Pripravovaná kniha

Pripravovaná kniha

Že si to ide­al­izu­jem? O koľko sa nám len za ostat­né desaťročia roz­padli vzťahy? Spoločnosť sa drobí na kúsky, na ded­inách sa ľudia už nepoz­na­jú, na západe sa už aj rodiny roz­pada­jú na stratených jed­notliv­cov… Roz­padu pred­chádzal dobrý stav. Je výzvou našej doby zno­va ho nájsť, pochopiť, zno­va nájsť stratený spoločný stred, sceliť rozbitý svet, sceliť posvät­né so svet­ským, bohoslužbu s hospodárstvom. Vzi­ať si späť to, čo nám bolo ukrad­nuté ale­bo zašpinené – pri­jať to, je to naše. Až ako celiství a pre­po­jení môžeme byť sku­točne šťast­ní a naplnení. Sku­točná hod­no­ta nespočí­va v majetku, peni­a­zoch či v istote: bohat­st­vo sa ukrý­va v zdravých vzťa­hoch.

SLOVÁ NA ZEMI
Kni­ha o koreňoch, obrode ducha a dospievaní

Píše: Matej Svo­rad Sabo
Maľu­je: Ivana Szaboóvá

Kni­ha bude fareb­ne ilus­trovaná a vyjde pravde­podob­ne k zim­né­mu slnovratu 2019.

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *