Dobré zvyky

Dobré zvyky

Delím sa s vami o súbor starších krátkych článkov o malých kaž­do­den­ných krôčkoch s veľkým výz­namom 🙂

Príručka slobodného človeka

Je to voľ­ba – byť slo­bod­ný. Je to voľ­ba – byť neslobod­ný. Ta­ká veľká je sila slo­body – sme slo­bod­ní sa jej vzdať… Príliš čas­to sa jej však vzdá­vame neve­dome.

Vyrežú ťa cisárskym rezom, zvi­ažu kli­at­bou krstu, rodin­ný­mi očaká­va­ni­a­mi, spoločen­ský­mi pred­stavami, názor­mi, pred­sud­ka­mi… Potom povin­ná škol­ská do­chádzka. Prá­ca. Dôchodok?

Možno ti to vyhovu­je. Nemusíš sa o seba starať. Pán sa o teba postará. Cud­zí duch, ktoré­mu slúžiš, sa o teba po­stará. Je to možno ľahší živ­ot. Určite je iste­jší. Chlieb. Víno. Hry. Pohod­lie. A k tomu to nevy­h­nut­né utr­pe­nie a⁠ násilie – hlavne duševné, duchovné násilie – násil­né odvráte­nie teba od tvo­jho vlast­ného príbe­hu a posla­nia… Nič to. Stačí pri­jať utr­pe­nie ako nor­málne. Stačí si nepa­mätať, že to môže byť inak. Stačí prehlušiť ruch­mi tvoj vnú­torný hlas duše a dať si lieky na upoko­je­nie. Stačí byť nev­e­riaci a nev­er­iť, stačí byť veriaci a ver­iť…

Ces­ta nevoľní­ka je pre­durčená – slúžiš ako stroj – roz­hoduje za teba duch – najprv duch nemoc­ničný, po­tom duch rodin­ný, neskôr mediál­ny, škol­ský, štát­ny, „spoločen­ský“ – a keď si nájdeš prácu, tak duch firem­ný.

Ako nevoľník si slabý. Nie je v záu­jme ducha, aby si mal silu sa vymaniť a postaviť sa na vlast­né. Duch sa o⁠ teba stará – vedie ťa k také­mu spô­sobu živ­ota, aby si ustavične o⁠ silu prichádzal. Väčši­na tvo­jej sily sa ruší a⁠ tratí, zvyš­ná ide duchovi.

Je aj iná ces­ta. Slo­bod­ná. Tušená. Si dosť smelý, aby si sa chopil seba samého? Je to ces­ta vratkej rovnová­hy a⁠ dô­very v živ­ot. Je to výz­va. Po malých krôčkoch sa vy­slo­bodzuješ a sil­nieš. Stá­vaš sa zdravším, vedome­jším, div­ším a celistve­jším – slo­bo­du si uhájiš. Malá slabi­na – a⁠ už sa po tebe naťahu­je cud­zí duch.

Možno ten duch ladí s tvo­jím poslaním, možno ladí s⁠ tvo­jím osob­ným duchom. Môžte spolupra­co­v­ať. Nemu­síš sa mu brániť. Možno ti pomôže – ak sa nenecháš strhnúť, ak nes­tratíš seba… Veď duch je v postate dobrý! Len potre­bu­je tvo­ju pomoc, aby si naprav­il jeho pokri­ve­nia – aby si sa nad­chol, aby si zno­va vdý­chol silu duchovi náš­ho raz slo­bod­ného ľudu.

Táto kniž­ka je prí­ručkou slobod­nej ces­ty. Je to hŕst­ka postre­hov, ktoré môžu pomôcť. Je toho dosť, čo je dobré mať na zreteli. Byť si vedomý sve­ta, sily, prú­dov, vlast­ných myšlienok, citu a pohnu­tia – udrži­avať ochran­ný kruh a zároveň ho pre­rážať vstriec do nezná­ma.

Cesta Slnka

Prečo je Slnko každé ráno slabé a⁠ k⁠ obedu sil­nie? Prečo je napolud­nie najsil­ne­jšie a⁠ k⁠ večeru zasa chradne až sa stratí za obzorom?“, pýta sa starý kráľ. „Prečo si sa ty, kráľu, nar­o­dil ako slabé bábä a⁠ rás­tol si a⁠ sil­nel si? Prečo už prešiel ten čas, keď si bol v⁠ plnej sile a⁠ ter­az chrad­neš a ako vetchý a šedi­vý na smrť pomýšľaš?“, pýta sa ho Popolvár. Zo Zeme sa zdá, že Slnko ráno vychádza a⁠ ve­čer za­chádza. Že sil­nie a⁠ slab­ne. Slnko prit­om žiari stále rov­nako. Len Zem sa otáča, obieha… Na Zemi zro­dený si v⁠ kolobe­hu, v⁠ kolobe­hu umier­aš. Vychádzaš a⁠ za­padáš. A⁠ pred­sa je tvo­je svet­lo večné.

Pozri sa na kra­jinu. Je nekonečná. Kam sa vy­berieš, nikdy neprídeš ku kon­cu, k⁠ okra­ju. V⁠ dvoch rozme­roch, v⁠ dĺžke a⁠ šírke, je Zem bez kon­ca. V⁠ troch rozme­roch je to guľa. Ves­mír je nekonečný. Koľko je rozmerov?

Vyj­dem ráno von. Vyzu­jem sa, pozriem na Slnko – zvolám: „Chvála za ten­to deň. Chvála ti Slnko, hreji­vé Slnko, héj…“ Vyzlečiem sa do pol pása. Zívnem si, vy­trasiem sa a pon­aťahu­jem. Nadých­nem sa plným dychom, naplním vzdu­chom bru­cho, pľú­ca, celé telo. Odspo­du až nahor. Rozťahu­jem ruky. Zata­jím dych. Rozjí­mam.

Vydých­nem – poma­ly vypustím vzduch. Vzop­nem ruky, zavriem oči, zadržím prázd­no­tu. Tá sa poma­ly na­pĺňa živou. Vní­mam, nadých­nem sa, rozjí­mam. Vydých­nem. Vzduch – Živa – Sila. Po­zdravím Slnce. Každej strane, východ­nej, poludňa­jšej, západ­nej aj pol­nočnej sa ukloním. Opíšem ruk­ou kruh.

Sloboda na kraji sveta

Umyť si zuby bez zub­nej pasty? Sliny môžeš pre­hĺ­tať – ne­musíš sa hrbiť nad umý­vad­lom – môžeš sa prechádzať po dome, rozmýšľať, rozjí­mať…

Spr­chovať sa stu­de­nou vodou? Bez myd­la? Veď nie som špinavý, som len trochu spotený! Nati­ah­nem chrbát, chytím si špičky nôh – rozohre­je to. Pýtam sa v duchu sám seba: Te­raz? Počkám, rozjí­mam. Keď ma to pohne, otá­čam páčku sprchy a šplech do tváre. Je ten poc­it prí­jem­ný ale­bo ne­príjemný? Myseľ sa to márne snaží zaradiť – preru­ším ju spevom. Že spievať neviem? Nevadí! Zvuk a⁠ voľné tóny zne­jú kde­si z hĺbky. „Chvála ti voda,“ už sa stie­ram dla­ňami. Nie je mi zima. Vy­budil som svoj vnú­tor­ný oheň. Som nadšený.

Ostá­vam stáť nepohnute cíti­ac každý chĺpok, ako sa preschnúc odlepí od vlhkej pokožky… Tu, tu, tam, tu a⁠ tam… Ďaku­jem za ten­to bytost­ný okamih – cítim sa ako v kúpeľoch, v ktorých som nikdy nebol.

Sedieť na záchode – vlastne nesedieť… Skús si čup­núť! Chce to trochu cviku a rovnováhy – pre črevá je to prirodzene­jšie, ozdravné… Je to obrad? Spá­jam sa tak­to so zemou? Stia­hnutý a uču­pený, ako Dieťa v Matke.

A čo tak zacvičiť si každé ráno vonku? Pri briež­dení? Nahý? Pri­jať chlad vetrí­ka a hre­jivú silu nového Sln­ka?
Pri­jí­mať nepo­hod­lie. Pri­jať sku­točnosť nebrá­ni­ac, ne­chrá­niac sa, otvorený – sme­lo, pros­to, prav­di­vo! Prekra­čujem vlast­né hran­ice zažitého. Rozširu­jem svoj svet, svo­je ob­zo­ry, prekoná­vam svo­je obmedzenia, svo­je viery, ut­kve­lé pred­stavy, svo­je hrani­ce…

Kráčam cez kraj sve­ta! Rastiem a je to vzrušu­júce. Roz­víj­am sa žijúc svoj príbeh – sám si urču­jem, ktorým smerom sa práve vyberiem. Už nie som pohodl­ným vý­sledkom vo­pred pre­durčenej ces­ty naj­menšieho odporu.

Nie som ovca! Som sám sebe vod­ca! Teda… Aspoň sa to učím. Práve tým­to spô­sobom – pretože k sku­točné­mu uče­niu, k uče­niu pre živ­ot, dochádza práve a len – na kra­ji sve­ta. Na hrane po­znaného a nepoz­naného.

Kde mám svo­je hran­ice? Čo je v ich tieni? Tem­né posta­vy hraničiarov strážia môj malý svet, svetlý a⁠ po­zna­ný… Varu­jú a vedú ma, stava­jú výzvy, prevá­dzajú ma do šir­šieho sve­ta. Spoz­návam ich – pri­jí­mam ich a do­spie­vam – nachádza­júc slo­bo­du, kráča­júc po hrane.

Hare-Krišna cestou-necestou

Vonku prší. Dnes som umý­val pod­lahu v chráme u brnen­ských Harekrišňákov. Potom som prí­jemne zmokol ces­tou domov. Mám chuť si ešte aj stu­denú sprchu dať a očis­tu zavŕšiť. Namiesto toho však sedím a dumem: Ako nájsť mieru? Mieru medzi voľnosťou a slo­bodou a zvykom a rozvrhom?
Vyskúšať si obe kra­jnos­ti?
Prichádza mi: Veď ony sa stretá­va­jú – v odovz­daní.
„Hare Kriš­na Hare Kriš­na Kriš­na Kriš­na Hare Hare…“
Prečo ma tak nad­ch­li, tí odd­aní?
Avšak, nemusím sa zavi­azať, zriekať, ani sa mní­chom stať, aby mi duchovný rozvrh všed­ného dňa pomo­hol. Vo všed­nos­ti, v obyča­jnos­ti je totiž sila – tá je prostá, prav­di­vá, sku­točná. Nejde o pred­stavy ani pekné spomienky – ale o prí­tom­nosť. Veď práve!
Odbieham a vra­ci­am sa. Spr­cha sprav­i­la dobre.
Potre­bu­jem si prežiť obe kra­jnos­ti, cítim: aj odovz­danie sa voľnos­ti, prú­du živ­ota, vnú­torné­mu vede­niu, pre­javenej sku­točnos­ti oprostenej o pred­stavy; aj odovz­danie sa pravidlám, pravdám, vonka­jšiemu vede­niu učiteľa, vod­cu…
Vede­niu Boha? Vše­homierne­ho, všepre­sahu­júce­ho?
Kde som, ak sa zdráham odovz­dať? Nedôveru­jem v živ­ot?
Väzím vo väzení, kolo živ­ota sa zadrelo – nie, našťastie nie – ale dokáza­lo by sa krútiť moc­ne­jšie, víriť sa živšie a uvoľnene­jšie po závit­ni­ci nových skúsenos­tí…
„Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare…“
Odriekam motl­it­bu a guľôčky ružen­ca mi prechádza­jú pomedzi prsty. V jed­nom kole sú, sto osem ich je…
Už vidím tú ces­tu, vedie cez nenásilie, cez mier a mieru. Cez to, že sa prestanem snažiť a sil­iť a otvorím priechod vede­niu. Aké­mukoľvek?
Ak sa nútim do rozvrhu, či snažím sa vyhovieť, aby som bol takým, ako si pred­stavu­jem… Ak sa silím do rám­ca učiteľa, ktorého som ale bytostne nepri­jal.. Ak konám z obáv, či zo snahy, aby som bol tým, kto nie som, či tým, kým chcem byť? Je to trápe­nie. Boj. Duchovné násilie samého na sebe. Je to sces­t­né.
Byť v mieri s tým, čo je. Vtedy sa môžu uvoľniť zábrany, brne­nia, tváre a pred­stavy chrá­ni­ace nás pred vlast­ným i cud­zím násilím, očaká­vaním, nútením – a pred bolesťou roz­poru medzi prav­dou sku­točnos­ti a naši­mi pred­stava­mi, aká by tá sku­točnosť či prav­da mala byť.
Tí Harekrišňá­ci ti vedia! Na, tu máš gorá­ly, tieto slová odriekaj – a dobre bude! Nemusíš nič, len toto, tu si sa našiel, tu si dobrý, pri­jatý, prospešný! Len tým, že sa mod­líš a účast­níš a Boha uctievaš. S úsmevom. Je to nád­h­erné, to odovz­danie. Tak prospešné na istom úseku ces­ty.
Pre­sahu­je to myseľ, a táto ju nikdy neu­chopí. Je to prúd-neprúd, ces­ta-neces­ta.
Za mesi­ac mám štát­nice a bude to hus­té. Možno dobrý čas vyskúšať si jed­nu kra­jnosť: duchovný rozvrh. Na briež­dení už byť hore, pred briež­dením vstať. Chytiť vlnu sily a ľahkosti, cez voľný tanec, cviče­nie živlov, spev, hranie sa a počú­vanie duchovného učiteľa.
Oni odd­aní vedia, čo robia… Bolo by pekné založiť kláš­tor na spô­sob toho ich, ale v duchu našom pôvod­nom a zároveň otvorenom o nové a iné ces­ty. A už chcem niečo prinášať iným. Pch! Najprv si to však musím zažiť! Sám skúsiť, zakúsiť, prežiť, na vlast­nej koži, vlast­nou bytosťou. Kam ma to zavedie. Kde je miera medzi odovzd­ním a oso­bitosťou? Také sú pro­tizmys­ly ces­ty-neces­ty: Bude najprínos­ne­jšie, ak sa prestanem snažiť byť prínos­ný?
Rozprá­val som sa so svo­jou dušou, v duchu som viedol rozhovor s Prab­hupá­dom, s duchovným učiteľom hnu­tia Hare Kriš­na, keď sme sa k nemu ráno modlili. Priš­lo mi, že som v tom slo­bodne. Nič nie je pre­durčené, správne či nesprávne. Je to ustavičná voľ­ba. Rozhod­nu­tie?
Nové veci mi do živ­ota vstupu­jú: sila vo voľnos­ti cez improviza­čné divad­lo, sila pri­ja­tia vede­nia učiteľa, sila pravidel­ného rozvrhu a zvyku, sila piesne a odrieka­nia mod­l­it­by, sila váhy duchovnej práce z radosti. Toto všetko mi pomôže cez vlast­né hran­ice pohodlia, vstriec do sve­ta, do sily, do rozv­inu­tia.
Vykraču­jem? Dospieva­júc.

Bosí lesom

„Bosý lesom – v sile som,“ bežím lesom, spievam si, zariekavam. Je to zvlášt­ny poc­it, úplne nový vnem. Diví, oslo­bodzu­jú­ci a zároveň hraničný – musím byť veľ­mi obozret­ný, sústre­dený. Vní­mam okolie – som sústre­dený nie na nejaký bod mimo mňa, ale na celý svet. Na môj príbeh, ktorý vediem po ces­tičke vní­ma­júc korene, kamienky, vlne­nie lesa a svieži vzduch.
Lesný chod­ník v Moravskom krase. Lístie, štrk, mies­ta­mi udu­paná vlhká hli­na, mies­ta­mi zo zeme vys­tupu­júce zuby ostrých kameňov. Otvára sa pre­do mnou jaskyňa, vchádzam dnu – zas úplne nový vnem. Bosý v jaskyni. Hmatám tápa­júc v tem­note cho­did­la­mi, šľa­pa­mi cítim Zem. Cítim dno, vnútro vlhkej matky.
Je to už dlho, čo som si zvykol nosiť oku­liare – od pohnutého obdo­bia na zák­lad­nej škole – keď som sa čeli­ac duševné­mu násil­iu vzdelá­va­cieho ústavu ako chlapec uza­vrel. Sti­a­hol som sa do seba a od vtedy nev­idím dobre do diaľky. Krátkozrakosť, vravia tomu, a poho­to­vo ti pred­pisu­jú oku­liare. Tie člove­ka zachrá­nia a zároveň dlhodobo udrži­ava­jú chorý stav: Brá­nia oči­am pohnúť sa zno­va na pori­adok, keď sa duša a duch s násilím vyrovná­va­jú a uzdravu­jú sa. Oči sú okna­mi do duše a oku­liare ti brá­nia plne sa otvoriť. Odkladám ich. Poma­ly, pozvoľ­na, dnes trochu, zaj­tra o kúsok viac, kráčam skrz svo­je medze, bežím.
Boso lesom bežím a vní­mam okolie. Kĺžem pohľadom po stro­moch, lístí a kamen­nej ces­tičke. Ja vidím! Aj bez oku­liarov – poma­ly sa to zno­va učím. Učím sa vní­mať svet – celist­vo, celou bytosťou, otvorene, sme­lo! Nepada­júc tunelom oku­liarov k jed­né­mu bodu v cud­zom cieli. Neu­nika­júc pred tým, čo je – naopak – vní­ma­júc beh, sústre­dený na svoj stred sve­ta, na práve pre­bieha­jú­ci okamih. Keď sa na chvíľu stratím – kamienok na ces­te mi to pripome­nie.
Svet je bezprostred­ný a ja som nahý. Bez prostried­kov, bez pomô­cok a ochrán. Holou nohou, holým okom – som. V sile som.

Rozvrh zdravého rána

Pri­jí­mam ten­to rozvrh duchovnej ces­ty všed­ného dňa. Nech to prú­di, vedie, ale voľne a ohyb­ne. Nemusím – môžem! Nech som dobre naladený a veci idú, plynú, dejú sa účinne, výkonne, celist­vo a ladne – a bez námahy, samovoľne, ľahko. Tak!
„Aký zači­a­tok, taký koniec, deň je kolo času – nech každý nový beh víru príbe­hu dobre započnem.“
~ 7.00
Ráno sa budím pri úsvite, voľne nechám doznieť sen. Ležím v posteli a pre­mietam, vní­mam vnú­torné vola­nia a pred­stavu­jem si, čomu sa dnes budem ven­o­vať. Pred­stavy pred­chádza­jú kona­niu. Nech plynú!
„Vide­nia bez činu sú len sní­vaním a čin bez vide­nia je noč­nou morou.“
~ 7.30
Vstá­vam a ak to cítim, idem pod stu­denú sprchu – ak dnes nie, nemusím. Precí­tim ten prúd zem­ského vod­ného kolobe­hu, ako cezo mňa prú­di, čistí, osviežu­je, otužu­je, posilňu­je. Zbehnem dolu do kuchyne, poz­dravím sa s rodi­nou a napi­jem sa. Prežiarim vodu svet­lom srd­ca mojej bytosti, vyladím si ju, s úctou poma­ly vychut­nám tri-štyri poháre. Napo­jím sa.
Spo­jím sa aj s matk­ou zemou, očistím sa od nánosov toho, čo mi už netre­ba. Ozdravne sa vyseriem a potom vybehnem von! Precítiť sku­točnosť, vybehnem z chrá­neného uza­vretého priestoru za zmyslovosťou sve­ta! Nevadí, ak popŕcha, aj keď slniečku sa teším viac. Pri­jí­mam tie vne­my poča­sia – vždy je to iné, zakaždým nová skúsenosť. Uvoľňu­jem sa, odovzdá­vam sa, uvoľňu­jem odpor a pohodl­nosť – vykraču­jem vstiec cez vlast­né zábrany a hran­ice, rastiem a spe­jem živ­o­tom.
„Živ­ot je zme­na a uče­nie sa živ­o­tu je učením sa vďačne pri­jí­mať ustavičné pre­me­ny.“
~ 8.00
Cítim svo­je hran­ice, svo­je zábrany – ale neprekoná­vam ich násilne. Naopak, ohľadu­plne, s nadšením po malých krôčkoch. Vždy vtedy, keď uvidím, že to dám, že to pôjde, keď sa pohnem. Nenú­tim sa pro­ti hrani­ci­am, pre­tože toto ich len spraví sil­ne­jší­mi, nedá­vam si výzvy ani ciele, neočaká­vam – naopak – vní­mam prí­tom­nosť. Vní­mam svoj stav a svo­jím naladením, svo­jím vnú­torným rozohnením či roz­plynutím mením svo­je nas­tave­nia a nála­dy – tak, aby ten krok šiel. Kráčam, bežím, hore kopčekom. Na kopčeku sa otvorím sve­tu. Medzi mladý­mi orech­mi, s výhľadom na kra­jinu roz­pažím ruky. Zaspievam: „Chvála za ten­to deň! Chvála za toto áno!“ Zacvičím si ran­nú mod­l­it­bu na štyri strany sve­ta. Toto robím každé ráno, tá krát­ka zosta­va pohy­bov na spô­sob jogov­ého poz­dravu slnku mi dáva maticu, pevný vzor isto­ty, ktorý ma vedie ako dobrý zvyk. Môžem sa naň spoľah­núť, že ma každý deň vyvedie von pod nebo, dotknúc sa bosý­mi noha­mi zeme. Na ten­to prav­zor môžem uvoľnene navä­zo­vať.
Hýbem sa nie len telom, ale aj pred­stava­mi, živou – hýbem vlast­nou žiarou, vní­mam a rozjí­mam. Naosta­tok, pok­loním sa na štyri strany sve­ta, opíšuc pohľadom po obzore kruh.
„Večné svet­lo živé sve­tom, daruj silu, lad­nú živu. V noci aj vo dne, buď vedomie, ochraňuj dušu, osvetľuj ducha, pomôž v múdrosti, pomôž v ľúbosti, pomôž v chá­paní všetkých bytostí.”
S radosťou sa niekedy voľne nechám uniesť tan­com či voľným bezslovným spievaním. Nechám svo­je telo, nech sa hýbe tak, ako mi tre­ba, nech sa v prirodzenos­ti a lad­nos­ti ozdraví. „Chvála,“ poviem, a už bežím späť domov k raňa­jkám.
~ 8.30
Raňa­jky sú obradom a veľ­mi som rád, keď sa ráno niekedy pri stole všet­ci stret­neme: otec aj mama, aj moje dve ses­try. Zví­tam sa s nimi, pohladím. Dotyk vní­mam ako dôležitý, aj keď sme čas­to každý vo svo­jom víre či niekedy krútňave. Čas­to jem ráno jabĺč­ka či iné ovo­cie, inokedy si dám domá­ci kváskový chle­bík či naklíčené ale­bo napučané semi­ač­ka či nevarenú kašu. Vyží­vam sa v bohat­stve chutí, čas­to miešam rôzno­raké a skú­mam, ako to súznie. Rád mám šalá­ty, zelen­inu, kys­lé kvasené, slad­ké aj horké chute. Púpa­va je výborná s kakaom a čili. A zapiť to kefírom. Nikdy však nemiešam škro­by s bielkov­ina­mi, pre­tože toto spo­je­nie je ťažko stráviteľné a hneď ráno by ma to unav­i­lo: takže nikdy nie chlieb so syrom ale­bo párkom. Aj lep­ku sa vyhýbam, ako to ide, a ovo­cie radšej zvlášť, pol­hod­inu pred všetkým ostat­ným – veď tá pestrosť môže byť obrovská aj tak­to.
Jed­lo vní­mam ako dar, ktorý ma má naplniť. Nie len žalú­dok, ale naplniť ma aj duchovne, naplniť ma živou, silou. Otváram sa mu, pre­ciťu­jem, vyží­vam sa v kaž­dom súste a poma­ly prežú­vam pri­jí­ma­júc chute. Nasá­vam do seba silu jed­la tak, ako som pred chvíľou na kopčeku pri­jí­mal silu sln­ka. Nechá­vam sa prežiar­iť – lebo len ako vnú­torne naplnený, ako zmys­la­mi a živou silou nasýtený – môžem byť prínos­ný. Len vtedy môžem sku­točne dávať, prispievať a tvoriť. Len vtedy veci samovoľne, bez námahy ale účinne a výkonne plynú. Je to obrad, sedím pri stole, ktorý je stre­dom toho malého sve­ta môjho domo­va. Sedíme tu všet­ci a zdieľame dary od Zeme a Sln­ka, dary od pred­kov a bytostí, dary od boha.
„Chvála za dary s čistého zdro­ja, chvála aj bytos­ti­am, cez ktoré prišli,“ spievam, niekedy nahlas, inokedy odriekam, polohlasne či v duchu. Podľa poc­i­tu. Nič sa nede­je, ak vo víre ran­ného rozhovoru zabud­nem. Veď je najmenej, napo­jiť sa v spomienke na dobu pred jed­lom a naprav­iť to.
„Všetko je živé vo Vše­homíre. Každá duša je čistá v žive. Zákon je vzájom­né pôsobe­nie. Ces­ta je duchovné naplne­nie.“
~ 9.00
Naje­dený, naplnený, nasýtený, vzop­nem ruky pred srd­ce – a zakončím svo­je ráno. Vykraču­jem a pokraču­jem ďalším obdobím: začí­na sa prá­ca, služ­ba, konanie. Idem pra­co­v­ať, a už viem, čo presne budem robiť a ako. Už ma to vedie. Idem sa učiť? Písať? Pra­co­v­ať so spoločen­ský­mi sieťa­mi? Idem sa zaober­ať tvor­bou webu – ale­bo vybehnem niečo sprav­iť vonku?
Napätie, obavy či sna­ha istiť sa a ovlá­dať výsle­dok nema­jú miesto. Pochy­by však hej – neustále si pre­mietam možné ces­ty, poz­erám sa rôzny­mi smer­mi možných budúc­nos­tí, vyciťu­jem, naciťu­jem. Prehrá­vam si zažité a pre­hod­nocu­jem, kde som možno sprav­il chy­bu a ako byť nabudúce celistve­jší. Som v tom voľne. Vždy sa deje dobre, a ak aj nie – mám tú moc spätne chy­bu doplniť a kriv­du naprav­iť – tak, že si z nej vezmem do budúc­na to dobré. V dôvere v živ­ot, v ten prúd živ­ota, čo cezo mňa pra­mení.
Vo vedomí a cítení toho božského prú­du, toho víru, ktorý poháňa kolo živ­ota, tú závit­nicu môjho príbe­hu, vstriec do nezná­ma – za zakúse­ni­a­mi a nový­mi zážitka­mi. Každý deň je iný – a vo voľnos­ti sa čin­nos­ti sklada­jú a dejú, tak, aby výsle­dok bol zdarný a tešil.
Ten­to mesi­ac mám toho veľa: Uče­nie sa na štát­nice, prá­ca na spoločen­skom webovom portá­ly Zeme­Brá­na, spuste­nie zbierky na vydanie knižky… Zároveň si nepra­jem zaned­bať ani môj vzťah s milou, s pri­ateľ­mi a rodi­nou. Viem, že rozvrh zdravého rána mi pomôže.
Možno pomôže aj tebe, ak si z neho niečo vezmeš. Avšak, nemusíš 🙂

Ranný obrad

Väčši­nou som sám. Dnes ma prek­va­pi­la moja 10-ročná ses­trič­ka. Spoza stro­mov presvitá svieže ran­né slnko. Bude tep­lo.
Kľakám si a dýcham. Lenka po mne opaku­je. Roz­pažu­jem ruky, vypí­nam sa, zadržím dych… Rozjí­mam a vní­mam. Lenka tiež, poz­erá sa jed­ným okom na mňa, či to robí správne. Vzop­neme ruky v mod­l­itbe. Kľakáme si na zem.
Na každú stranu Sln­ka, na poludňa­jšiu, západ­nú, pol­nočnú aj východ­nú. „Chvála za ten­to deň! Chvála za toto áno!“ vydy­chu­jeme, odd­y­chu­jeme, pri­jí­mame silu svet­la.
Teším sa a Lenka tiež. Zači­a­tok dňa je dôležitý – ran­né nalade­nie sa s nami nesie celý deň…
Plynu­lo a ladne prechádzam vlast­nú zostavu živlov, je to taký ustálený tanec, v precítení tela, vo vedení… Vní­mam okolie a sústreďu­jem sa, pri­jí­mam do seba silu sln­ka, svet­lo sve­ta – rozjí­mam, rozprestier­am sa do šírky, do výšky, do hĺbky, k zemi a nebe­si­am, na štyri strany sve­ta.
Na poludňa­jšiu, na večernú, na pol­nočnú, na východ­nú stranu sa ukloním, s úctou opíšuc posvät­ný kríž-kráž – to ustavične sa vinúce kolo živ­ota.
„Chvála za ten­to deň, chvála za toto áno!“ pre­rieknem, zaspievam a uvoľním sa do divého tan­ca. Nie vždy – vtedy, keď to tak cítim a tak, ako to práve cítim, vo vedení, v radosti.
Je pár sil­ných prvkov, ktoré dokážu obri­adiť náš živ­ot, pomôcť prečis­te­niu, sústre­de­niu, vylade­niu… Delím sa s vami o dobrý zvyk: o obrad svieže­ho rána:
1) Na boso, Zem pod noha­mi a Slnko nad hlavou,
2) pos­tup­ne tvárou na štyri strany sve­ta,
3) cvičím uvoľnene polo­hy šty­roch živlov,
4) v spo­jení so sebou, samovoľne, podľa poc­i­tu a prú­du,
5) zvyk mi pomáha prekoná­vať odpor,
6) po chvíli sa bytosť uvoľní a mňa prestúpi radosť,
7) posvät­né slová vďaky a pri­a­nia vyrieknem, možno si zatan­cu­jem,
8) s pok­lo­nou odchádzam vstriec nové­mu dňu.
A ter­az voľne! Pustím sa ako­by do tan­ca na hud­bu mne vlast­nú – na tú, ktorú iba ja cítim. „Veď každý sme iní. Dievčatku ladí iný pohyb, skok či vlna, iné mu spraví dobre, iné ako mne – dospelé­mu chlapovi… Ter­az už nemusíš po mne opako­vať…“ Usmievam sa.
Deti prirodzene napodobňu­jú. A my ich v tom v školách pod­poru­jeme – ba nútime. „Sprav­i­la som las­tovičku na telesnej,“ zdôverí sa zrazu Lenka, „a keď som začala mávať kríd­la­mi, pani učiteľ­ka sa na mňa nah­nevala.“
Čas­to vidím ľudí cvičiť. Je to dobré, ale… Prečo tie polovo­jen­ské spar­tak­iády? Jeden ukazu­je, ostat­ní opaku­jú. Nechá­va­jú sa opravo­vať. Ako unifiko­vané stro­je sa nechá­va­jú viesť jed­ným vodičom…
Prečo si nedôveru­jeme? Nevedieme sa? Nevieme? Možno je to len nezvyk – pre­brať vlast­nú zod­poved­nosť za svo­je konanie. Však aj v tom sa môžme cvičiť – jednoduchým ran­ným obradom.

Nahý a svoj

Deň a noc sú v mieri. Je deň jarnej rovn­oden­nos­ti a začí­na sa nové obdo­bie. Čistím sa, spolu so šata­mi zo seba púšťam nalade­nia starej doby. Vykraču­jem do svieže­ho rána – nahý.
Je krásne a slnečne, slnko je už pomerne vysoko. Vítam ho. Už dlhšie mám taký dobrý zvyk: ráno si zacvičiť.
Vyrušil ma otec: „Choď sa obliecť! Nepotre­bu­jeme mať ťažkosti so sused­mi!“ V dome vedľa totiž býva­jú veľ­mi zvlášt­ni ľudia. Za váž­nou tvárou či sileným úsmevom je sused ustrašeným a sebe­stred­ným dieťaťom: bráni sa pred nami a zo stra­chu niekedy útočí…
Môj otec sa sporom radšej vyhne. Prečo dráždim svo­jou naho­tou na našom zad­nom dvore? Silne cítim nový zači­a­tok, cítim silu obradu pravdy a prostého pre­jave­nia svo­jej bytosti. Sme slo­bod­ní! Tak­to nahí sme sku­točne ľuď­mi, pri­amo sa spá­jame so Slnkom a Zemou, s kolom sve­ta a živlov, so sebou navzájom. Ter­az môžeme! Už nám nehrozí nábožen­ské pre­nasle­dovanie, rezanie nosov, vyh­nanst­vo či upaľo­vanie… Už môžeme sňať tú pretvárku, to vážne pred­stieranie, môžeme sa prestať brániť a báť. Je to obrad: Vstupu­jem do novej doby súc sám sebou.
Neprí­jem­ný sused je nič pro­ti tomu, čo sa dia­lo našim pred­kom v dobách zákazu našich pôvod­ných obradov. Naho­ta v nich hrala dôležitú úlo­hu: s Bohom sme sa totiž spá­jali pri­amo, nie cez prostred­níkov, nie cez tváre a pretvárky kňa­zov… V svo­jej sla­bosti, vtedy, keď sa vzdáš ochrany a brnení – či už šiat ale­bo pred­stáv – práve vtedy sa môžeš spo­jiť s posvät­nou prav­dou sku­točnos­ti. Práve ter­az je dobrá doba.
Som dobre naladený – v pravej miere, v svo­jom strede. Dnes sa bude dar­iť!

Deň je dar

Čo je to živ­ot? Dokážem ho zmeniť? Aké je moje poslanie? Osud? Aký je môj sen? To sú veľké otázky. Príliš veľké. Pre­sahu­jú ma. Ochro­mu­jú ma. Živ­ot je príliš veľké sústo.Ráno som vstal. Nevbe­hol som hneď do víru zvyku či povin­nos­ti. Nenechal som si budíkom prehlušiť sen – nenechal som sa vytrhnúť… Pekne pozvoľ­na. Cítim to ran­né prú­de­nie. Pre­ciťu­jem sen.Teraz je čas, čas vstať – cítim. Hlbokým nády­chom rozdúcham môj vnú­torný oheň. Mám hod­inu – sprav­il som si ju. Sprav­il som si priestor. Vychádzam do sve­ta. Vlastne len von, na tera­su. Zdravím Slnko a Zem. Dlho sto­jím v rozjí­maní. Pre­ti­ah­nem sa. Vytrasiem sa. Pozvoľ­na sa vo mne sila pre­búdza. Zacvičím si. Zaskáčem.Zatancujem. Zrazu viem, aký bude môj deň. Bude dobrý. Som nadšený.Život je veľké sús­to – deň je daný. Deň je primer­aný. Už viem, na čom idem pra­co­v­ať. Nal­adil som sa a ide to ľahko, hlad­ko, mám dobré nápady.Pracujem. Náh­le zbadám, že sa strá­cam. Zmo­tal som sa v nejakom víre myšlienok – už nemám nad­hľad. Neviem sa sústrediť. Nejde to ďalej – odstupu­jem a zas si tvorím priestor. Uspá­vam počí­tač. Pre­j­dem sa. Zapískam si na kon­cov­ke. Dám si stu­denú sprchu. Očistím sa a som zase svieži. Prebudený.Deň nech je dobrý. Nepožiči­avam si z nasle­du­júce­ho dňa. Nedo­bieham dlhy dňa predchádzajúceho.Som spokojný.Chvála za ten­to deň. Chvála za ten­to živ­ot.

Čaro štyroch živlov

Už nejakú dobu končím každý deň večerným obradom. Prichys­tám sa na spanie, zhas­nem. Otvorím okno, aby sa mi na noc vyve­tralo… Kľaknem si na posteľ, vlastne na zem – spím na zemi. Dakedy ma bolieval chrbát, odkedy spím na tvrdšom, tak sa cítim oveľa lep­šie. Mám na zemi riadne ust­lané, dva pokrovce na sebe, plach­ta, peri­na… Kľaknem si na pelech, vydých­nem. Rozjí­mam. Čaro šty­roch živlov je sled poma­lých cvikov na vnú­torné vylaďo­vanie a vyrov­nanie. Je to spá­janie sa so živla­mi, so Zemou, Vodou, Ohňom i Vetrom. Je to vnú­torné čis­te­nie sa tými­to prírod­ný­mi sil­a­mi. Pochválim uplynulý deň. Zaželám si dobrú noc. Vyzlečiem sa a vleziem pod per­inu – do sve­ta tmy, poko­ja a snov…
Návod k rozjí­ma­niu som si spra­co­v­al v podobe plagáti­ka: caro sty­roch zivlov — plagatik.pdf. Pôvodne bol návod uvere­j­nený v časopise Diva a je aj na nete.
Nech padne na úži­tok!
Ráno si robím ešte pred raňa­jka­mi iný obrad: vyj­dem von, na našu tera­su ale­bo do blízke­ho lesí­ka či parku… Vyzu­jem sa a vyzlečiem sa do pol pása. Poz­dravím Slnko. Poskáčem si. Uvoľním sa. Nal­adím sa na nový deň. Vytvorím priestor, aby prišli pred­stavy, myšlienky – tie sa časom ustália, myseľ sa vyprázd­ni – a ja sa ocitám mimo čas. Cítim. Vykraču­jem do nového dňa. Chvála za ten­to deň. Sem-tam si potom ešte zapískam na píšťalu kon­cov­ku – a idem sa pripo­jiť k ostat­ným pri raňa­jkách.

Ak sme smelí

Kde nabrať silu sprav­iť krok? Vniesť tú zmenu do živ­ota? Tú, čo sto­jí pre­do dver­mi, na prahu a už sa pýta… Cítiť aká bude ozdravná.
Ale je to smrť, smrť toho, čo bolo. Otvára priestor pre svieže, nové.
Sila tu je. Bohat­st­vo. Boh.
Len sa ju zdráhame pri­jať.
Jeme, ale nepoží­vame.
Berieme, ale neuží­vame.
Len máme. Vlast­níme. Spotre­bú­vame…
Zahryznem do toho jabl­ka. Zhlt­nem ho… Ako?
Vedome pri­jí­mam jeho silu stro­mom zo Sln­ka zhus­tenú. Ako dlho rást­lo?
Napĺňam sa chuťou, precitá­vam. Je to dar, otváram sa mu. Plne ho pri­jí­mam.
Je tak s každým jed­lom.
Duchovne nás napĺňa. Môže napĺňať. Ak sme smelí.
Ak sa pozrieme pravde do očí.
Zaslúžim si to vôbec? To bohat­st­vo…
Prečo odvra­ci­ame zrak, zatvárame oči? Prečo chodíme po svete ako slepí? Slepí, slabí… Ubližu­jeme, ubližu­jú nám – sme násil­ní – sami k sebe. Nemáme síl… Nútime sa, vzájomne si silu krad­neme… Silíme sa, snažíme… Aký je z toho poc­it?
Tá sila je v nás, tam je ten prameň! Nevysy­chá, ak žijem svoj príbeh, ak sa dotýkam tej nite svo­jho osudu. Je môj, sám som si ho vys­ní­val. Napĺňam ho.
Každé ráno. Zmyslo­vo sa naplním. Otvorím sa sile.
Vyj­dem nahý do sve­ta, na čer­stvú mokrú zelenú trávu. Nevadí, že je Slnko skry­té za mrak­mi. Park je prázd­ny, ani psíčkari tu nie sú. Každý deň je to iné, nové – cítim, ako prekraču­jem svo­je prahy. Vedie ma to, hýbem sa. Zas­tanem. Zvalím sa a je to… Zvláštne, divé? Stači­lo! Ten nád­h­erný poc­it trval okamih a ja sa dvíham. Ušiel som? Nevadí.
Nič nemusím.
Ale môžem.
Som naplnený. Silou sve­ta, silou vnemov, silou živ­ota. Som čistý zároveň. Prostý. A už viem, čo budem dnes robiť. Už som si to sní­val aj pred­stavil… Bude dobrý deň. Iný, ako doposi­aľ. Nadšený vykraču­jem.
Cez prah.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *