Posolstvo zo srdca sveta

Posolstvo zo srdca sveta

Ako ten­to film uviesť? Prosím, očisti sa od pred­sud­kov. Vydých­ni, uzem­ni všetky pred­stavy. Hlavne tie, ktoré máš o našej civ­i­lizácii. Čas­to sa tie potvorky držia, tie utkvelé vzorce naz­era­nia a mysle­nia, tie názo­ry a myšlienky… Nie je zlé ich mať. Ale opa­trne! Majú totiž schop­nosť zastier­ať zrak. Pred­stavy sa stava­jú pred teba, medzi teba a sku­točnosť. Skrze ne sa dostane len tá čias­toč­ka pravdy, ktoré pre­jde cez ich sito. Čím je pred­stáv viac, tým sú sil­ne­jšie, tým viac sa držia a púta­jú a ovlá­da­jú člove­ka – a tým ťažšie sa zmý­va­jú a rozpúšťa­jú. Brá­nia sa!
Čo pomáha? Zem ich uzemňu­je! Voda ich zmý­va! Čisté živ­ly zeme a vody, keď ich človek pozve, keď sa napo­jí. Ide to sťaž­ka, prinútiť sa k stu­denej sprche, pustiť si prúd ľadovej vody na korunu hlavy a uvoľniť sa pod ním, pustiť všetko, vydých­nuť. To, čo sa tomu bráni, však nie si ty – sú to tie pred­stavy, čo potre­bu­jú zmyť, umrieť.
Ale neboj sa, že budeš bez nich, bez myšlienok. Rých­lo ťa napad­nú zas nové. Tieto však už budú viac ladiť s prav­dou, s tou Zemou, ktoré sa ustavične mení – a tvoj živ­ot bude lad­ne­jší, ľahší, proste­jší, kra­jší, úprim­ne­ješí, prav­di­ve­jší…
Takže ten film:

 

Zanechaj odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *