Otázka

Otázka

Nemusíme ísť skrze krízu, rozpad – nemusím si prejsť tou budúcnosťou, ktorá sa nám črtá… Nemusíme zažiť rozpad všetkého, čo nám bolo milé, všetkého, na čo sme sa spo­liehali, od čoho sme boli závislí.

Rozpad – mám teraz na mysli tie veľké zemské po­hy­by ako otep­ľovanie, suchá a víchrice, znečistenie ži­vot­né­ho pro­stredia, znehodnotenie poľnohospodárskych pôd, od­vo­dňovanie kra­jiny, narušenie morských prúdov, prúdy kli­matických utečencov valiacich sa do Európy… Neho­voriac o iných veľkých veciach, ktorým čelí­me, ale zatiaľ si to ako spoločnosť pramálo uvedomu­jeme: uviaznutie ľudského vedomia vo virtuálnych pries­toroch bez spoje­nia so skutočnosťou a Zemou, strata vlast­ného stredu, stratenými duchmi ovládnutá spoločenská správa, ťažba ľudských zdro­jov, rozpad medziľudských vzťahov, naruše­nie schopnosti do­spievať…

Nemusíme ďalej ísť cestou rozpadu. Sme v kríze – stojíme na križovatke. Je s nami kríž. Je pred nami roz­hodnutie! Nemusíme pokračovať tadiaľto! Nemusíme, ak si dokážeme súvislosti uvedomiť už skôr. Nemusíme, ak dokážeme už teraz prijať ten dar, ktorý nám nesie rozpad umelých matíc, na ktoré sa pútame.

Ak si dokážeme pripustiť a prijať ten roz­pad… Ak sa dokážeme zmieriť sa s⁠ touto možnou skutoč­nos­ťou, po­tom ona ne­musí nastať. Ale môže, ak sa rozhodnem, že to chcem zažiť – dobro­voľne. Vtedy som v tej kríze však už v⁠ úplne inej polohe – už nie som jej obeťou. Prijímam utrpe­nie aj radosť, dobré aj zlé zarovno – ako zážitok.

Už nie som obeťou, som tvorcom. Som si totiž vedo­mý celku, zámerov, vedomia a príbehov stvorenia, ktoré utrpenie aj radosť presahujú. Moje pohnutia už nezávisia od vyhliad­ky utrpenia či radosti, bohatstva či chudoby, dobra či zla. Vnímam to všetko ako zážitky príbehu života – a⁠ konám slobodne. Účastním sa na stvorení – súc účastníkom, plyniem v⁠ prúde života. V tomto prúde je sila a ja si zaží­vam bohatstvo, blaženosť, ra­dosť – bez ohľadu na okol­nosti a názory iných. Zároveň som však plne s ni­mi, žijem v tele vedomý si svojho dychu! Plne prijímam bolesť aj pohladenie – prijímam všetky svoje vzťahy. Te­ším sa z⁠ celého príbehu.

Tak vyvstáva otázka: Idem skrze rozpad? Alebo vez­mem skratku? Čo ty na to – ako sa rozhodneš?

Týka sa to vás všetkých, pre­to­že toto rozhodnutie zoberie tvoj príbeh tým či oným smerom.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *