Cesta z mesta

Cesta z mesta

Pekná je to pred­sta­va, pekný sen, žiť na tej zemi. Žiť v⁠ prí­rode, v poko­ji aj nadšení, domček na kra­ji dediny, pri­atelia, rod­i­na. Pekný je to sen, žiť mimo ruchov civili­zácie, žiť nie na úkor Zeme a prírody, ale v súz­není, v⁠ lás­ke so stvorením, v láske so samým sebou, s blížny­mi.

Ako to vymyslieť?

Domček v prírode, znie to pekne. Ale čo deti? Ako sa uži­víme? Zvlád­nem to, toľko práce oko­lo, opravo­vať dom, ro­biť v záhrade? Či zarobím dosť peňazí, ak niek­to ocho­rie? Ako zarobím dosť, aby deti mohli štu­dovať, ak budú chcieť? Veď im nechcem mojím snom obmedz­iť mož­nosti! A čo starí rodičia, ako ich doopa­trujem? Z⁠ pa­ne­láku ku mne na ded­inu nepôj­du, do ústavu ich dať nechcem, dochádzať za nimi do mes­ta môcť nebu­dem…

Ako to všetko vymys­lieť? Kde nájsť odvahu vykon­ať to, čo si pre­mys­lím a zau­mien­im? Odhod­lanie? Musím! Musím sa odhod­lať k tej zme­ne, inak môj živ­ot nemá zmy­sel. Nechcem byť len otrokom v područí umelej mat­ice, civi­lizácie, nechcem plniť sny a kap­sy iných… Túžim po slo­bode, túžim sa vy­sekať! Bojím sa, neviem si tú zmenu pred­staviť… Čo všetko musím obe­to­vať? Čoho všet­kého sa musím vzdať? Od čoho sa ešte oprostiť?

Musíš len zomrieť!

Pre­dovšetkým od tých utkvelých pred­stáv, od tých ne­pruž­ných pro­gramov, ktoré ťa posadli a už dávno ti nes­lúžia. Pustiť musíš to všetko, čo si mys­líš, že musíš. Nemusíš nič, len zom­rieť! A⁠ práve smrť je tou brá­nou. Keď pustíš všetko, ono to ne­prestane jestvo­vať, a keby aj nepre­sta­lo… Keď to pustíš, prestane ťa to ovlá­dať, pre­sta­ne ťa to pútať… A ty sa mô­žeš uvoľniť, pozrieť naoko­lo, môžeš sa pohnúť, zmeniť!

Neboj sa. Nemusíš nič vymýšľať, nemusíš sa obá­vať. Nemáš žiadne povin­nos­ti, voči niko­mu. Už nie. Nemusíš pre­mýšľať ako zabezpečiť deti, ako sa postarať o rodičov, ako platiť účty, pois­t­e­nie, ako zaro­biť, ako kúpiť dom, ako sa to všetko nové naučiť. Nemusíš vymýšľať, ako v⁠ tom byť šťast­ný, ako to sprav­iť, aby sa vys­ní­vaná príro­da ne­stala zlým snom.

Nenamýšľaj si

Ničo­mu nerozu­mieš. V sku­točnos­ti len netušíš, čo všetko tvoj sen zna­mená. Dôležitý je ten poc­it, ktorý zo sna cítiš, to je poc­it toho, byť súčasťou. Byť zajed­no, v láske so sve­tom, so Zemou, s Bohom… Je to poc­it byť za jed­no s⁠ tým celkom, ktorého si ako malá bun­ka súčasťou, byť za jed­no s obra­zom krásy tohto celku. Ty sám potom spolu­tvoríš, prúd živ­ota ťa nesie vstriec Božstvu.

Celok nebo­ju­je voči svo­jej časti, celok pri­jí­ma, usmer­ňuje, nachádza miesto každej svo­jej čias­točke. Zem je milostivá a obraz Boha, obraz celistvého dobrého lá­sky­pl­ného celku ťa víta! Tu si súčasťou, tu máš svo­je miesto, tu môžeš naplniť svoj sen.

Myseľ je len malá časť

Má to celé jeden háčik. Jed­iné, čo musíš, je zom­rieť. Nič iné nie je tvo­jou povin­nosťou! Musí zom­rieť to všetko to, čo si mys­líš, všetko, čo si pred­stavu­ješ, čo si namýšľaš, že vieš, to, v čo veríš a s čím sa sto­tožňu­ješ – skrát­ka, to všetko, čím sa obmedzu­ješ. Len, potom sa tvo­je vedomie môže uvoľniť a⁠ roz­ší­riť. Ty sám si to­tiž iba malá časť, iba malinká bun­ka toho­to obrovské­ho cel­ku, bytosti vzťa­hov množst­va by­tos­tí, tej veľkej živej Zeme. Malinká bun­ka nikdy nevymys­lí, ako správne a ladne zapad­núť do celku.

Živ­ot je zme­na a všetko sa mení pod ruka­mi. Keď sa odd­áš zmene, každý deň je nový. Čo plati­lo včera, dnes je nový deň! S kaž­dou bytosťou som v inej spoločnos­ti, v⁠ inej polo­he sme navzájom, zakaždým v inom vzťahu, na kaž­dom mieste som v novom svete! Toto moja malá myseľ, malá časť mňa samého, nikdy nedokáže poňať, vyriešiť. Veď môj rozum nedokáže ani mňa samého správne a zdra­vo spravo­vať, nie to sa ešte vyz­nať v širších cel­koch, v tých, ktorých som súčasťou…

Jeden obraz

Nemusíš vymýšľať. Nemusíš nič pripravo­vať, nič si pre­mietať, prestavo­vať. Si dobre tu, kde si. Čítaš tieto riad­ky. Tu a ter­az máš moc zmeniť sa, vykročiť na ces­tu k⁠ tvo­j­mu snu. Nadých­ni sa! Vydých­ni! Pred­stavy pre­durču­jú bu­dúc­nosť. Obrazy tvo­ria to, čo príde. Pri­j­mi ten jeden obraz, ten jeden obraz celku – a odd­aj sa mu!

Pred­stav si veľkú matku Zem a vedz, že ona je Boh, pre­tože Boh je pred­sta­va celku a ona je celok. Pred­stav si ju celú, živú, ra­dostnú, ako nadšene dýcha, ako sa hrá, ako tan­cu­je… Milá s⁠ milým, ako tan­cu­je min­u­losť s⁠ bu­dúc­nosťou, ako tan­cu­je duša a duchom, prav­da so snom! Pred­stav si milu­jú­ci sa pár, ktorý tvorí celok, hýbe sa a⁠ prú­di… Pred­stav si svet. Od­daj sa tej pred­stave.

Daruj sa celý, sebe samému

Ter­az ostaň ticho sedieť. Počú­vaj. Čo poču­ješ? Čo cítiš? Tvo­je srd­ce tepe. Bu­dúcnosť ťa volá, tá, ktorú si si vysní­val, tá, ktorej si sa plne odd­al. Plne si sa odd­al, to bola tá smrť! Celý si sa dal! Aby si sa celý mohol dať, musel si uvoľniť všetky svo­je časti. Nut­ným pred­pok­ladom bolo, aby si odpustil všet­kým a všetké­mu, čo ťa púta­lo. Aby si zanechal všetky po­vinnosti, pred­stavy, obrazy a stra­chy… Aby si pustil všet­ko to, čo si si bol myslel, že musíš spra­viť. Vtedy, keď sa priestor vyčistí… Vte­dy, keď sa sce­líš, vrátiš celý sebe sa­mému, do prítomnos­ti, až ter­az sa môžeš plne odo­vzdať! Odovz­dať sa obrazu celku.

Odovz­dať sa Zemi, Bohu, tomu zamilo­vané­mu páru, odo­vzdať sa sve­tu, ktorého stre­dom si ty sám. Odovz­dať sa srd­cu, ktoré v strede sve­ta tepe – tomu, ktoré stredy všetkých sve­tov v jed­iný posvät­ný Svet prepá­ja. Poču­ješ? Cítiš? Čo ťa napadá, kam ťa to tiahne? Cítiš ten hlá­sok tvo­jho živého stre­du, to volanie, tie vnuknu­tia? Nasle­duj ich. Už vieš, vieš, že to bude dobre, vide­nie sa ti otvára, vede­nie, vedie ťa to! Sama Zem ťa vedie, milostivá veľká mat­ka sa o teba stará, vedie ťa ces­tou k spoločné­mu snu.

V oddaní vo vedení

Vedie ťa to k naplne­niu, pri­jí­maš lásku, uvoľňu­ješ svo­je vzťahy, aby živá sila zno­va mohla prúdiť… Aby sa zas roz­hýbali tie predtým mer­avé vzťahy so sve­tom, s rodi­nou, s⁠ bytosťa­mi prírody. Prichádza­jú dary a ty si nekonečne vďačný. Možno uzrieš, že máš ešte svo­je poslanie aj tu v⁠ meste, že na zači­a­tok stačí zmeniť príst­up, pre­nas­taviť svo­je vzťahy. Neskôr, ak si ho pra­ješ, aj ten domček pod lesom príde, prí­du ti vedo­mosti a ty zrazu uvidíš… Uvi­díš, ako sa o záhrad­ku starať, vedie ťa to, všetko sa ti ukazu­je – ako robiť veci správne, v⁠ zladení aj perne.

Vidíš, kedy za­ťať, kedy povoliť. Stá­vaš sa vedo­mým, stá­vaš sa dospelým. Naučil si sa dôverovať, dôverovať celku. Našiel si sa v⁠ strede svo­jho sve­ta, sve­ta, ktorý je svetlý, v dobe, ktorá je dobrá, vo vlasti, ktorá ti je vlast­ná. Aj keď niečo zabolí, je to dobré, je to sprá­va, je to vnem. Dôveru­ješ, že vždy sa nájde ces­ta, aj keď myseľ si nie je istá. Možno ťa to povedie cez nemys­liteľné, ty len dô­veruj a kon­aj tak, ako ti pri­chodí. Kon­aj najlepšie ako vieš! Sve­domi­to, bde­lo, vedome, v odd­aní.

Dôvera v dych, v tep srdca

Ude­je sa to, čo tre­ba, to, čo je najlepšie, aby sa sieť vzťa­hov dala do pori­ad­ku. Ude­je sa to najlepšie, pre tvo­je deti aj pre tvo­jich rodičov. Navonok a načas to môže vy­zerať akokoľvek – ty vieš, že sa deje dobre. Ty vieš, že sme na ces­te k⁠ zdrav­iu, že na tej ces­te je zme­na, že zme­na je smrť. Vieš že smrť môže byť liečivá, že bolesť môže byť očist­ná, vtedy keď dýchaš… Dýchaj, predýchavaj, cíť svo­je srd­ce, tú bránu k⁠ citu, k úcte, k vzťahu, k celku – a zme­na ťa oslo­bodí! Dôve­ruj.

Napĺňaš sa zážitka­mi, pre­sahu­ješ vlast­né obzo­ry. Stá­vaš sa jed­ným a čiastk­ou, čiastk­ou a jed­ným. Prepá­jaš min­u­losť s budúc­nosťou – zrazu badáš, že žiješ svoj sen. Dýchaš a Zem s tebou dýcha, spievaš a svet s tebou spie­va – stal si sa jed­nou bytosťou. Jed­no rozhod­nu­tie stači­lo: Pustiť všetko a odd­ať sa tomu, čoho si vždy bol súčasťou!

Až ter­az si dospelým, opustil si svo­ju matku a aj tú ume­lú maticu, ktorej si bol otrokom – ter­az si die­ťaťom Veľkej Matky, na­pĺňaš sa jej lásk­ou, smeru­ješ k⁠ obrazu Boha. Tvoríš a živ­ot ťa baví, stá­vaš sa spolutvor­com.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *