Čo je kultúra?

Kultúra je to, čo vní­mame ako hod­né úcty a rozví­ja­nia. Kultúra môže byť hmot­ná v zmysle prospešného býva­nia, zem­ského hospodáre­nia a uži­točných pra­cov­ných nástro­jov a stro­jov. Kultúra ďalej môže byť živá, v zmysle živého dedičst­va doplňu­jú­ci­ch a pod­poru­jú­ci­ch sa druhov bytostí, či už širšie v kra­jine ale­bo užšie v kefíre Kultúra môže byť tiež duchovná, toto je naše myšlienkové ľud­ské vybave­nie, ktorým si môžeme pričarovať takú či onú budúc­nosť. Duchovná kultúra je vtedy zdravá, keď je celistvá a zahŕňa nie len pohľad jed­nej strany (vtedy je to monokultúra a monoteiz­mus) — kultúra je celistvá vtedy, keď zahŕňa všetky obdo­bia kolobe­hu...