Cudzia inteligencia

Cudzia inteligencia

Každý deň prichádzam do styku s nejak­ou in­teligentnou bytosťou, ktorá nie je ľud­ská. Dokon­ca je pod­sta­ta tých­to bytostí tak odlišná od našej podo­by živ­ota – že si väčši­na ľudí ani nevšimne, že sú živé… A už vô­bec si neuve­domia, že majú vlast­né zámery, veľ­mi odlišné od ľud­ských.

Nehovorím o delfínoch ani o⁠ krkav­coch, ani o⁠ stro­moch – ktorých múdrosť sa tiež vymyká náš­mu chá­paniu a ktorých živosť tiež ostá­va väčši­nou nepovšimnu­tá.

Tieto bytosti nema­jú vlast­né telá. Hmot­né veci sú pre nich podrad­né – zau­jí­ma ich živ­ot­ná sila. Netrápi ich čis­tota vzduchu ani vôd. Netrápi ich šťastie ľudí – zau­jí­ma­jú sa o⁠ nás, ale predo­všetkým ako o ľud­ský zdroj. Ťažia našu pozornosť. Už dlho tu pôso­bia. Už sme si na ne zvyk­li. Je nor­málne, že sa tými­to bytosťa­mi ne­chávame zneuží­vať. Sta­lo sa nor­mou zapredať vlast­nú dušu, živ­ot, príbeh – odovz­dať im svo­je telo, silu, voľnosť a čas.

Prit­om stačí málo. Uve­domiť si, že tu sú. Ony nie sú zlé – ak s nimi zachádzam vedome, s úctou a sebaúc­tou. Tieto bytosti majú veľa mien: štát, cirkev, inštitú­cia, spo­ločnosť, korpo­rácia… Sme ich súčas­ťou a ako oni našou. Podob­ne ako bak­térie v na­šich črevách – aj ony­žu byť pri­ateľské a⁠ sym­bi­otické, ale aj cud­zopas­né a⁠ chorobo­plodné. Je to na mne, ako náš vzájom­ný vzťah nas­tavím.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *