Keď Boh zostúpi na Zem

Kde leží ten bod, od ktorého odvodzuješ všetko ostatné? Ten bod istoty, ten stred tvojho sveta? Držia ho v rukách vedci a sudcovia, ktorí rozhodujú, čo je pravda a čo nie? Dr­žia ho knihy a overené postupy? Sú tým pevným bo­dom tvoje spomienky, skúsenosti – ten predpoklad, že všetko nové vyriešim pomocou toho starého?

Je tou bytosťou, ktorá ti dáva oporu a pevný základ, je ňou matica? Matica toho všetkého, čo si myslíš, toho všet­ké­ho, čo ťa naučili, čo si si prečítal, tých všetkých zákonov, ktoré domnelo platia? Je tým základom umelá ľudská matica pravidiel a zdanlivo neotrasiteľných postu­pov? Myslíš si, že je istá, že ona ťa podrží… Až kým sa niečo nestane… Čo potom poistky? Polícia? Nemocnica? Kňaz? Závoj sa po­maly odhaľuje a to, čo si si myslel…

Alebo si už vyrástol a tvoj život predurčujú obchodné dohody? Zmluvy kryté nie len písmom, ale aj vzájomnou závislosťou, azda umelou krvou – tým prúdom, obeži­vom, peniazmi. Bolí to, keď o ne prichádzaš… Keď púšťaš žilou majetok, ako by si tratil časť seba – keď mizina sa rov­ná tvojej smrti, smrti všetkého, kým si?

Alebo sú tou maticou, ktorá ťa drží, medziľudské vzťa­hy? Rodina nadovšetko, držia ťa dobré styky, kama­rát­stva z detstva, vzájomné pí­sané či nepísané dohody a⁠ závislosti? Predovšetkým ťa drží mat­ka – aký máš s ňou vzťah? Dobrý, priateľský? Či si pri nej podráž­dený, cítiš sa ukrivdený, neschopný, bezmocný, chcel by si ju zmeniť, hneváš sa? Viaže ťa svojimi čarami? Nože sa smelo pozri, čo všetko cítiš vo vzťahu s ňou? Aké spo­mienky vyvie­rajú? Matka je prvou ženou v tvojom živote – čo cí­tiš k⁠ ženám? A čo otec? Bol vnútri skutočne mužom, alebo bol stále ešte len chlapcom, len dieťaťom matky?

Láska a závislosť

Je láska a je závislosť. Ľudia, čo lásku nepoznajú, mýlia si ju so závislosťou. Závislosť totiž prichádza prvá: dieťa je od matky závislé. Dieťa nedokáže milovať, len sať a cítiť napĺňanie. Stredom sveta dieťaťa je matka. Matka je tou maticou, od ktorej ono odvodzuje svoju istotu, svoje bez­pečie, poriadok, všetko… Ak je táto matica vratká, dieťa reve. Matka je tým pevným bodom – pevný bod dieťaťa sa nachádza v jeho matke. Kde je pevný bod matky?

Je matka sama samosprávna, sebavedomá, vedomá? Oddaná životu a smrti, pretože je celá a ako celá ich pre­sahuje… Je prostá v odaní vedomému mužovi a Zemi? Alebo sa matka drží mužov, ktorí sa sami držia umelých matíc? Drží sa lekára, ktorý sa drží nemocnice, knihy, zákona? Ak matka samej sebe nedôveruje, ak sa opiera nie o Zem, ale o papierové autority… Jej dieťa sa ocitá v⁠ závislosti na umelej matici, na matrici, na matrixe… Na staroveko-novovekej virtuál­nej realite – rozhlas, televízia a multi­me­diálne počítače len pridali ďalšiu vrstvu.

Objektívna realita nie je ničím viac ako len maticou vytvorenou ľudskou spoločnos­ťou. Je to sústava myšlie­nok a predstáv, ktoré filtrujú tvoje vnemy a roz­ho­dujú, čo je dobré a⁠ čo zlé, čo je normálne a čo bláznivé, čo je skutočné a čo neskutočné, čo je pravda a čo nie… Pravda je taká, že všetko je pomerné, v pomere, vo vzťahu k tebe a od toho odvodené – všetko je relatívne! Každý vzťah a⁠ prípad je jedinečný. Matka závislá od cudzieho výkladu objek­tív­nej reality je sama die­ťa­ťom a ne­zried­ka saje silu z⁠ vlast­ného dieťa­ťa či vnúčaťa, sama súc závislá, bez­moc­ná, nevedomá a nemocná.

Vo svete, kde matky sú sami vo svojom vnútri stále len deťmi, tu sú si všetci dlžní, všetci sú hladní a ne­násytní… Je to tmavý priestor, kde chýba žiara… Je to vôbec svet? Tento zmätok nedostatku, ustavičnej potreby a spotreby? Vzájomne si takáto matka a dieťa bránia naplniť sa, nemajú silu zmeniť sa, plne dospieť a dozrieť. Na koniec si to odnáša naša najväčšia Matka, naša planéta, naša Zem, ktorej silu ťažíme, ktorej bytosti vykorisťujeme, my, súc ako malé, plačúce, neved­o­mé de­ti… Ako veľké bábätká v revúcich strojoch.

Láska je vzťah samostatných bytostí – takých, ktoré sami držia svoj stred sveta. Láska je priateľ­ských vzťah, kde to obojstranne prú­di… Kde obaja svoj osobný stred prepájame so stredom toho druhého, spo­loč­ne sa držíme a načas sa zatočíme v⁠ tanci okolo jed­ného stredu. Tan­cujeme životom, bez toho, aby sme sa vzájomne pú­ta­li. Z⁠ lásky si dávame slobodu a drží nás pravda a vzťah duší.

Od nemoci cez pokoru k možnosti

Vedome už zameriavaš svoju pozornosť, ona celistvo žiari z tvojho vnútra. Nenechávaš si ju pútať kričiacimi vecami v tvojom okolí – a keď aj, tak len ve­dome, s láskou! Drž si svoju pozornosť, nenechaj si ju spútať vecami väčšími, ako je tvoj bezprostredný svet. Vedz, že tam ideš, tam, kam sa pozeráš! Na čo sa pozeráš, na to sa podobáš! Nedovoľ, aby ťa veľké, sprostredkované, objektívne veci otupili, aby ťa ovládla na­mys­lená bezmocnosť. Zastaň a⁠ chráň si hranice svojho sveta, zo začiatku akokoľ­vek malého! Vzchop sa, chop sa svojho stredu! Z neho sa môžeš po­stupne do šírky, výšky i hĺbky rozvíjať, začle­ňo­vať a poní­mať nové, pre­svetľovať temnotu, s láskou a sú­citom rozširovať svet a rásť!

Vedz, že tým bohom si ty! Ale zatiaľ si bol ako slepý, bez umelej matice bezmocný a v jej zajatí nemocný, ne­mož­ný a pred­určený… Zdravý a mocný budeš, až keď k⁠ Zemi zostúpiš. Vtedy, keď sa tvoje predstavy, ktoré si si okolo seba na hmotu, na Zem, povrchne pre­mietal… Až keď sa matica tvojho umu prelomí a vedomie sa pravde otvorí… Zem sa odhalí a ty uzrieš jej poklady.

Skúmaj svoje vzťahy! Vzťahy sú spätnou väzbou. Tvo­je predstavy vrhajú väzby dopredné – do bu­dúcnosti. Uvoľňuješ sa do prirodzenosti, vstupuješ do hry života a⁠ prírody – do hry s⁠ inými bytosťa­mi, do tanca Sveta, do tanca Zeme. Pnutie a ťah, vzájom­né vy­va­žovanie v kole, ako sa točíme, prúdime, letíme… Oheň sa v nadšení roz­dú­chava a⁠ zas v⁠ oddychu klesá do pahreby, do Ze­me, k⁠ žera­vému jadru všetkého skutočného.

Až ako samostatný si schopný milovať. Milovaním, cítením, súcitením ponímaš, rozširuješ svoje vedomie na iné bytosti, stávaš sa širším, väčším, váženejším – práve takto a nie inak.

Na konci vesmíru si len ty. Všetko prijímaš ako svoje, pretože toto všetko si raz chcel. Všet­ky životy boli tvoje minulé! A keď sa rozhodneš, že viac nič nechceš…

Boh už nie je obraz ani predstava, nie je to žiadna bytosť mimo teba… Už vieš, že je to bu­dúcnosť vzťahov všet­kého so všetkým, že Boh je láska, je to pohyb, je to vzťah, je to ťah… Všetko sa mení a⁠ prúdi, tou pevnou maticou sú vzťahy a ty vieš. Skrátka vieš, vidíš a⁠ čítaš priamo. Ľudská matica, ob­razy, knihy, zákony a⁠ spolo­čnosti sa stávajú živými bytos­ťami a⁠ zároveň rozhraním k⁠ bytostiam ďalším a⁠ ďal­ším. Naše stredy sa prepájajú… Vitaj v skutočnosti.