Usporiadanie knihy

Usporiadanie knihy

Prípra­va vyda­nia a Marcelom Antalom (vyda­vateľst­vo Alter Nati­va z Brdárky)

Slová na Zemi sa vo viac­erých ohľadoch vy­mykajú zvyk­los­ti­am. Netýka­jú sa jed­nej, ale viac­erých širokých oblastí. Počas číta­nia sa vyví­ja nie len obsah, ale aj na­lade­nie, spô­sob poda­nia a pos­toj k spoločnos­ti. Tak, ako som sa sám v priebe­hu rokov vyví­jal a dospieval, meni­la sa aj moja tvor­ba. Články ani časti kni­hy na seba pri­amo nenad­väzu­jú – má však zmy­sel, ako sú za sebou zaradené. Prvá polovi­ca kni­hy je zák­ladom pre odvážne­jšie a možno pre nieko­ho ťažšie ucho­pi­teľné pohľady v druhej časti.

To, čo píšem, pri­amo neza­k­ladám na tvr­de­ni­ach iných, ani na vedeck­om výskume, ani na vlast­nej či cud­zej autorite. Pomedzi články však nájdeš množst­vo úryvkov z prác ľudí, ktorých si hlboko vážim a ktorí ma ovplyvnili.

Slová na Zemi sto­ja na mojom osob­nom príbe­hu a na osob­ne vní­manom spoločen­skom príbe­hu našej doby. Rovna­ko tak stava­jú na odka­zoch našich pred­kov, ktoré sú stále ži­vé v⁠ súčas­nej kultúre.

Roz­pletám listy sloven­ských slov, zvykov a⁠ spô­sobov sme­rom k ich koreňom. Verím, že naši pred­kovia boli múdri ľudia a že mali niečo, čo sa neskôr ruka v ruke s⁠ prie­myslom a⁠ vzdelá­vaním sko­ro strati­lo. Mali schop­nosť tvori­vo a slo­bodne spolu­pracovať s prírodou aj navzá­jom: nie s vi­di­nou moci, zdro­jov a zisku, ale k všes­tran­né­mu prospechu. Pre ďal­šie preži­tie ľudí na Zemi je práve táto schop­nosť kľúčová.

Naša pôvod­ná aj súčas­ná kultúra obsahu­je cen­né odkazy. Skrý­va­jú sa však hlbšie pod povr­chom a ich zmy­sel je možné pochopiť len v súvis­losti s vlast­ným zážitkom. Slová, spô­so­by a obrady nema­jú zmy­sel ani hĺbku sami o sebe, majú ich len v⁠ súvis­losti tvo­jím živ­ot­ným príbe­hom.

Vďa­ka obe­ti­am a úsil­iu našich pras­tarých a ešte starších rodičov sme si udržali a vo vlnách nového veku ukotvili našu zem a jazyk: Sloven­skú repub­liku a slovenčinu.

K čomu však v čase písa­nia tej­to kni­hy zati­aľ nedoš­lo, je obro­da našej vlast­nej kultúry: nášho sloven­ského duchov­na. Stále sa ako Slová­ci poz­eráme na to naše veľ­mi roz­pači­to a⁠ skôr cud­zí­mi oča­mi, ako vlast­ný­mi. Dovolím si tvrdiť, že na­ša kultúra ukrý­va veľké bohat­st­vo – sami sedíme na pra­meni, ktorý môže byť výdat­ný, vyživu­jú­ci a liečivý – vtedy keď náj­deme odvahu ponoriť sa, zamočiť sa a vyčis­tiť ho od nánosov.

Úlo­hou Slov na Zemi je prispieť k chá­pa­niu toho, s čím máme v tej­to pohnutej dobe doči­ne­nia a k⁠ napo­je­niu na svoj prameň. Obsahu­jú príbe­hy, úvahy, úryvky, obrazy a⁠ nástro­je, ktoré mne samé­mu pomohli na ces­te dospieva­nia. V⁠ kni­he ich ponúkam s náde­jou, že môžu poslúžiť širšie a⁠ pod­poriť duchovnú a zem­skú obro­du, možno nie len na Sloven­sku.

Pre­hľad častí kni­hy:

  • Úvod, ktorý ste práve dočí­tali.

  • Zozná­me­nie, cez pre­rozprá­vanie niekoľkých zážitkov.

  • Spoločnosť, tvorená pori­ad­kom a ľud­ský­mi príbeh­mi.

  • Koreňoslovie, teda stopo­vanie našich slov smerom k celist­vosti a pôvod­né­mu prírod­né­mu duchovnu.

  • Obro­da ducha, súvis­losti medzi spoloč­nosťou, Duchom, Ze­mou, smrťou a obrad­mi pre­chodu.

  • Záver, späť k nám a do stre­du, k sebe a tebe.

  • Doda­tok, pozornosť na rozlúčku.

 

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *