Hospodárstvo a bohatstvo

Hospodárstvo a bohatstvo

Dnes je hospodárst­vo, po novom ekonomi­ka, najčaste­jšie späté s peni­az­mi. V min­u­losti bolo hospodárst­vo späté s⁠ bo­hatstvom v širšom zmysle: s celistvým šťastím a⁠ na­pl­nením, ktoré vychádza z účasti: z podielu na bla­hu spo­ločenstva. Pred­stavou bohat­st­va býva­lo božst­vo.

bůh, bůžek, boží, božský, božství, božst­vo, zbožný, zbožnost, zbožňo­vat. Všeslovan­ské – polsky bóg, rusky bog, srb­sky a⁠ chor­vatsky bôg, staroslověn­sky bogъ. Praslo­van­sky *bogъ zna­me­na­jící jed­nak ‘bohat­ství, štěstí, podíl’ (viz bohatý, zboží), jed­nak ‘bůh’ odpovídá stavu v indoírán­ských jazy­cích, kde je staroindicky bha­ga- ‘bohat­ství, podíl, štěstí’ i⁠ ‘udělo­va­tel, dárce’ (staroindicky bhá­jati ‘rozdělu­je’), staro­per­sky baga ‘bůh’. — Jiří Rejzek. Český ety­mo­log­ický slovník.

Hospo­da aj kos­tol býva­jú v strede dediny. Pred tým, ako sa svet roz­padol na svet­ský a svätý, boli jed­ným a⁠ tým istým miestom – bolo to stre­disko miest­nej spolo­čnosti. Bol to stred Sve­ta. Stred je ťažiskom, je to miesto ro­vno­váhy. Tu sa stret­neme, aby sme dávali a pri­jí­mali, aby sme zdieľali naše nada­nia, danos­ti a dary – prispeli a⁠ speli k⁠ šťastiu. Šťast­ní sme vtedy, keď máme každý dobrú časť, keď sme všet­ci dobrou súčasťou. Šťast­ní sme, keď sa mô­žeme vzájomne sme­lo otvoriť, uvoľniť sa a tvoriť, keď sme pri­jí­maní vo svo­jej odlišnos­ti a môžeme sa na seba spo­ľahnúť… Keď voľne dýchame a živ­ot nás napĺňa, keď sme v tom spolu. Keď mô­žeme zdieľať svo­ju radosť s dru­hými – nie len s⁠ ľuď­mi, aj so zvier­ata­mi, rastli­na­mi.

Stred je miestom zdieľa­nia, sem jeden pri­ne­sie to, čím oplý­va a čoho má nad­by­tok, druhý pri­ne­sie zas iné, čoho má on dosť, čo možno sám nezvlá­da obhospodáriť a⁠ nemá z toho úži­tok. Tieto veci si oni vymenia – a⁠ zá­zrak: oba­ja sú bohatší! V strede Sve­ta vzni­ká bohat­stvo, vy­tvá­rame ho my sami spoluprá­cou, pomo­cou, zdieľaním.

Zdravé hospodárst­vo je viac o výmene a menej o me­ne, viac o prúde a menej o majetku. Hospodárst­vo je vo svo­jej pod­state o vzťa­hoch, nie o peni­a­zoch – a keď sú naše vzťahy dobré, peni­aze hra­jú len druhot­nú úlo­hu. Prí­padne ani nie sú potreb­né – môžeme spolu­pracovať aj bez nich. Veď tu dlho ani neboli: po 98-per­cent ľudskej minu­losti sme si vys­tačili s hospodárstvom daru. Nebol to výmen­ný obchod „niečo za niečo“ ako si dnes možno pred­stavujeme. Boli to dary nie z vypočí­tavosti, ale zo sú­náležitosti a lás­ky: Keď si mal, tak si dal, keď si po­tre­bo­val, tak si pri­jal. Naši pred­kovia si vtedy lep­šie pamä­tali a⁠ aj cítili tú pre­via­zanosť duší. Dar­mi sa utužo­val vzá­jom­ný vzťah, celé spo­ločenstvo sa stá­va­lo sil­ne­jším a zároveň uvoľ­nenejším a⁠ bezpečne­jším. Hod­no­tou bol skrát­ka dob­rý me­dziľudský vzťah a⁠ spo­ločnou záruk­ou bolo božst­vo: ten obraz celku, ktorého sme, ja aj ty, súčasťou.

Neboli sme závis­lí na pre­počí­ta­vaní: pán boh zaplať! Cieľom nebol maje­tok ale šťastie. Božst­vo v⁠ strede dediny predsta­vovalo nás. Obe­ti­ny božstvu boli dar­mi pre nás od nás, pre budúc­nosť nášho spoločen­st­va. Práve to spoloč­né, obec­né a oby­čaj­né bolo držané v úcte, uctievané.

Nejdéle a nejú­porněji se z původ­ních složek někde­jší svo­bod­né společné drž­by půdy udržel obec­ní společný majetek. V ně­k­terých obcích zůstá­va­jí zbytky obec­ního společného majetku až do druhé svě­tové války. O tom­to společném vlast­nictví rozho­du­je obec, její samo­sprá­va. (…) Práce na obec­ním byla vždy příleži­tostí pro zvlášt­ní slavnos­t­nější společné chvíle. Společné hospodářské a sociál­ní zájmy členu původ­ní soused­ské občiny nezanikly, když ob­čina přesta­la právně exis­to­vat jako insti­tuce výrob­ní, ale zacho­va­ly se v nor­mách zvykového prá­va jako kolek­tivní odpověd­nost za obec a v různých závazných for­mách soused­ské výpo­mo­ci. Vzá­jemná soused­ská pomoc při prá­ci na poli, ve stáji, v zapřa­hování dobyt­ka, v domác­nos­ti, návštěvy nemoc­ných, oblékání a pomoc při pohřbu mrtvého souse­da, společen­ství smutku, opa­trovaní star­ců, pod­po­ra chudých z obce byly samozře­j­mou nep­sanou odpověd­ností jed­notlivce vůči obci jako celku a vůči sousedům.“ Dr. Bože­na Filová, CSc. Českosloven­ská vlas­tivě­da III. Sloven­ská lidová kul­tura. Strana 539.

Hospo­da bola miestom pohostin­st­va a stre­diskom hospodárst­va. Ona bola po­svät­ným miestom, tým srd­com spoločen­st­va cez ktoré prú­di naša sila, naša spoločná krv. Tu sme si darovali či vymieňali hospodárske pre­bytky, dohadovali spoluprácu, vzájom­né služ­by. Hos­po­da bola stre­diskom spolo­čenského a hospodárske­ho živ­ota, mies­tom našich vzťa­hov. Tu sme si zaspievali aj o vážnych veci­ach sme sa rozprá­vali, svo­ju ded­inu sme si spoločne spravo­vali, na zdar i zdra­vie spolu si prip­ili.

Že si to ide­al­izu­jem? O⁠ koľko sa nám len za ostat­né desaťročia roz­padli vzťahy? Spoločnosť sa drobí na kúsky, na ded­inách sa ľudia už nepoz­na­jú, na západe sa už aj rodiny roz­pada­jú na stratených jed­notliv­cov… Roz­padu pred­chádzal dobrý stav. Je výzvou našej doby, zno­va ho nájsť, pochopiť, zno­va nájsť stratený spoločný stred, sce­liť rozbitý Svet, sceliť posvät­né so svet­ským, boho­službu s⁠ hospodárstvom. Vzi­ať si späť to, čo nám bolo ukrad­nuté a zašpinené – pri­jať to, je to naše. Až ako celiství a⁠ pre­pojení môžeme byť sku­točne šťast­ní a naplnení. Sku­točná hod­no­ta nespočí­va v ma­jetku, ani peni­a­zoch, ani v⁠ is­tote – bohat­st­vo sa ukrý­va v⁠ zdra­vých vzťa­hoch.

Hospodin, hospodář, hospo­dyně, hospodářský, hospodářs­tví, hospo­dařit, hospodárný. Staročesky Hospodin ‘Pán (Bůh)’ hos­pod ‘pán’. Všeslovan­ské – polsky gospodzin, rusky gospód’, gospodín, srbsky/chorvatsky gospōd, gospòdin, staroslověn­sky gospodь, gospod­inъ, všude ve výz­na­mu ‘pán’ či ‘Hospodin’. Pra­slovansky *gospodь/*gospodinъ je starobylá složen­i­na, v jejíž prv­ní části je indo­evrop­ské *ghosti- (viz. host), ve druhé indo­evrop­ské označení pro ‘pána’ *pot- (srovnej latinské potis ‘moc­ný’, staro­indické páti- ‘pán, manžel’). Nejblíže sto­jí latinské hos­pes (genitiv hos­pi­tis) ‘host, hos­ti­tel’, tvořené ze ste­jných indo­evrop­ských zá­kladů. Původ­ní výz­nam se inter­pre­tu­je jako ‘pán hostů’, tj. ‘pán domu, hos­ti­tel’. Srovnej: hospo­da.“ Jiří Rejzek. Český ety­mo­log­ický slovník. Skrátené.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *