Čo je kultúra?

2016-05-26-Slovania-a-tradicna-kultura-1000x630Kultúra je to, čo vní­mame ako hod­né úcty a rozví­ja­nia.
Kultúra môže byť hmot­ná v zmysle prospešného býva­nia, zem­ského hospodáre­nia a uži­točných pra­cov­ných nástro­jov a stro­jov.
Kultúra ďalej môže byť živá, v zmysle živého dedičst­va doplňu­jú­ci­ch a pod­poru­jú­ci­ch sa druhov bytostí, či už širšie v kra­jine ale­bo užšie v kefíre ?
Kultúra môže byť tiež duchovná, toto je naše myšlienkové ľud­ské vybave­nie, ktorým si môžeme pričarovať takú či onú budúc­nosť. Duchovná kultúra je vtedy zdravá, keď je celistvá a zahŕňa nie len pohľad jed­nej strany (vtedy je to monokultúra a monoteiz­mus) — kultúra je celistvá vtedy, keď zahŕňa všetky obdo­bia kolobe­hu živ­ota a všetky živ­ly, ktoré zmyslu­plne pojí do jed­ného celku. Taká­to kultúra obsahu­je spoločen­ské spô­so­by uči­ace nás ako v rôznoro­dosti ctiť svo­je odlišnos­ti a ako ich využí­vať k tvorivej spoluprá­ci a rozvo­ju.
Trva­lo udržateľný rozvoj však nes­meru­je k nebu a na Mars — jeho cieľom je duchovné naplne­nie: jed­no­ta so Zemou a Bohom — vedomie, že všetko je správne a už niet čo vymys­lieť, len pri­ať druhým, aby si hru živ­ota užili.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *