­da nie je právom – ona je výsadou, na ktorú tre­ba vyrásť, vyspieť, dozrieť. Mladý človek sa slo­bod­ným stal, keď obradne prešiel do kruhu dospelých mužov – hospodárov… Keď sa vzchopil, vyrov­nal, poz­nal a pochopil, čo je to Svet a Zem… Keď si zaslúžil uznanie a⁠ ukázal, že si dokáže dobre viesť – keď už nepotre­bo­val nad sebou pána a⁠ po boku mu stála vedomá žena.

Pred­pokladom slo­body je pochope­nie samého seba – chá­panie sa, pri­jí­manie sa, vlast­ná celistvosť. Do celku nás prepá­ja duša, telo a duch. Duša je našou spo­ločnou zemou a ko­reňmi, z ktorých sme sa zrodili… Cez telá nás prepá­ja naše vzájom­né cíte­nie, srd­ce a dych, tep práce, spoločne trávený a zdieľaný čas… Na úrovni ducha nás spá­ja­jú naše slová, náš jazyk, dohody, spô­so­by, obrazy, príbe­hy a⁠ piesne: kultúra, ktorá je naša!

Ako celiství a spo­jení s vlast­ným telom, zemou, prí­tom­nosťou – vtedy sme vedomí – vtedy vieme! Mimo iného vieme, ako na zemi žiť, čo pesto­vať, ako to pri­pra­vovať, ako spolupra­co­v­ať, ako spoločne sláviť a pri­praviť hostinu – práve uspo­ri­adanie a vede­nie slávnos­ti býva­lo sú­časťou pre­chodu mladého páru do dospelosti.

Očistenie vedenia

Keď vykročíš k slo­bode – keď sa vzchopíš a pre­vezmeš zod­poved­nosť za vlast­né zdravie a stravu – tvo­je telo ťa samo navedie k tomu, čo je pre teba zrov­na dobré jesť. Avšak, pred­pok­ladom je najprv dosta­točne sa prečis­tiť, aby si svo­je telo dokázal vní­mať – hlavne je potreb­né prestať sa upí­nať na pred­stavy o výžive, uzem­niť sa v prí­tomnosti – a odpú­tať sa od chorob­ných závis­lostí: hlavne na bielom pečive a na bielom rafi­no­vanom cukre.

Dobrý spô­sob pre prečis­te­nie je dočas­né úplné vylú­čenie biele­ho peči­va, bielej ryže a rafi­no­vaných potravín: ole­jov a cukru. Môže to byť výzvou! Oveľa ľahšie býva vylúčiť zo svo­jho jedál­nič­ka mäsové výrobky: na ne totiž nebý­va vytvorená sil­ná závis­losť. Ľudia, ktorí sa roz­hod­nú zmeniť svo­je stra­vovanie zdra­vým smerom, pre­to ľah­šie pristúpia na ve­getariánstvo či veg­án­st­vo.

Pod­sta­tou škodlivosti a návykovosti výrobkov z bielej múky a biele­ho cukru je prud­ký výkyv hla­di­ny cuk­rov v⁠ kr­vi a násled­ný stav opo­je­nia, ktorý vyvola­jú. Cukry sa dostanú do krvi príliš rých­lo, lebo ich neza­brz­dia iné lát­ky, ktoré v prirodzenej strave cukry dopre­vádzajú. Rafi­nované – prečis­tené – prie­myselné výrobky sú zbavené min­erálov, vita­mínov a en­zý­mov, kto­ré sú nevy­h­nut­né pre správne stráve­nie cukrov. Pri trávení musia byť po­tom tieto chýba­júce výživové zložky dodané z⁠ telesných zásob. Jed­lo z takých­to potravín dokáže prud­ko rozkolísať látkovú výmenu člove­ka, po­škodzovať tak orgány a viesť k dlhodobé­mu nedostatku niekto­rých živín.

Koho by napad­lo, že na tanie­ri môže byť chy­ba nie len u mä­sa, ale v prílo­he? Že nie vajce je ťažkosťou, ale biely chlie­b? Dôvod, prečo sú obchody plné biele­ho pe­čiva, ces­tovín, cu­kroviniek a sladených nápo­jov je ten, že tieto dlho vy­držia na poli­ci­ach a v skladoch. Znižu­jú tak pre­vádz­kové nák­la­dy obchod­níkov, zdravie však neše­tria.

Za choro­by, ale aj za niče­nie ži­votného prostre­dia, môže viac ako jede­nie pocti­vých živo­číšnych výrobkov práve mono­kultúrne pesto­vanie obil­nín a stru­kovín a do­pyt po výrob­koch z nich: po bielej múke, bielej ryža, sóji, cukre či rafi­no­vaných ole­joch. Sprá­vne vedené pasienky môžu Zemi pro­spievať! Do Európy sa už nikdy nevráti v⁠ 17. storočí vy­hubený tur divý, hov­ädzí do­bytok je však schop­ný jeho mies­to v⁠ ko­lobehoch a väzbách prírod­nej kra­jiny čias­točne zastúpiť.

Výborným pomoc­níkom pri zmene stravo­vacích zvy­kov je spomenutý jednodňový pôst. Na za­čiatku si to pýta pevnú vôľu, neskôr to už pôjde samo: telo si zvykne a raz za čas si samo očis­tu vypý­ta. V deň pôs­tu ne­bývam hlad­ný a čo viac, do­sta­vujú sa prí­jem­né poc­i­ty šťas­tia. Pôs­tom sa čistí nie len telo ale aj duch. Má­vam vtedy tiež zvlášt­ny nad­hľad: vidím veci v mojom živ­ote jas­ne­jšie.

Výživné tuky

V dobe pred rozšírením priemy­sel­né

Skús raz obedovať ako vte­dy, keď hostiny boli lie­čivým­i slávnosťa­mi. Vtedy, keď nebol každý zvlášť pono­rený do svo­jho osob­ného taniera… Jedlo sa spoločne a zo spolo­čného – veď sme jed­na veľká rod­i­na! Obe­to­vali sme jed­lo spoločné­mu celku, zo spoločných mís sme si lyži­cou na­čie­rali, zdieľali sme pokr­my. Videli sme, ako sme si všet­ci podob­ní a zároveň sme odlišní, ako sú naše chute a potre­by spolu vzájomne pre­vi­azané, v⁠ ko­le dáva­nia a pri­­ma­nia… Sku­točným bohat­stvom je zdravie a živé napĺňa­júce vzťa­hy – tak si dopra­jme! Až keď sami sme úplní a šťast­ní, až potom do­ká­žeme úprimne a slo­bodne pri­ať aj druhým.

ho poľnohospodárst­va si ľudia najvi­ac cenili živočíšne tuky – mali na to dobrý dôvod: svo­je veľa-tisícročné skúsenos­ti. Prís­lušní­ci všet­kých prí­rod­ných národov boli ochot­ní vynakladať zvlášt­ne úsilie a pre­ces­to­vať veľké vzdiale­nos­ti, aby zabezpečili tieto potreb­né živiny, pre­dovšetkým pre tehot­né ženy a⁠ de­ti: či už sa jed­na­lo o loj a vnú­tornos­ti veľkých bylino­žravcov ale­bo o plody mora.

V tých­to tukoch je obsi­ah­nutých veľa živín nevy­hnutných pre zdravý vývoj člove­ka – živín, ktoré si ľud­ské telo z rastlin­nej potravy vytvoriť nedokáže ale­bo dokáže len veľ­mi obmedzene. Naši pred­kovia vtedy vedeli, že pre silu a zdravie celého kmeňa je potreb­né, aby predo­všetkým mlado­manželia, tehot­né ženy a deti dostá­vali túto hod­not­nú potravu. Dokon­ca to sia­ha­lo až tak ďaleko, že boli kvôli tomu ochot­ní pod­nikať ozbro­jené výpravy či nasadiť vlast­ný živ­ot pri nebezpečnom love. Hr­din­ské činy patrili k obradom pre­chodu, ktorým sa v tých­to kultúrach z mlá­den­cov stá­vali uzná­vaní dospelí muži.

Neskôr, v časoch poľno­hospodárst­va a chovu dobyt­ka boli najväčším majetkom stá­da dobyt­ka – a tí, čo ich pás­li a strážili ich, poží­vali veľkú úctu. Naprík­lad sviniar – lesný pasti­er svíň – bol v stre­doveku váženým a uzná­va­ným človekom, podob­ne aj bača. Bola to zod­poved­ná prá­ca, pre­tože bez darov od tých­to zvier­at by celé spo­lo­čenstvo trpe­lo – ľudia vtedy vedeli, že bez masti či mas­la by sa nasle­du­júce pokole­nia nevyví­jali správne a zdra­vo.

Názor na tuky sa obrátil v dobách priemy­sel­ného hos­po­dár­stva. Stro­je umožnili ľahko obro­biť veľké polia a⁠ do­pestovať aj veľké množst­vo zrna a ole­j­natých semi­en. Lac­ne­jšie ako pre­háňať zvier­atá po pasienkoch bolo držať ich v maš­tali a kŕmiť pokose­nou suchou trávou, zrnom a⁠ ole­j­natý­mi semena­mi. Toto malo dva vážne dôsled­ky.

Prvým dôsled­kom je, že tuk a mlieko zvier­at, ktoré sa neživia von­ku ich prirodzenou potravou nie sú tak zdravé a hod­not­né ako živočíšne výrobky pochádza­júce od ich šťastnej­ších príbuzných. Druhým dôsled­kom bolo, že priemy­sel sa musel starať aj o odbyt nových rafi­no­vaných rastlin­ných ole­jov a tukov. Ľudia boli reklam­ou dlh­dobo presviedčaní, že zdravšie sú rastlin­né ole­je a výrobky z⁠ nich – nie že by zdravšie naozaj boli… Sú pre­dovšetkým oveľa lac­ne­jšie a⁠ pred­stavu­jú pre potrav­inárske spoloč­nosti veľké zisky.

V záu­jme tých­to spoločnos­tí bolo podpo­ro­vať a platiť vedecké štúdie, ktoré by očiernili živo­číšne tuky v⁠ pro­spech rastlin­ných ole­jov a mar­garínov. Ruka v⁠ ruke z tým šla široká masmediál­na kam­paň vy­chva­ľujúca hydro­geni­zované mar­garíny ako zdravé pre srd­ce. Dnes vieme, že vte­dajšie mar­garíny, teda stužené rastlin­né ole­je, boli vyslo­vene jedovaté. S tými dnešný­mi je to síce o čosi lep­šie – stále však pred­stavu­jú pre naše telá pohro­mu.

Za civi­li­za­čné telesné aj duševné onem

Skús raz obedovať ako vte­dy, keď hostiny boli lie­čivým­i slávnosťa­mi. Vtedy, keď nebol každý zvlášť pono­rený do svo­jho osob­ného taniera… Jedlo sa spoločne a zo spolo­čného – veď sme jed­na veľká rod­i­na! Obe­to­vali sme jed­lo spoločné­mu celku, zo spoločných mís sme si lyži­cou na­čie­rali, zdieľali sme pokr­my. Videli sme, ako sme si všet­ci podob­ní a zároveň sme odlišní, ako sú naše chute a potre­by spolu vzájomne pre­vi­azané, v⁠ ko­le dáva­nia a pri­­ma­nia… Sku­točným bohat­stvom je zdravie a živé napĺňa­júce vzťa­hy – tak si dopra­jme! Až keď sami sme úplní a šťast­ní, až potom do­ká­žeme úprimne a slo­bodne pri­ať aj druhým.

ocne­nia a rôz­ne vývi­nové poruchy môžu do veľkej miery práve zme­ny v⁠ našom stravo­vaní. Keď to zhrniem… Zdravý­mi živo­číš­nymi tuk­mi sú maslo z mlieka od zdravých kráv pasú­ci­ch sa na zelenej lúke, najlepšie z nepas­ter­i­zo­vaného mlieka, a kača­cia, husa­cia či brav­čová masť zo zvier­at, ktoré be­ha­jú vonku na slnku a živia sa pre­važne svo­jou prirodze­nou potravou. Sú nie len zdra­vé, pre zdravý vývin člove­ka sú dokon­ca nevy­h­nut­né!

Zdravý­mi rastlin­ný­mi ole­j­mi sú tie, ktoré sa pri te­pelnom spra­co­v­aní a pri vys­tavo­vaní vlhku a vzduchu, nezne­hod­nocu­jú – netuch­nú a nežlt­nú. Z rastlin­ných ole­jov sú vhod­né výhradne tie, ktoré pochá­dzajú z tep­lých zemepis­ných šírok: Na vare­nie možno použiť olivový olej a na peče­nie aj kokosový olej – a samozre­jme aj maslo ale­bo masť. Rastlin­né ole­je mierne­ho pás­ma, ako je naprík­lad slnečni­cový, je rad­no jesť len ner­afi­no­vané, za stu­de­na liso­vané a tepelne neupravené – a len ako do­plnok stravy. Obsahu­jú totiž pre člove­ka nevhod­ný pomer omega‑6 a omega‑3 viac-nenasýtených mast­ných kyse­lín. Po tepel­nom spra­covaní, zožlt­nutí či priemy­sel­nom stužení, sú tieto ole­je pre naše telá vyslovene škodlivé. Dôsled­ky sa však nepre­javia hneď a pri­amo, ale len po­stu­pne v⁠ prie­behu rokov a na ďalších pokole­ni­ach.

Je známk­ou dospelosti pre­vzi­ať zod­poved­nosť za svoj živ­ot – a aj za svo­je stravo­vanie! Zna­mená to prestať sa riadiť povrch­ný­mi názor­mi a ísť viac do hĺbky a šírky kul­túrnych a zem­ských súvis­lostí – smerom k sebestačnos­ti.

Mäso

Naši sedli­ac­ki pred­kovia mäso jedli, ale menej, ako je dnes bežné. Jedli ho účel­ne – aby prežili obdo­bia, keď ne­bo­lo dosta­tok iného jed­la, a aby zužitko­vali zvier­atá, kto­ré museli pred zimou odpre­vadiť, pre­tože by tieto nemali čo žrať. Nebo­lo zďale­ka možno zabezpečiť na zimu seno pre všetky hos­po­dárske zvier­atá.

Mäso je pomerne ťažko stráviteľné: sila, ktorú nám chudé mäso do­dá zried­ka pre­výši úsilie potreb­né na jeho strá­venie. Toto je dôvod, prečo boli v⁠ mi­nu­losti cenené hlav­ne tuky a vnú­tornos­ti.

Orgánové mäso a ryby majú svoj dôležitý výz­nam: mast­né výrob­ky z nich obsahu­jú veľa esen­ciál­nych biel­kovín: takých, kto­ré ľud­ské telo potre­bu­je a nedokáže si ich samo vyro­biť z⁠ rast­linnej potravy. Tiež platí, že pri rôz­nych príležitos­tiach býva žia­duce zjesť niečo ťažšie a⁠ sý­tej­šie – a posil­niť sa tak pred nároč­nou prá­cou či pevne­jšie zasadiť svo­je ve­domie do osob­nos­ti.

Je dôležité, aby zvie­ra bolo odpre­vade­né so súc­it­om a s úctou, tak ako sa to robi­lo, keď ľudia zvie­ratá ešte sami chovali a mali s nimi živý vzťah. V dnešnej dobe by som mast­né jesť neodpo­rúčal, poki­aľ nie je domáce, z do­bré­ho chovu ale­bo z di­viny. Nanešťastie sa sta­lo nor­mou chovať zvier­atá v⁠ nepri­rodzených, priemy­sel­ných pod­mien­kach, kde nev­idia Slnko, nepasú sa na tráve a hý­bať sa môžu iba obmedzene. Tieto zvier­atá sú vytrhnuté z⁠ kolobe­hu živ­ota a v akom-takom stave živo­ria len za pomo­ci rôznych liekov.

Ži­vo­číšne výrobky zo zvier­at držaných v umelých chovoch navyše neob­sahujú niek­toré pre nás kľúčové živiny, kvôli kto­rým sme ich v min­u­losti vlastne jedli – tieto látky tým­to zvier­atám chýba­jú rovna­ko ako nám!

Vajíč­ka od sliepok, ktorým je umož­nené vyhrabá­vať a vyďobá­vať vonku im pri­rodzenú potravu, ktorou sú červíky a zelené rast­liny, obsahu­jú omega‑6 a⁠ omega‑3 mat­né kyseliny v pre nás zdra­viu prospešnom pomere blízko jed­na ku jed­nej, kým vají­čka od sliepok kŕmených pre­važne obilím môžu obsa­ho­vať až 19-krát viac omega‑6 ako omega‑3 kyselín.

Jede­nie živočíšnych výrobkov z priemy­sel­ných veľ­ko­chovov má ďalší neprí­jem­ný rozmer: pri­jí­maním ostatkov tých­to zvier­at sa naše osudy s⁠ ich osud­mi pre­pletajú. Čo druhé­mu konáš, to sa ti vra­cia – taká je zákoni­tosť Ves­míru. My sami sa po­stupne môžeme nájsť v polo­he tých­to zvier­at: zavretí medzi štyr­mi ste­na­mi vlast­ných okol­nos­tí, povinne trpíme. Vedomím unikáme pred prítom­nos­ťou, pred živ­o­tom, ktorý nás nenapĺňa a neteší. Sprá­vame sa ako tie vykr­mované zvier­atá – prepadáme konzu­mu.

Využiteľný vita­mín B12 sa nachádza výhradne v živočíšnych pro­duk­toch. Telo si ukladá záso­by vita­mínu B12, ktoré môžu vy­držať po dva až päť rokov. Keď dôjde k vyčer­pa­niu tej­to záso­by, nasle­du­jú onemoc­ne­nia z nedostatku vita­mínu B12.– Sal­ly Fall­onová, Mary G. Enigová, PhD. Vyživu­jící tradi­ce. Strana 27.

Túžba po Zemi

Za potre­bou jesť mäso s každým jed­lom môže byť ešte čosi viac: prirodzená túž­ba po pre­po­jení so Zemou – túž­ba mať váhu, zmy­sel, opod­stat­ne­nie, túž­ba byť ctený, uzem­nený, byť súčasťou, mať svo­je miesto, byť⁠ milo­vaný. Táto túž­ba je opod­stat­nená a prirodzená, avšak bola pokrivená… Je to túž­ba dotknúť sa pravdy, smr­ti a zeme, ktoré boli z na­šich živ­o­tov vy­tlačené.

Poki­aľ sa však ľudia Zeme zároveň ští­tia? Namýš­ľajú si, že sú niečo zvlášť, niečo výn­i­močné, niečo mimo? Istia sa pred náhodou, ští­tia sa zeme, pra­chu, špiny a⁠ hu­musu? Boja sa divých zvier­at, medve­ďov, vlkov, kliešťov či komá­rov? Boja sa uvoľniť vo vlast­nej prirodzenos­ti? Nadá­va­jú si: „Ty kra­va, sliep­ka, hus, koza, suka, sviňa…“ Raz boli toto všetko po­svätné a uctievané zvier­atá Matky Zeme.

Títo ľudia uvi­a­zli v začaro­vanom kruhu – opa­kovane sa snažia tráviť tú obrov­skú plochu zeme v⁠ mä­se sú­stre­denú. Spo­jiť sa so Zemou sa im však nedarí. Nie sú jej otvorení, nedôveru­jú, chý­ba im poko­ra, úcta. To, čo po­tre­bujú, nie je mäso, ani pozemky, moc či peni­aze – ale smelosť otvoriť sa pravde, odd­ať sa jej, uvoľniť sa, sprí­tom­niť sa a vydých­nuť si!

Riešením môže byť dočasne prestať jesť mäso, prestať našu Veľkú Matku ťažiť, znásilňo­vať a vyko­risťo­vať – začať sa čis­tiť. Pos­tup­ne sa vyjas­ní myseľ a spriechod­ní vede­nie – člo­vek uzrie. Uve­domí si, čo kon­al a poprosí o⁠ odpuste­nie. Vzdá sa svo­jej namysle­nosti. Pok­loní sa Zemi. Po­tom, keď vezme s⁠ pl­ným vedomím do úst kúsok mäsa – potom s dotykom pravdy, váhy a⁠ večnos­ti – napl­nený vďač­nos­ťou a otvo­rený v dôvere – sa znovu­zro­dí. Živá Zem ťa pri­víta v⁠ hre živ­ota, radost­ného, zmy­sel­ného, naplňu­júceho… Zem a⁠ Prav­da – veď oni od­jak­živa boli tvo­jou pod­sta­tou!

Strukoviny

Dnes je mäso čas­to nahrad­zo­vané sójou. Sójové „mäso“ či tofu môže byť posun dobrým smerom: je lep­šie jesť pri­amo sóju ako mäso zvier­at kŕmených sójou. Nie je to však žiad­na výhra: 90% predá­vanej sóje je genet­icky up­ra­ve­nej a je pesto­vaná veľ­mi jedova­to. Navyše, sója priro­dze­ne ob­sa­huje hor­móny, ktoré nás nez­dra­vo ovplyvňu­jú – ne­odporúča sa pre­to jesť ju časte­jšie ako dva razy do týždňa. Sója tiež prirodzene obsahu­je látky, ktoré brá­nia našim telám vstre­bávať z potravy živiny. Kvase­nie, ktoré je súčasťou výro­by tem­pehu a sójovej omáčky tieto látky odstráni, avšak veg­e­tar­ián­mi obľúbené tofu ani sójové „mäso“ kvase­ním neprechádza. Na sóju našťastie nie sme odká­zaní: máme hrach, cizr­nu, fazuľu, mun­go, šošovicu…

Strukoviny môžu nadú­vať – dobre je pre­to nechať ich pred varením napučať či naklíčiť a var­iť ich na dva razy tak, že pôvod­ná voda sa vyle­je. Pomôcť môže aj vhod­né kore­nie, naprík­lad zázvor, ras­ca, rím­sky kumín, tymián či aníz. Ko­renie celko­vo spraví dobre, čo sa chuti aj strá­vi­teľ­nosti týka. Strukovi­nové jedlá sa dobre dopĺňa­jú s obi­lninovými a vždy sa tak väčši­nou jedli.

Pre ľudí, ktorí sa vyhýba­jú mäsu, je dôležitým bodom vita­mín B12, ktorý sa nac­hádza v človeku použiteľnej po­dobe len v potrav­inách živo­číšneho pôvo­du. B‑dvanástka sa dokáže v tele dlhodobo uchovať, takže jej nedosta­tok v⁠ strave sa začne pre­javo­vať len po­stupne, naprík­lad poc­it­om úzkosti či telesnou slabos­ťou.

Na pokry­tie den­nej potre­by sa človeku doporuču­je vyp­iť v priemere asi tri poháre kys­lého mlieka den­ne ale­bo zjesť štyri vajíč­ka, či kus syra – môže to byť aj viac v závis­losti na tvo­jej váhe a da­nostiach. Keď pôvod­ní oby­vatelia Ameriky ulovili bizó­na, jeho pečeň rozdelili, aby z nej kúsok dostal kaž­dý člen kmeňa – podob­ne aj hov­ädzia pečeň je na B12-ku výni­močne bohatá: dva de­kagramy by mali samé pokryť tvo­ju týž­den­nú potre­bu.

Sladká sebaláska

Hlad po slad­kom súvisí s túžbou byť milo­vaný – je to pod­vedomá sna­ha vynahradiť si jed­lom chýba­júcu lásku, ktorej sa nám ako deťom možno nedosta­lo. Priz­naj si to, otvor sa jej! Ty sám si ju dokážeš dať! Zák­ladom je seba­láska: až keď ľúbiš sám seba, až potom sa dokážeš otvoriť aj láske od iných. Obe­j­mi sa, maj sa rád! Sprav niečo pre seba, daruj si čas, naplň sa žiarou, zo srd­ca, zvnú­tra! S⁠ radosťou si zacvič, uvoľni sa, zabehaj! Od­kedy sa pri­jí­mam a⁠ ľú­bim, zme­nili sa mi chute: časte­jšie mi ter­az príde na jazyk kys­lé či šti­pľa­vé. Oveľa viac než slad­ká chuť ma láka pestrosť a vyváženosť.

Aby sa človek cítil spoko­jný, celý a úplný – dobre padne príleži­tostne si naplno dopri­ať… Veď lás­ka ide aj cez žalú­dok! Nie však úpad­kovým spô­sobom, nie ume­lými kek­sík­mi ani kolou, ale zdravým a prirodzeným spô­sobom: sprav­iť si naprík­lad celý slad­ký ovoc­ný deň a⁠ najesť sa dosý­ta! Najlepšie v období, keď je veľa zrelého ovo­cia – sprav si jahodový ale­bo melónový deň, či jabĺ­čkovú sláv­nosť! Naj­krajšie je to pri­amo pod stro­mom. Úpl­ne vtedy cítim, ako sa aj jablon­ka sama teší, že ma tak­to môže obdar­iť chuťou, výživou, lásk­ou. Pri­jímanie jed­la má vlastne veľa spoločného s milo­vaním – môže to byť zmy­sel­né, vzru­šujúce, naplňu­júce. Zdravá stra­va je spätá so zdravým milost­ným živ­o­tom!

Dary priamo od Zeme a Slnka

Obrať si jablká zo stro­mu, poďako­vať mu za jeho dar? V⁠ du­chu aj tých dobrých ľudí chválim, ktorí tieto jab­lone vysadili. Mal­ičké sú jabĺč­ka, ale chutia! Ak ná­hodou náj­dem červí­ka, nevadí. Červík svedčí, že jabl­ko je čisté – nebo­lo dvad­sať razí po­strekované ako tie z veľkoskladu.

Už za domom mám kopu zeleniny, ktorá je oveľa vý­živnejšia a hod­not­ne­jšia, ako tá dovezená zo Špa­nielska či Holand­s­ka – púpa­va ani mrlík nerástli na vod­ných roz­tokoch vo fóliov­níkoch, ale pri­amo tu pod nebom a zo zeme – a na­vyše sú zadar­mo! Dnešné priemy­selne pesto­vané obil­niny a⁠ ze­le­nina obsahu­jú opro­ti stavu pred 70 rok­mi niekedy už len jed­nu pät­inu min­erál­nych látok. Je to dôsle­dok necitlivého prie­my­sel­ného poľnohos­podár­stva, u ktorého je sila zeme nahra­dzo­vaná hno­ji­va­mi a⁠ polia sú zhut­nené vplyvom ťažkých stro­jov. Vo stvrdnu­tej pôde voda nevsaku­je do hĺbky, ale steká po povrchu – vrch­ná vrst­va humusu je tak z⁠ pôdy vymý­vaná a odpla­vovaná. Časté kys­lé dažde navyše brá­nia min­erál­nym látkam, aby sa viaza­li v pôde.

Tie živiny, ktoré ešte v rast­line sú, sa následne zväčša zni­čia priemy­sel­ným potrav­inárskym spra­co­v­aním. Vý­sled­kom môže byť jed­lo, ktoré nám síce dodá kalórie, tie sú však silou jed­nos­tran­nou a nevyváže­nou, je bez živ­ota a po­trebných živ­o­todárnych látok. Je to zvrátená výži­va, ktorá nám potreb­né hod­not­né látky počas tráve­nia ešte odčer­pá. Nie je to plno­hod­notná výži­va pre celú ľud­skú bytosť. Taká­to stra­va ti umožní prežiť, ale nie rozví­jať sa do nových rozmerov, celist­vo rásť a⁠ dospievať. Ľudia na priemy­sel­nej strave len jedia a⁠ spotre­bú­va­jú, stále však ostá­va­jú hlad­ní, ne­uspo­kojení, ne­spo­koj­ní, nepoko­jní. Sú vyh­ladovaní a čas­to záro­veň tučnejú,pretože látková pre­mena a rovnováha v ich⁠ telách je narušená.

Nech je jed­lo tvorím liekom! Všetko, čo zjeme nás nejako ovplyvňu­je a veľ­mi záleží od tvo­jho nalade­nia a⁠ sta­vu. Čo jed­né­mu pomôže, môže iné­mu uškodiť. Záro­veň si na veľa vecí dokážeme zvyknúť. Najlepšie ti povie vlast­ný poc­it, pohnu­tie a vnú­torný hlas – keď sa naučíš ich vní­mať. Hran­i­ca medzi jed­lom a liekom sa ľahko stratí naprík­lad pri bylinách. Veľa z nich ner­ad­no uží­vať dlho­dobo či v⁠ spo­jení s neja­kými iný­mi – ale­bo naopak: mali by sa uží­vať v⁠ zme­si. Je však aj pár takých bylín, ktoré sú liečivé a⁠ zároveň sa môžu uží­vať kaž­do­denne. Neúčinku­jú totiž jed­nos­tranne na nejakú našu časť, ale celistve­jšie: do­kážu naše telo celko­vo vyladiť. Do tej­to skupiny lieči­vých bylín patrí čakan­ka, ktorej opražený rozom­letý ko­reň sa pije v⁠ podobe kávoviny (cig­or­ka), ale­bo tiež zelený čaj, zázvor (ďumbier) či ženšen (vše­hoj). Výborné účinky má aj kur­kuma v spo­jení s tro­chou čierne­ho kore­nia.

Divo­rastúce jedlé byliny nám zase môžu pomôcť našim telám do­pl­niť tie pod vplyvom priemy­sel­nej stravy chýba­júce živiny. Plané a di­vé jedlé „buriny“ sú na vita­míny a mi­nerály veľ­mi bohaté – a⁠ nie len na ne: aj na jem­nú a divú živ­ot­nú silu, ktorá nám tak chý­ba… Výborné sú jarné listy lipy, medvedí ces­nak, púpa­va, pŕhľa­va, hviezdi­ca, mrlík, šťaveľ či zači­atkom zimy šíp­ky. Tre­ba im však prísť na chuť, otvoriť sa im! Dary pri­amo z⁠ prí­rody člove­ka pre­pája­jú s vlast­nou priro­dze­nosťou, di­vo­kosťou, slo­bodou, voľ­nosťou. Pri­jatím s⁠ vedením, úctou a vďa­kou sa z⁠ pla­ných jedlých rastlín stá­va­jú bez­prostredné da­ry Zeme prepája­júce člove­ka s⁠ je­ho božsk­ou pod­sta­tou. Víta­jú nás v tan­ci živ­ota! Bylinky sú posli našej milej Ze­me. Otvor sa im, prij­mi ich dar, pri­j­mi ju: Zem je liečivá!

Voda a vzor života

Čo piť? Vodu. Všetko ostat­né pôsobí viac či menej odvod­ňujúco – človek ostane smäd­ný, aj keď zmys­ly možno na­čas oklame, čas­to ostá­va až dlhodobo odvod­nený. Slad­ké či alko­holické nápo­je môžu byť liekom či jedom – v⁠ závis­losti od miery a použi­tia. Ich účelom nie je uhasiť smäd – by­linkový odvar s⁠ medom či pá­lenka boli pôvodne liek­mi. Ovplyvňu­jú pre­menu látok v⁠ tele a aj vní­manie a⁠ vedo­mie. Dokážu liečiť, pri pravi­delnom nad­mer­nom uží­vaní však strá­ca­jú dobré účinky a⁠ začí­na­jú škodiť.

Voda má svoj vzor – kvet živ­ota, vidieť ho naprík­lad v⁠ sne­hových vločkách. Najkra­jší vzor má pra­menitá voda, voda z prirodzene tečúce­ho poto­ka či šťa­va rastlín. Ži­vému vzoru vody pro­spieva prirodzený vlnivý pohyb, prú­denie. Naopak, vzor po­škodzujú pravouh­lé potru­bia, rov­né upravené ko­rytá riek, chemické prímesy či rôzne druhy umelého žiare­nia.

Voda je pri­jí­ma­jú­ca: berie na seba citový náboj a ľud­ské zá­me­ry. Voda načí­ta­va infor­má­cie z jej oko­lia, naprí­klad z⁠ nádo­by, v ktorej je. Voda má pamäť a to, čo je v nej uložené, ovplyvňu­je jej vlast­nos­ti a pôsobe­nie na živé bytosti: môže nás dobre nal­adiť, ale­bo naopak rozladiť.

Živ­ot sám je úzko spätý s vodou a⁠ naše ľud­ské telá a⁠ rov­nako tak aj telá rastlín a⁠ živočí­chov so vzorom vody súzne­jú – z morí sme niekedy dávno vyšli a⁠ voda je stále zák­ladom našich tiel. Neprek­vapí teda, že sami máme schop­nosť vzor vody oprav­iť, vyladiť – ale len vtedy, keď sami sme zdraví a v dobrej nálade.

Na vodu pôsobí, s akým vedomím k nej pristu­pujeme: ovplyvní ju výz­nam, aký jej dáme, to, čo jej vtis­neme, ako ju označíme. Keď k nej pristúpim ako k⁠ živej, živou sa pre mňa stá­va. Na­opak, keď ju označku­jem čiarovým kódom, uza­vriem do fľaše a vyh­lásim za tovar, ona potom svoj prirodzený živý vzor strá­ca. My všet­ci sme schop­ní tak­to s vodou pra­co­vať – záleží len na tom, akí prostí sami sme: aký čistý je náš zámer, akí otvorení a žiariví sme. Naše ľud­ské telá sú pri­na­j­menšom z troch štvrtín vodou – na tvo­jom vzťahu k vode sa od­ráža, aké vzťahy máš s ľuď­mi oko­lo seba, ako ich pri­jí­maš, ako si ich ctíš a vážiš.

Sám pijem najradšej čistú vodu hneď ráno po tom, ako vstanem, pol litra aj viac. Vodu z vodovo­du ne­chávam odstáť, aby chlór vypr­chal, ale­bo ju nechám pretiecť cez uhlíkový fil­ter. Pred pitím si vodu pek­ným slovom a živou silou od srd­ca nal­adím. Pra­jem si, aby mi bola dobrá, aby jej vzor bol živý, lad­ný, zdravý, prirodzený.

Živý vzor má ešte jed­nu prí­jem­nú vlast­nosť: do­káže sa šíriť, zapĺňať a opravo­vať mies­ta, kde sa pred tým kvet živ­ota poškodil a stratil. Keď v čis­tej ná­dobe zmiešam trochu pra­menitej vody s väčším obje­mom tej z vodo­vo­du, vzor živ­ota sa rozšíri na celý obsah nádo­by.

Jednoduchá strava

Jed­ným z liečivých spô­sobov stravo­va­nia je delená stra­va – je ľahšie stráviteľná a za istých okol­nos­tí aj výži­vnejšia a ľahšia na prípravu. Jej pod­sta­ta je jedno­duchá: potra­viny sa delia na skupiny podľa zložky, ktorá v⁠ nich pre­vlá­da a navzájom sa na tanieri stretá­va­jú len tie skup­iny, ktoré sa spolu ľahko trávia. Skupiny sú štyri: biel­kovi­nová, škrobová, ovoc­ná a⁠ vše­stranná skupina.

Všes­tran­ná skupina je zvlášt­na: pa­tria sem potraviny, ktoré sa ľahko strávia spolu sko­ro so všet­kým ostat­ný­mi, ale­bo sa jedia zvyča­jne len v mal­om množ­stve. Patri sem tuky, ole­je, orechy, jogurt, kefír, kys­lé mlieko, kys­lá smotana, zele­nina, kvasená ze­lenina, klíčky, koreniny, huby a se­miač­ka. Môžeme ich spoko­jne jesť buď spo­lu s pre­važne škrobový­mi potra­vinami (obil­niny, zemi­aky, ku­ku­rica, pohán­ka, stru­koviny či med) ale­bo spre­važne biel­kovinovými po­tra­vinami (vaj­cia, syry, ry­by, mä­so, araši­dy, man­dle – a aj sója). Väčšie množstvá pre­važne škrobových a⁠preva­žne biel­kovinovýchpotravin by sa však navzájom miešať ne­mali. Ovo­cie naj­lepšie jesť na práz­dny žalú­dok a samé.

Naprík­lad omaste­né halušky s⁠ kys­lou smotanou ale­bo kys­lou kapus­tou sú ľahko stráviteľné – škro­by s tukom ale­bo ze­leninou. Aj s tro­chou smotany a bryn­dze by boli ešte v pohode. Vyprážaná ryba s hra­nolka­mi – teda biel­ko­viny a škro­by s väčším obje­mom tepelne narušených rastlin­ných ole­jov – však v⁠ po­riadku nie je. Vyprážané jed­lá celko­vo nie sú zdravé – pôvodne boli len pán­sk­ou výstred­nosťou. S biel­kovinami ide zele­ni­nový šalát, poko­jne aj so za stu­de­na liso­vaným ole­jom, na­močenými či opra­ženými semi­ačka­mi ale­bo orech­mi.

Hlavne pri varených zložkách jed­la pomáha, keď telu spolu so stravou doplníme enzýmy, ktoré sa varením zni­čili. Tieto sa inak prirodzene v potra­vi­nách nachádza­jú a⁠ pomáha­jú s⁠ ich trá­vením a vstre­bá­vaním. Na enzýmy bohaté prílo­hy sú kvasená ze­lenina a v menšom množ­stve rôzne kvasené nápo­je.

Pri liečení tráviaci­ch ťažkostí môže tiež dobre pad­núť vylúčiť ťažko stráviteľné bielkoviny ako sú mliečny ka­zeín a pšeničný lep­ok. Pre­dovšetkým je dobre zrieknuť sa potravín, ktoré ich obsahu­jú, boli tepelne upravené a ne­prešli kva­sením či kváskovým kys­nutím. A samozre­jme: vyh­núť sa rafino­vaným ole­jom, rafi­no­vané­mu biele­mu aj hnedé­mu cukru a sla­de­ným nápo­jom.

Aby bola delená stra­va liečivá, je dôležité nechá­vať si medzi rôzny­mi jed­la­mi do­statok času. Žalú­dok sa tak sti­hne vy­prázdniť a naša trá­viaca sús­ta­va si odd­ýchne. Ovo­cie sa v⁠ žalúd­ku spracu­je do hodiny. Škrob­o­vo-zele­ni­nové jed­lo v žalúd­ku pobudne dlhšie, asi dve-tri hodi­ny. S⁠ biel­ko­vi­no­vo-zele­ni­novým jed­lom to môže byť rôzne: va­jcia, tvaroch, hyd­i­na či ryba pobud­nú v ža­lúdku asi dve hodiny a⁠ tvrdý syr či tuhšie mäso aj päť-šesť hodín. Opro­ti tomu, zle zostavené mast­né bielkovi­no­vo-škrobové jed­lo s kom­pótom a zákuskom nás môže v ža­lúdku ťažiť aj dvanásť hodín. Navyše, pri ťažkom trávení môžu vznikať škodlivé látky. Tým­to sa telo bráni tak, že obalí vnútro črevnej ste­ny hlienom, uzatvorí sa tak však aj voči žia­ducim živ­inám.

Jesť päť jedál denne, ale­bo pomedzi raňa­jky, obed a⁠ večeru ešte kadečo maškr­tiť je novodobý meš­tian­sky zlozvyk. Pre dobré tráve­nie prospe­je jesť tri razy denne, ale zato sa najesť do sýta – dopri­ať si koľko čoho si telo pýta! Prí­pad­né škvŕkanie v bru­chu je zdrav­iu pro­spešné – tvo­je črevá sa vtedy čis­tia.

Prílišná úzko­stlivosť však tiež nie je dobrá! Sem-tam prospe­je aj nejaká svi­a­točná výstre­dnosť – dobre padne príleži­tostne pra­vid­lá zdravej stravy rozvoľniť. Všed­ný deň však nech je mierny a zdravý! Výsle­dok vedomého a⁠ zod­povedného spô­sobu stravo­va­nia je, že človek je by­strejší, neťahá ho to poobe­de spať, stačí mu jesť menej a⁠ celko­vo sa cíti lep­šie a⁠ zdravšie.

Chvála za dary

Počas hostín zaží­vali na­ši pred­kovia poc­it hojnos­ti, pes­trosti – každý niečo priniesol a spolu zdieľali bohat­st­vo. Človek jedol z toho i z toho, mohol sa presýtiť tým všet­kým a ce­lý sa pre­niesť cez svo­je iné strá­danie. Spieva­lo sa, hralo sa aj tan­co­v­a­lo. Bol to vlast­ne obrad, bola to slávnosť. Ak sa to podar­i­lo, človek našiel svo­ju mieru a⁠ už si nepot­reboval nič brať či doka­zo­vať si na úkor druhého: spoločen­stvo sa zmier­i­lo, ľudia sa uspoko­jili a upoko­jili, vzá­jom­né vzťa­hy sa uzdrav­ili. Býva­lo zvykom, že bohatší uspo­ri­adali ta­kúto hostinu, kde svo­je pre­bytky zdieľali. V⁠ dobrom tak stúpa­la ich spo­lo­čenská hod­nosť a prí­nos­nosť, vážnosť a uznanie.

Skús raz obedovať ako vte­dy, keď hostiny boli lie­čivým­i slávnosťa­mi. Vtedy, keď nebol každý zvlášť pono­rený do svo­jho osob­ného taniera… Jedlo sa spoločne a zo spolo­čného – veď sme jed­na veľká rod­i­na! Obe­to­vali sme jed­lo spoločné­mu celku, zo spoločných mís sme si lyži­cou na­čie­rali, zdieľali sme pokr­my. Videli sme, ako sme si všet­ci podob­ní a zároveň sme odlišní, ako sú naše chute a potre­by spolu vzájomne pre­vi­azané, v⁠ ko­le dáva­nia a pri­­ma­nia… Sku­točným bohat­stvom je zdravie a živé napĺňa­júce vzťa­hy – tak si dopra­jme! Až keď sami sme úplní a šťast­ní, až potom do­ká­žeme úprimne a slo­bodne pri­ať aj druhým. Rov­nako dôležité ako pôvod a akosť jed­la, je tvoj aj prí­stup k nemu – byť pri jedle prí­tom­ný svo­jou pozor­nosťou, vážiť ho. Poďa­kovať zaň. Prežiar­iť si ho svo­jou živ­ot­nou silou, spevom či slovom. U nás doma znie naj­častejšie tá­to pieseň, ktorú priniesol Žiarislav:

Chvála za dary z čistého zdro­ja
chvála aj bytos­ti­am cez ktoré prišli!
Večné svet­lo živé sve­tom
daruj silu rod­nú živu
v noci aj vo dne buď vedomie
ochraňuj dušu osvetľuj ducha
pomôž v múdrosti pomôž v ľúbosti
pomôž v chá­paní všetkých bytostí!

Pri­jí­manie jed­la je vo svo­jej pod­state posvät­ným – dosta­lo sa ti milosti, že môžeš žiť, že si ter­az tu, že sa môžeš najesť, naplniť. Spá­jaš sa s tvo­jim okolím, pri­jí­maš čias­točky po­travy – dary od Prírody, Sln­ka, Zeme. Spro­stredkovane pri­jí­maš silu Sln­ka, uchovanú a⁠ pretvo­renú Zemou. Keď si uve­domím, čo všetko za tým jed­lom sto­jí, príde mi ako prirodzené ctiť si jeho zdroj, ďako­vať zaň, neplyt­vať ním. Smut­nou štatis­tik­ou je, že polo­vica po­travín je v našej „vyspelej“ civili­zácii vyho­dená. Najlepšie nič nevyhadzo­vať a zvyšky daro­vať – a čo ostane kom­pos­tovať, darovať Matke Zemi.

Čo pomôže, ak sa pre­jedám? Skús si jed­lo viac vy­chutnať. Pred jedením poďako­vať, chvíľku rozjí­mať. Jesť poma­ly a precítiť každé sús­to. Je to obrad. Si v⁠ čase mimo času, sústre­dený na dary. Poma­ly dobre prežú­vaš každý kúsok. Už len oči by ti jedli? Poma­l­ičky a vedome vychut­návaj, tak­to nasýtiš aj svo­je zmys­ly.

Pra­jem ti veľa šťas­tia pri varení stále nových jedál. Varme z toho, čo je, kedy je, tak ako to cítime. Objavu­jme staronové veci. Schádza­jme sa pri hos­tine! Zdieľa­jme to bohat­st­vo – nech to medzi nami prú­di, nech naše vzťahy žijú zdravím! Dobrú chuť. 🙂

One thought on “Liečivé jedlo

  1. Martin K.

    Daku­jem. Mar­tin.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *