Štyri zemské požiadavky

Štyri zemské požiadavky

Vážení pri­atelia!
Vážne veci sa dejú. Sloven­sko sa pre­búdza – pre­budili ho výstre­ly na nov­inára – na nov­inára, ktorý odkrý­val mafiu v poľno­hospodárstve. V tej­to súvis­losti si dovolím dať do pozornos­ti štyri zem­ské poži­a­davky, pred­ne­sené 11. 4. 2017, ktorých cieľom je zabrániť mafiánske­mu feu­dal­iz­mu a dopomôcť k potravi­novej sebestačnos­ti Sloven­s­ka:
4 zem­ské poži­a­davky

 1. „Pôda si zasluhu­je zvlášt­nu ústavnú ochranu. Pôda nie je voľný tovar. Pôda je národ­ným bohat­stvom.“
 1. „Pôda je pod­mienk­ou nášho preži­tia. Zem a pôda sú spoločné živ­ot­né prostredie. Pre­to ju možno spravo­vať a obhospo­darovať len v súlade s prírod­nou rovnováhou (ekosys­té­mom). Na území SR nech je zakázané použí­vanie prípravkov ohrozu­jú­ci­ch zdravie a príro­du, ako aj pesto­vanie  genet­icky mod­i­fiko­vaných plodín.“
 1. „Vlast­níct­vo pôdy na území SR  je vyhradené občanom SR, združe­ni­am občanov SR, ustanoviz­ni­am a štá­tu sloven­ských občanov – Slovenskej repub­like. Pre­na­jatie pôdy je možné zmlu­vne dohod­núť len na dobu do 10  rokov (bez pro­longá­cie). Žiadame udržať pred­kup­né prá­vo pre spolu­vlast­níkov pôdy. Žiadame urých­lene riešiť otázku potravi­novej bezpečnos­ti SR a umožniť rozvoj rodin­ných gaz­dovstiev.“
 1. „Je potreb­né zabezpečiť ochranu pred špeku­latívnym kapitálom, pred ovlád­nutím rozľahlých území sústre­de­nou mocou. Pre­to je potreb­né stanoviť hornú hran­icu rozlo­hy pôdy, ktorú môže vlast­niť občan (fyz­ická oso­ba) – navrhu­jeme 300 ha a tiež stanoviť hornú hran­icu, ktorú môže vlast­niť združe­nie občanov, v závis­losti na podobe združe­nia.“

Doda­tok: „Žiadame, aby boli zrušené súčas­né právne normy, ktoré brá­nia sloven­ským občanom  pri kúpe pôdy o rozlo­he nad pät­inu hek­tára, ak nie sú pod­nikateľ­mi, ak nema­jú odborné vzde­lanie, určitý vek a iný­mi obmedzeni­a­mi, ktoré znevýhodňu­jú tradičných gaz­dov a ďalších prírod­ných pôdo­hospodárov.“
Podrob­nos­ti nájdete v tom­to článku:
Mafián­sky feu­dal­iz­mus? Sťažený príst­up Slovákov k pôde. Zem pre­ber­a­jú veľkopod­nikatelia a špeku­lan­ti
Prosím, poza­s­tavte sa, pri­atelia!
Sloven­sko je v prvom rade zem. Zák­ladom je zem – bez nej by sme boli len stratený­mi duch­mi vydaný­mi napospas cud­zím pánom, mafiánom, otrokárom. Sloven­ská zem nás robí slo­bod­ný­mi ľuď­mi! Len so zemou pod noha­mi môžeme hov­oriť o demokracii. Ľudia bez zeme sú odkázaní na potravi­novú pomoc – bez potravi­novej sebestačnos­ti nie sme samo­správni. Bez schop­nos­ti samo­správy nie sme rovno­cen­ný­mi člen­mi Európske­ho spoločen­st­va! Demokra­cia je totiž spoločen­stvom tých, ktorí sto­ja zvr­chovane, vyrov­nane a pevne na Zemi. Poki­aľ si pôdu zapredáš, poki­aľ sa prik­láňaš, kam vietor fúka a odki­aľ ti chle­ba či peni­az dajú – nie si rovný.
Nože – zas­taňme si svo­ju Zem. Začn­ime malý­mi a primer­aný­mi krok­mi: Pod­porme tých, ktorí už na slovenskej zemi hospodária ale­bo hospodáriť túžia – tých, ktorí sú schop­ní pre nás zabezpečo­vať poc­tivé potraviny. Pre­tože len maslo z mlieka od zdravej kravy – takej, ktorá sa pasie sa na zelenej lúke a pod Slnkom – je sku­točne zdravé! My dospelí ľudia už nejako preži­jeme – plno­hod­not­né potraviny sú však nevy­h­nut­né pre zdravý vývin našich detí.
Buďme zdraví!
Tak nám pra­jem,
poz­dravu­jem,
Svo­rad

2 thoughts on “Štyri zemské požiadavky

 1. mizu Uwe

  Je to pará­da, toto štvoro zem­ských poži­a­davkov!
  Mon­san­to zutekal vlani a spri­a­hol sa fúziou z mamuťou fir­mou Bay­er (ktorá vyrábala mimo­chodom aj cyk­lón B in ww2). Na polia strieka­jú veci, ktoré boli naprík­lad striekané vo viet­namskej vojne na ľudí a na lesy iba trošku v pozme­nenom zložení ( je to hnus). Dodnes sa príro­da tam z toho nes­pamä­ta­la pori­adne. Ale horšie je to, že smrteľné pes­ticídy prenikli do tiel ľudí a tí sa tam rodia stále z vro­dený­mi vada­mi a porucha­mi. U nás je situá­cia nemenej váž­na. Len sa o tom nehovorí. Použí­vanie gly­fos­á­tu bolo v decem­bri tuším úniou predĺžené na ďalších 5 rokov (požadovali 10!) , a to malo byť už v tom decem­bri zrušené (bolo to iba zbožné pri­an­ie) a nahradené nejakým menej škodlivým kom­ple­men­tárnym pes­ticí­dom. Nesta­lo sa tak. Je to stále ich zbraň numero uno.. Je to smut­né. Tre­ba ostro vys­túpiť na záchranu VODY A Pôdy v našej kra­jine. LEbo všetko sa tu robí potichu a nenápadne..Poľnohospodárom sa nechce dra­ho sa starať o polia a tak tam strieka­jú to svin­st­vo.. Podob­ne aj ČR.!!!
  Ak zachrán­ime pôdu a vod­né zdro­je, zachrán­ime tak aj faunu a flóru, ktorá tu poma­ly kape… Tre­ba osve­tu na vysokých mies­tach, inak to nevidím…Cez celebri­ty a vybrané osob­nos­ti.. mejn­strím nám nepomôže, ten je a vždy bol pro­ti náš­mu hla­su!!

 2. Sám si tvoríš svoj príbeh. Je na čase ho plne pri­jať — vtedy sa možnos­ti otvo­ria — počnúc od teba samého. Nie “tre­ba tre­ba” — ale “ja žijem a dýcham” — prúdim v napo­jení so Zemou a som spo­lutvor­com našej budúc­nos­ti. Vtedy mám silu, vtedy mám zdravú moc. 🙂

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *