Vykvitnúť!

Vykvitnúť!

2-stromzivota

Keď sa to hýbe a otri­asa, keď to fúka a vlny sú veľké… Navonok sa možno ešte tvárime – vnútri zmä­tok, neis­tota… Kam ísť? Kde sa schovať, skryť? Či vyjsť von a bo­jovať? Za koho a za čo? Za akú ide­ológiu, presvedče­nie, stranu? Akého nasle­dovať vod­cu, aký smer? Bojo­vať za vieru, dom­nienky či názo­ry? Za sľu­by či peni­aze?

Mož­ností je veľa: ide­ológií, pred­stáv, zámienok a ná­zo­rov je veľa. Zem je však len jed­na. Tá nás všet­kých spá­ja! Tak­to: Nejsť za nikým – ísť k sebe, do seba a k Zemi.

Vo víchri­ci sa odd­aj Zemi!

Keď sa staneš sám sebou, keď si uve­domíš, kto si a kde sto­jíš… Keď sa srd­com otvoríš pravde Sve­ta, ktoré­ho stre­dom si ty – ktorého dychom sme my, ľudia, príro­da, živ­ly – práve tu a ter­az, medzi nebom a zemou.

Len ľudia, ktorí sú sami sebou, dokážu slo­bodne spo­lu­pracovať a tvoriť Svet. Oni sú schop­ní držať Svet, to svet­lé miesto, kde sa môžeme otvoriť v dôvere a nechať sa vyži­viť, zaho­jiť a pre­po­jiť sa do sku­točného spoločen­stva. Do spoločen­st­va nie len ľudí – všetkých bytostí Zeme! Sem spe­jeme, dospievame…

Dospelí ľudia už nepot­rebujú brať moc druhým. Ne­po­trebujú byť pre dru­hý­ch potreb­ní. Nepotre­bu­jú vod­cov, aby im dávali úlo­hy, ne­potrebujú, aby im niek­to pri­ka­zoval a⁠ zaka­zo­val. Nepotrebu­jú vonka­jšie riade­nie, aby dokáza­li spolupra­co­v­ať. Oni sami cítia, vidia a ve­dia, čo je práve dobré sprav­iť pre celok, ktorého sú súčasťou, pre­tože oni sami sa celistvý­mi stali.

Dospievanie je ces­ta k celistvosti. Nie pri­kláňať sa k tomu či tomu, nie nasle­dovať to či ono… Za­stať si pevne seba, nás, celú Zem, na ktorej sto­jíme! Po­tom sa veci začnú meniť k dobru – k prospechu. Do­spelosť nie je cieľ, ideál ani stav – je to plný živ­ot.

Od nás to záleží – nie od falošných tvárí v mé­diách, nie od tých duchov na obra­zovkách – my sme sku­toční. Práve! Prav­da je práve pre­bieha­jú­ca. Všetko ostat­né je len v tvo­jich pred­stavách.

Dotkni sa Zeme, pok­loň sa, uvoľni sa! Stras všetky stra­šiace pred­stavy – očisti svo­ju budúc­nosť. Ako čistí sa uvidíme. Uzrieme sa, uve­domíme sa. Potom môžme spolu začať vytvárať Svet. V zákryte Zeme sa tem­no­ta rozo­stú­pi, z nášho stre­du prežiarime okolie. Veď Svet od pod­staty svetlý je!

Veci pôj­du ľahko – samovoľne sa dajú do po­hybu tými správny­mi smer­mi, tými rozmer­mi, aby bolo dobre. Zas­taň si vzpri­amene a napoj sa, od­daj sa sebe sa­mému, Zemi aj nebu! Ten prúd medzi nimi je silou, ktorá zažiari z tvo­jho stre­du. Možno ťa to pove­die byť rázny a zas­tať si hran­ice… Inokedy ťa prek­va­pi­vo naplní mier… Povedie ťa jemne a ladne, prešmykneš sa pomedzi boje a hroz­by…

Nenechaj sa ruch­mi vyviesť z miery! Stoj vyrov­nane, drž si svo­ju celistvosť, zo srd­ca, v dô­vere a pri­aní zdravia sálaš liečivý mier!

Pri­j­mi to všetko, čo sa deje… Vedz, že keď sa otvoríš, keď zanecháš upäté pred­stavy a namysle­nia – keď sa oči­stíš… Práve vtedy cez teba začne prúdiť sila – tá prasi­la, ktorá je liečivá, pre teba aj tvo­je okolie.

Ter­az sto­jíš medzi nebom a zemou. Tu, v čarovnej prí­tom­nos­ti. Tu sme. Tu si. Odd­aj sa jej – pravde, Zem ťa ochráni – a potom povs­taň k nebu, hrdý a vyrov­naný, pro­stý, čistý a⁠ vedomý. Vykroč radost­ne! Už vieš, čo robiť a ako! Pri­chádza ti to, dochá­dza ti to…

Vieš, že súc sám sebou nie si vin­ný. Povin­nos­ti sa ťa netý­kajú! Neb­udú sa ťa týkať dovt­edy, kým si zas niečo nena­myslíš… Kým si prostý, čistý, vedomý… Si chrá­nený! Ten stav sa dá len zažiť. V napo­jení! Pra­jem ti to. Pra­jem to nám! Zdravie!

Duchov-ide­ológií-kultúr je veľa. Duša-prav­da-Zem je len jed­na. Keď im umožníme dostať sa do súladu… Práve vtedy na­stane mier! Ten bájny mier, ktorý je zák­ladom rozvo­ja, naplne­nia a prekvi­ta­nia! Svet vykvitne! Naši pred­kovia to vedeli… V koreni nášho jazy­ka osta­la táto múd­rosť do­dnes ukry­tá: Svet – kvet.

kvést, květ, květi­na, květe­na, květen­ství, vykvést, odkvést, rozkvět, vzkvé­tat a jiné. Staropol­sky kwiść (pol­sky kwit­nąć), rusky cvestí, srbsky/chorvatsky cvàsti, staroslověn­sky cvisti. Praslo­van­sky *kvisti se spo­ju­je se *svьtěti, *světъ (svítit, svět), východiskem je in­doevropské */kuei-t- ‘zářit’.“ – Český ety­mo­log­ický slovník. (Skrátené.)

 

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *