Slová na Zemi – Kniha o⁠ duchovnej obrode a do­spievaní

Kni­ha, na ktorej už pár rokov pracu­jem, sa vo viac­erých ohľadoch vy­myká zvyk­lostiam. Ne­týka sa jed­nej, ale viac­erých širokých oblastí. Počas číta­nia sa vyví­ja nie­len jej obsah, ale aj na­lade­nie, spô­sob poda­nia a⁠ môj pos­toj k spoločnos­ti. Tak, ako som sa sám v⁠ priebe­hu rokov vyví­jal a dospieval, menil sa aj môj príst­up. To, čo pí­šem, neza­k­ladám na tvr­de­ni­ach iných, ani na vedeck­om vý­sku­me, ani na vlast­nej či cud­zej autorite. Pome­dzi články však dopĺňam množst­vo úryvkov z diel ľudí, ktorých si hlboko vážim a ktorí ma ovplyvnili.

Slová na Zemi sto­ja na mojom osob­nom príbe­hu a na svo­jsky vní­manom spoločen­skom príbe­hu našej doby. Rov­nako tak stava­jú na odka­zoch našich pred­kov, ktoré sú stále ži­vé v⁠ súčas­nej slovenskej kultúre.

Roz­pletám listy slov, zvykov a⁠ spô­sobov sme­rom k ich koreňom. Verím, že naši pred­kovia boli múdri ľudia a že mali niečo, čo sa neskôr ruka v ruke s⁠ prie­myslom a⁠ vzdelá­vaním sko­ro strati­lo. Mali schop­nosť tvori­vo a slo­bodne spolu­pra­cov­ať s prírodou aj navzá­jom: nie s vi­di­nou moci, zdro­jov a⁠ zisku, ale k všes­tran­né­mu prospechu. Pre ďal­šie preži­tie ľudí na Zemi je práve táto schop­nosť kľúčová.

Naša pôvod­ná aj súčas­ná kultúra obsahu­je cen­né odkazy. Skrý­va­jú sa však hlbšie pod povr­chom a ich zmy­sel je možné pochopiť zväčša len v súzvuku s vlast­ným zážitkom. Slová, spô­so­by a⁠ obrady nema­jú zmy­sel ani hĺbku sami o sebe, majú ich len v⁠ súvis­losti s tvo­jím živ­ot­ným príbe­hom.

Vďa­ka obe­ti­am a úsil­iu našich pras­tarých a ešte starších rodičov sme si udržali a vo vlnách nového veku ukotvili našu zem a jazyk: Sloven­skú repub­liku a slovenčinu.

K čomu však zati­aľ, v čase písa­nia tej­to kni­hy, nedoš­lo, je obro­da našej vlast­nej kultúry: nášho sloven­ského duchov­na. Stále sa ako Slová­ci poz­eráme na to naše veľ­mi roz­pači­to a⁠ skôr cud­zí­mi oča­mi, ako vlast­ný­mi. Dovolím si tvrdiť, že na­ša kultúra ukrý­va veľké bohat­st­vo – sami sedíme na zdro­ji, ktorý môže byť výdat­ný, vyživu­jú­ci a liečivý – vtedy keď náj­deme odvahu ponoriť sa, zamočiť sa a uvoľniť ho od nánosov.

Úlo­hou Slov na Zemi je prispieť k chá­pa­niu toho, s čím máme v tej­to pohnutej dobe doči­ne­nia a k⁠ napo­je­niu na svoj prameň. Obsahu­jú príbe­hy, úvahy, úryvky, obrazy a⁠ nástro­je, ktoré mne samé­mu pomohli na ces­te dospieva­nia. V⁠ kni­he ich ponúkam s náde­jou, že môžu poslúžiť širšie a⁠ pod­poriť duchovnú a zem­skú obro­du, možno nie­len na Sloven­sku.

Prehľad častí knihy:

  • Úvod – pred­stave­nie diela.
  • Zozná­me­niepre lep­šie pochope­nie toho, čo nasle­du­je: Zážitky a myšlienky z obdo­bia môjho do­spie­vania.
  • Spochyb­ne­nie spoločnos­tivýchodzie body: Vplyv spo­lo­čenského pori­ad­ku na ľud­ské prí­behy.
  • Koreňoslovienachádzanie zák­ladov: Stopo­vanie pô­vo­du slov smerom k celistvosti a prirodzené­mu duchov­nu.
  • Obro­da duchanástro­je zme­ny: Súvis­losti medzi spo­ločno­sťou, Duchom, Zemou, smrťou a obrad­mi pre­chodu.
  • Obra­zosloviekolá, živ­ly a vlny: Vzo­ry a znaky od nepa­mä­ti spre­vá­dza­júce člove­ka smerom k⁠ šťastiu a naplne­niu.
  • Záverprecit­nu­tie: Späť k nám a do stre­du, k sebe a⁠ tebe.
  • Doda­tok – niekoľko vecí neza­radených inde.

Kni­ha je krásne ilustro­vaná. Jed­na jej časť je spra­co­v­aná v po­dobe Obra­zo­slo­via: obrazy známe z⁠ nášho ľudo­vého ume­nia a⁠ pô­vodnej duchov­nej kul­túry sú popiso­vané ako rôz­ne po­hľa­dy na svet a príbeh živ­ota.

Slová na Zemi – kni­ha o duchovnej obrode a dospievaní – vyjde pravde­podob­ne k zim­né­mu slnovratu roku 2019. Kni­hu je možné pre­dob­jed­nať na adrese: svo­rad nazemi.sk