Peru a liečivé rastliny

Mal som v sebe pnu­tie… Pred­stavo­val som si, aký živ­ot by som rád žil — a nev­er­il som si, že ten pre­chod zvlád­nem. Vzhľadom na to, ako som poz­nal svo­je telo a psy­chiku. Viac vecí mi za posled­ný rok-dva nevyš­lo. Uve­do­moval som si čoraz väčš­mi, že toho v sebe veľa potre­bu­jem poliečiť, uzdrav­iť: v prvom rade vzťah so sebou samým — nadobud­núť silu, isto­tu, seba­hod­no­tu.… Inak nemá zmy­sel vstupo­vať do nových vzťa­hov: s domovom, prá­cou, ženou…

Bol som úprimne prek­vapený, že ma volá Peru. Pres­ne­jšie, “dieto­vanie rastlín” podľa tradí­cie náro­da Ship­i­bo. Ter­az píšem po návrade z tohto ústra­nia. Že čo mi tých 30 dní s mapačom, čučuašou, bobin­sanou, ajahuask­ou, čakrunou a čirik sanan­gom prinies­lo? Je toho mno­ho, v zák­lade asi toto:

  1. Spo­ma­le­nie, trpe­zlivosť, spoko­jnosť. Uve­domil som si, že od kedy pamätám, tak sa za niečím ženiem, že na seba tlačím… Vytváram si napätie, ktoré škodí môj­mu zdrav­iu a pohode. Mesi­ac mimo ruchov a záväzkov mi umožnil uzrieť, že veci majú svoj prirodzený čas. Niet sa za čím náh­liť. Prí­tom­nosť, mier a spoko­jnosť sú hod­not­ne­jšie ako čokoľvek iné. Veľ­mi dôležitý je čas pre mod­l­it­bu, pre vďačnosť za to, čoho sa mi dostá­va, pre pri­a­nia, osob­né aj široké.
  2. Prínosy cviče­nia mysle. Predtým som si na niečo také­to vôbec nenachádzal čas. Led­va som stíhal, nemo­hol som si dovoliť 10 minút bdelého ničner­obe­nia sám pre seba. Pochopil som, že cviče­nie sa v sústre­dení, bezmyšlienkovosti a vytr­vaní má veľký prínos pre bežný živ­ot. Ako čokoľvek iné, aj schop­nos­ti mysle sa dajú cvikom zlepšo­vať. Menej zby­točných myšlienok zna­mená viac pohody a prí­tom­nos­ti. Lep­šie sústre­de­nie a vytr­vanie zase umožní byť s prá­cou skôr hotový a mať čas na iné veci: rod­inu, koníčky, rozjí­manie v prírode…
  3. Súc­it. Do rúk sa mi dosta­la kniž­ka od Dala­jla­mu (The Art of Hap­pi­ness), vďa­ka ktorej sa mi toho veľa dosklada­lo. Pochopil som, že súc­it môže byť riešením (ak nie jed­iným riešením) osob­ných aj celospoločen­ských ťažkostí. Lep­šie povedané, konanie nie z mies­ta moci, hne­vu či stra­chu, ale z mies­ta súc­i­tu, pričom činy samot­né môžu byť aj rázne, ak je to potreb­né. Vďa­ka knižke som tomu porozumel na úrovni mysle, neskôr mi ajahuas­ka ukáza­la celú vec v živých názorných prík­ladoch.
  4. Jas­nosť, sila, sebadôvera, nadše­nie. Na tele aj na duchu sa cítim výborne, ako­by ľahšie. Roz­pusti­lo sa množst­vo stra­chov, ktoré ma predtým neve­domky obmed­zo­vali a vyčer­pá­vali. Ako­by sa zdvih­la hmla a voš­lo do môjho sve­ta väčšie svet­lo — je to krás­ny poc­it. Veľ­mi dúfam, že pretrvá. Zároveň viem, že ho musím ďalej pesto­vať, dbať o seba, svo­je vedomie, spô­sob tráve­nia času, rozlišo­vať, kam dávam pozornosť a čo pri­jí­mam do seba a svo­jho sve­ta. Rastliny ma budú ďalej spre­vádzať.

Teším sa. Delím sa s vami o pár fotiek a obrázkov z mojej ces­ty.

P.S. Ďaku­jem Mate­jovi Starkov za umož­ne­nie a spre­vádzanie, sám by som sa nepo­du­jal

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *