Dva pôrodné príbehy: v nemocnici a doma

Tešíme sa z dvoch syn­ov, sko­ro dvo­jročného Radomíra a čer­st­vo štvorme­sačného Dušana. Už pri Radomírovi sme sa pripravo­vali, ako sme vedeli, a chceli sme domá­ci pôrod. Boli sme na rýchlokurze hypnopôro­du, čítal som si knižky od Michela Oden­ta, pozre­li sme si film Orgazmický pôrod… Prvé tehoten­st­vo bolo veľ­mi búr­livé. Tri razy sme sa sťa­ho­vali, mali sme svad­bu. Duševne sme aj ja aj Svet­lanka dostá­vali zabrať. Zle odhad­nutý ter­mín pôro­du a nesprávne zhod­note­nie stavu veci pri domá­com vyše­trení spô­so­bili, že sme sa v nemoc­ni­ci ocitli prisko­ro a neopod­statnene. Strávili sme tam pár dní, zažili si, ako to chodí… Som veľ­mi vďačný...