Prameň

Počul si ten príbeh o žabe, ktorá sedí dolu v studni a roz­práva o tom, aký je svet? Slnko a mesi­ac sa mih­nú hore nad úzkym obzorom orá­movaným skala­mi, vlhké pap­ra­die pod nimi a bzuči­ace komáre – toto je jej svet. Čo taká žaba o⁠ svete vie?

Počul si ten príbeh o studni­ci múdrosti? Keď sa hladi­na upoko­jí, vidíš… Seba! Svoj odraz, svoj obraz – taký­to si – všetko, čo vidíš, si ty. To, čo vravím druhým, druhé­mu, tebe – sú to vlastne správy pre mňa samého.

Dolu v studni je prít­mie. V tem­note lep­šie vní­mať du­chov, cítiť jem­nú dušu. Medzi pa­pra­dím, v⁠ machu, vlh­ku, medzi kameň­mi… Svet­lo sa tak neo­dráža a keď sa lep­šie zahľadíš, skrze hlad­inu uvidíš… Hĺbku!

Svet za zrkad­lom. Prezri cez odraz, cez povrch vody! Uzri ten pra­meň, čo sa na dne v strede studne víri! Odti­aľ prú­di živ­ot, živ­o­to­darná voda, odti­aľ vedie… Z hĺbky Ze­me. Zvier­atá k nej chodia piť: aj ten veľký jeleň a laň, aj ľudia si sem chodia načrieť bohat­st­va!

Žaba sedí v studni­ci múdrosti. Čo ona vie o svete? Čo ja, čo ty o ňom vieme?

Články, ktoré nasle­du­jú, prišli ako správy mne sa­mé­mu odo mňa samého. Delím sa o ne s tebou, môžu sa ťa týkať, nemu­sia. Viedli ma a vedú ma – domov.