Kam kráčaš?

Kam kráčaš?

Sam Brown

Kam sa mám tlačiť? Rozví­jať sa? Načo? Kam ma to tlačia? Oni? Okol­nos­ti, živ­ot, ľudia? Ver­iť im? Či si mys­lieť svo­je? Ísť, kade ma vedú? Ces­tou menšieho odporu, pri­spô­sobiť sa, tváriť sa? Prečo sa snažiť? Aby som neustr­nul? Veď mne je dobre, nechaj ma!

Nev­idíš nič, čo je hod­né nasle­dova­nia? Je lep­šie krá­čať tam, kam ostat­ní? Vedia oni, kam kráča­jú? Za ro­botou a trá­pením striedaným zábavou a rozp­týlením? Je aj iná ces­ta? Veríš, že je? Či si zanevrel – tak ako tí všet­ci, ktorí ti majú byť vzorom? Vyhorení učitelia, umelé hviezdičky, ne­mocní vladári, utrápení rodičia…

Prečo je dobre sa rozví­jať? Pre­tože… Hm. Dobre je vedieť – vidieť – dobre je uvi­dieť – že je tam smerovať! Že jestvu­je zmyslu­plná… Že jestvu­je tebe vlast­ná ces­ta! Ces­ta smeru­júca tam, kam si z hĺbky duše pra­ješ… Čo to je?

Jestvu­je ces­ta k bytost­né­mu naplne­niu, k⁠ plnos­ti du­še. Dobre je vedieť: jestvu­je zmy­sel tvo­jho živo­ta, že ním je ces­ta… Je prečo rásť, je kam sa rozví­jať! Aj ak tam ešte nik nebol! Ešte tam nik nebol – ale ty môžeš byť! Neboj, nie je to nad tvo­je sily – všet­ci sme tam raz boli. Odti­aľ prichádzame a⁠ tam sa vra­ci­ame, vo veľkom kole živ­ota.

Uvi­dieť tú krá­su celku! Živý celok – sám celok je živý, krás­ny, divý – žiari ako kveti­na. Nev­er­iť, ale uvi­dieť, že je kam dýchať, že je prečo plne sa nadých­nuť a voľne vy­dýchnuť… Plne sa dať živ­o­tu, odd­ať sa mu, sebe sa­mé­mu… Vzchopiť sa, sústrediť sa, vyladiť sa – stať sa jed­no so svo­jím živ­o­tom! Tu na Zemi.

Živ­ot je zme­nou, je to príbeh, je to priebeh na vlnách zmien. Keď sa plne odd­ám živ­o­tu, vtedy sa rozví­jam! Keď plne som pri tom – prí­tom­ný, keď uvoľním všetky svo­je časti… Uvoľním sa, oslo­bodím sa, k slo­bode rastiem!

Vidím svet, ktorý sa celý ako kveti­na chve­je. Každá jeho plná časť žiari šťastím, pre­tože je súčasťou, pre­to je ona šťast­ná. Plne súčasťou, plnou časťou, sama je celkom. Podieľa sa na šťastí, v prúde a tepe jed­no­ty, v zladení sa vinie časom, vlní sa všet­kými rozmer­mi Ves­míru.

Najprv uvi­dieť… Otvoriť sa vide­niu, poz­vať ho k sebe do ži­vota… Živ­ot sa ti ukáže! Budeš prek­vapený. Buď smelý! Nev­er­iť reči­am a obrázkom – uver­iť vlast­ným oči­am, vlast­né­mu vnú­torné­mu vide­niu a poc­i­tu – veď od teba samé­ho sa to všetko odví­ja! Vedieť, že úplný celok jestvu­je – a⁠ nechať sa ním viesť – viesť sa živ­o­tom v jeho celis­tvosti… Dobre si viesť! O tom je vedom­st­vo! Keď vieš, potom ti už inak nedá… Samovoľne a rád sa začneš roz­víjať! Zľah­ka dýchaš – žiješ naplno, živ­ot ťa napĺňa!

Nadšený sa uvoľňu­ješ prú­du celku. Sme­lo! Veď nemáš čo stratiť. Veď nemáš sa čoho báť – ani tej čiernej zeme… Tej Zeme – veď jej si súčasťou… Je živá, je lásky­plná… Milu­je ťa tak, ako ty sám, keď sám sa milu­ješ. Je ráz­na aj zhovievavá – presne, keď potre­bu­ješ! Keď sám seba cítiš a⁠ ctíš… Vtedy otvára sa ti zlatá brá­na! Rozhodol si sa.

Kráčaš cez prah, s dôver­ou! Veď, že práve k celku ideš… Veď, že nič menej ťa hod­né nie je. Oslo­bod­il si sa z⁠ čias­točnos­ti, pod­dal si sa veľ­koleposti! Vzchopil si sa, už⁠ kráčaš k slo­bode – pustil si sa sme­lo vykvit­núť!

Ja som tebou a ty si mnou.

 

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *